Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Haziran 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30450
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –2/10/2017tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 –(1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece, mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen ve azami eğitim-öğretim süresi dolmayan öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kayıtları askıya alınan öğrenciler, kayıt yaptırmaya geldikleri akademik yılda yürürlükteki ders programına ilgili birim yönetim kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Kayıtları askıya alınan öğrencilerin kayıtları askıda olduğu süre azami süreye dâhil edilir.”


>MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 –(1) Bir öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders yükü en az 30AKTS’dir.

(2) Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, Tıp Fakültesi hariç,GANO’su1,80’in altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 30AKTS’ye;GANO’su1,80-2,00aralığınakadar olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 35AKTS’ye;GANO’su2,00-2,50 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40AKTS’ye;GANO’su2,50 üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 45AKTS’yekadar artırılabilir.

(3) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Tıp Fakültesi ve bağıl sistem kullanan birimler dışında bir dersten final veya bütünleme sınavından 50’nin altında not alan öğrenci o dersten (FF) notu ile kalır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

        Notlar           Not Aralığı           Katsayılar                 Sonuç


>          AA                90-100                   4,00                    Başarılı

           BA                 85-89                    3,50                    Başarılı

           BB                 75-84                    3,00                    Başarılı

           CB                 70-74                    2,50                     Geçer

           CC                 60-69                    2,00                     Geçer

           DC                 50-59                    1,50               Koşullu Geçer

          DD                 40-49                    1,00               Başarısız Kalır

           FD                 30-39                    0,50               Başarısız Kalır

           FF                   0-29                     0,00               Başarısız Kalır  ”

“(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de Tıp Fakültesi hariç başarılı sayılır.GANO’su2,00’ninaltına düşen öğrencinin (DC) notu (FF) notuna dönüşür.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonundaGANO’su1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi alabilmesi içinGANO’sunuen az 1,80’e çıkarması gerekir. Tıp Fakültesi hariç,GANO’su1,80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersi alamaz, aldığı dersleri tekrar alarakGANO’sunu1,80’in üzerine çıkarması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenci,GANO’sunubelirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencinin ders tekrarladığı yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.”


>MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci izinli sayılmak istediği döneme ait öğrenim ücretinin %50’sini öder. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin izin talebi kabul edilmez.” 

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 40ıncımaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ücrete ilişkin olarak;

a) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversite ile ilişik kesme durumunda, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 1-4 hafta arasında başvuru yapmaları halinde ödediği ücretin %75’i iade edilir. 1 aydan sonra yapılacak ilişik kesmelerde ise öğrenciye ödediği ücretin %25’i iade edilir.

b) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez. 8 inci madde hükümlerine göre öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırmaya geldiği akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır. Kaydı askıda olan ve daha sonraki bir süre zarfında eğitim-öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenci ders kaydı yaptırabilmek için kaydı askıda olduğu yıllara ait eğitim ücretinin %50’sini öder.”


>MADDE 9 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2017

30245SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)