Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

004/8313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
004/8313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Milletlerarası Adlaşma

Karar Sayısı : 2004/8313

12 Şubat 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve20/10/2004 tarihli ve 5240 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu ArasındaTurizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın14/12/2004 tarihli ve EİGY/466889 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2004tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı


>Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye CumhuriyetiHükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar


>Kurulu ArasındaTurizm Alanında

İşbirliği Anlaşması

TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu, bundan sonra"Akit Taraflar" olarak anılacaktır,

İki ülke arasındaki dostlukilişkilerini eşitlik ve karşılıklı yarar esası temelinde alarak daha dagenişletmek isteğiyle, turizmin milletlerin ekonomik refahında bir etken vebununyanı sıra halkları arasındakibağların daha da geliştirilmesinisağlayan bir araç olarak öneminikabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda mutabıkkalmışlardır :

MADDE 1

Akit Taraflar, turizm alanındakiişbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmek için; kendi ulusal mevzuatları, iş buAnlaşma ve her iki Akit Tarafta yürürlükte olan diğer uluslararasıanlaşmalara uygun olarak ve bunun yanı sıra heriki Akit Tarafın üye olduğu uluslararası turizmkuruluşları çerçevesindeçaba harcayacaklardır.

MADDE 2

Akit Taraflar, turizme ilişkinaşağıdaki konulardaistatistikive diğer bilgilerindeğişimini teşvik edecekler ve destekleyeceklerdir :

a) Kendi ülkelerindeki turizmfaaliyetlerini düzenleyen mevzuat ve diğer yasal uygulamalar,

b) Turizmin kültürel ve doğalkaynaklarını korumaya yönelik ulusal kanunlar,

c) Kendi ülkelerindeki turizmkaynakları,


>d) Turizm alanındaki bilimselaraştırmalar,

e) Referans ve reklam materyalleri,

f) Her iki ülkede gelişeneko-turizm.

MADDE 3

Akit Taraflar, turizm yatırımlarıalanında işbirliği imkânlarını araştıracaklar ve bu amaçla, ulusal mevzuatlarıtarafından sağlanan yatırıma yönelik teşviklerin yanı sıra her iki ülkedekimevcut yatırım olanakları ile ilgili olarak birbirlerini bilgilendireceklerdir.

Akit Taraflar, kendi mevzuatlarınauygun olarak ilgili turizm organizasyonları ve kurumlarını, turizm sektöründe ortakgirişim ve diğer yatırım projeleri gerçekleştirmeleri için teşvik edeceklerdir.

MADDE 4

Akit Taraflar, bu Anlaşmanınuygulanmasını kontrol ve koordine etmenin yanı sıra, Anlaşma hükümlerininyerine getirilmesine yönelik teklifler hazırlayacak ve gerekli kararları alacakbir ortak turizm komitesi kurma hususunda mutabık kalmışlardır.

Akit Taraflar, Ortak Komitetoplantılarına, ilgili kamu ve özel sektöründen temsilciler ve uzmanlar davetetme haklarını saklı tutacaklardır.


>Ortak Komite iki yılda bir sıra ileiki ülkeden birinde diplomatik kanallardan mutabık kalınacak bir tarihtetoplanacaktır. Bununla birlikte, iki tarafın onayı ile ilâve toplantılaryapılabilecektir.

MADDE 5

Akit Taraflar, kendi yasalprosedürlerinin tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine tebliğettiklerinde anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşma beş yıllık bir süre içinyürürlükte kalacaktır ve Akit Taraflar anlaşmanın süresinin dolmasından en azaltı ay önce birbirlerine yazılı olarak anlaşmanın sona erdiğini bildirmedikçegelecek 5 yıllık süre için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.

Ankara'da 12 Şubat 2004 tarihindeİngilizce dilinde iki orijinal kopya olarak imzalanmıştır.

TÜRKİYECUMHURİYETİ SIRBİSTANVE KARADAĞ

HÜKÜMETİADINA BAKANLARKURULU

ADINA

ERKANMUMCU GORANSVILANOVIC

KÜLTÜRVE TURİZM BAKANI DIŞİŞLERİBAKANI

YABANCI DİL METİNLERİ RESMÎGAZETE'NİN

BASILA NÜSHASINDA MEVCUTTURSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)