Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOLİDER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOLİDER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Nisan 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30399
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30399

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE YÖNETİŞİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOLİDER) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –21/8/2009tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOLİDER) Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Direktör: Merkezin Direktörünü,

c) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,


>ifadeeder.” 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Yönetim Kurulu.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Danışma Kurulunun ve Üniversite akademik birimlerinin önerileriyle yıllık faaliyet programını oluşturur.

(3) Direktör, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular ve çalışmaları denetler.Yıl sonunda, Merkezin gerçekleşen etkinlik ve çalışmalarını içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 10/A ve 10/B maddeleri eklenmiştir. 

“Yönetim Kurulu

MADDE 10/A –(1) Yönetim Kurulu, Direktör, Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ve Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.


>(3) Yönetim Kurulu, Direktörün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek akademik ve idarî konularda kararlar alır. Direktör gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 


>MADDE 10/B –(1) Yönetim Kurulu, Direktörün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

(2) Yönetim Kurulu, Direktör ile birlikte bütçe taslağını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektöre sunar.”

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2009

27326En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)