Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2004/8247 Türkiye İle Guatemala Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Umuma Mahsus Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportların Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2004/8247 Türkiye İle Guatemala Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Umuma Mahsus Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportların Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25688
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

KararSayısı : 2004/8247

Türkiye ile Guatemalaarasında 6 Eylül 2004 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanan umuma mahsusdiplomatik, hizmet ve hususi pasaportların karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasınadair ekli Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 2/11/2004 tarihli veKVDB/442510 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 10 uncumaddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 7/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

DevletBakanı V.

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

Devlet Bakanı V.

M. H. GÜLER


>Devlet Bakanı V.

K. UNAKITAN

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

C. ÇİÇEK

Milli Savunma Bakanı V.

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım veKöyişleriBakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı


>Enerji veTabii Kaynaklar BakanıKültür ve TurizmBakanıÇevre ve Orman Bakanı

GUATEMALA'YAAKREDİTE

TÜRKİYECUMHURİYETİ

MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ekselansları,

Aşağıda metniverilen, bugün tarihli Notanızı aldığımı bildirmekten şeref duyarım:

"MERKEZİAMERİKA GUATEMALA CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİBAKANLIĞI

Guatemala, 6 Eylül 2004

Ekselansları,

Hükümetim veTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarınıkuvvetlendirmek ümidiyle, Ekselanslarına, Türkiye Cumhuriyeti adına Notateatisiyle yapılacak bir anlaşma önermekteyim. Sözkonusu Umuma Mahsus,Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar için Vize Uygulamasının Kaldırılmasınailişkin Anlaşmanın amacı, aşağıdaki koşullarda, her iki ülkenin anılan pasaporthamili vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerimiz topraklarına seyahatetmelerini kolaylaştırmaktır:

I.Akit Taraflardan birinin geçerli diplomatikpasaport, hizmet pasaport ve hususi pasaport hamili vatandaşları, diğer AkitTarafın topraklarına vizesiz girebilecek ve giriş tarihlerinden

itibaren üç(3) ay vize almadan ülkede kalabileceklerdir.

II.Akit Taraflardan herhangi birinin, diğer AkitTarafın ülkesindeki Misyonlara Büyükelçilik veya Konsolosluk görevlisi olarakatanan vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının vize almadan diğer AkitTarafın topraklarına girmelerine izin verilecek ve bu görevlilerinakreditasyonundan sonra, kendilerine ülkedebulunan Misyonlarda görevli personelle eşdeğergöçmen statüsüverilecektir.


>III. AkitTaraflardan herhangi birinin geçerli bir umuma mahsus pasaport hamilivatandaşları, diğer ülkeyi turizm veya iş amaçlı olarak ziyaret etmekistediklerinde, her iki ülkeye de dünyanın herhangi bir yerinden vizesizseyahat edebilecekler ve en fazla üç (3) aylık süre boyunca ülkedekalabileceklerdir. Bununla birlikte,gerekli olabilecek hallerde, seyahat edeceklerin seyahatlerini kendi iktisadi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini kanıtlamaları gerekebilecektir.

IV. I., II.ve III. Maddelerde bahsekonu vatandaşlar, diğer Akit Taraf Devletin ulusaltopraklarına, uluslararası geçiş için düzenlenmiş sınır kapılarından girişyapabilirler.

V. İşbu Anlaşma, her bir Akit Taraf makamlarının, Akit Taraf topraklarına varlığı istenilmeyen şahısların girişini ve ülkedekalmasını reddetme hakkına halel getirmez.

VI. AkitTaraflardan her biri, kamu düzeni, sağlık veya ulusal güvenlik nedenleriyleişbu Anlaşmayı uygulamayı kısmen veya tamamen geçici olarak durdurabilir. Butür tedbirlerin uygulanmasının ve anlaşmanın askıya alınmasının diğer AkitDevlete diplomatik kanallarla derhal bildirilmesi gerekmektedir.

VII.İşbu Anlaşma yürürlüğe girmeden önce, AkitTaraflar, diplomatik kanallarla Anlaşmada

bahsedilenpasaport örneklerini karşılıklı olarak birbirlerine göndereceklerdir.Yürürlükteki pasaportlarda değişiklik yapılması veya yeni pasaportlarınyürürlüğe girmesi halinde, Akit Taraflar, yeni pasaport örneklerini, gereklibilgilerle birlikte, yürürlüğe girmelerinden bir (1)


>ay öncediplomatik kanallardan birbirlerine ileteceklerdir.

VIII.Akit Taraflardan her biri işbu Anlaşmayıyazılı olarak veya diplomatik kanallardan bildirimde bulunarak feshedebilirler.Bu durumda, işbu Anlaşma, Akit Taraflardan, diğer Akit

Tarafa fesihbildiriminde bulunmasından üç (3) ay sonra yürürlükten kalkar.

IX.Guatemala Cumhuriyeti, umuma mahsus,diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyetivatandaşlarını, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren, en fazla üç (3) aylık

süreylevizeden muaf kılmıştır. İşbu Anlaşma süresiz geçerlilik taşıyacak ve AkitTarafların iç hukuk kuralları uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanmasınıtakiben diplomatik kanaldan

yapılacak sonbildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Eğer işbuöneri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir ise, bu Nota veEkselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı, Hükümetlerimizarasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.

Bu fırsattan yararlanarakEkselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

Jorge Briz Abularach

Dışişleri Bakanı"

Buna ilaveten, yukarıda metni yazılıEkselanslarının Notasının ve işbu Notanın, iki Hükümet arasında bir anlaşmaoluşturduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, teyid etmekten şerefduyarım.


>Bu fırsattan yararlanarakEkselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

Mehmet Nuri EZEN

Türkiye Cumhuriyeti

Tam Yetkili ve OlağanüstüMeksika Büyükelçisi

Guatemala Cumhuriyeti'neAkredite

MERKEZİ AMERİKA GUATEMALA CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Guatemala, 6 Eylül 2004

Ekselansları,

Hükümetim ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki dostluk ve dayanışmabağlarını kuvvetlendirmek ümidiyle, Ekselanslarına, Türkiye Cumhuriyeti adına Notateatisiyle yapılacak bir anlaşma önermekteyim. Sözkonusu Umuma Mahsus,Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar için Vize Uygulamasının Kaldırılmasınailişkin Anlaşmanın amacı, aşağıdaki koşullarda, her iki ülkenin anılan pasaporthamili vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerimiz topraklarına seyahatetmelerini kolaylaştırmaktır:

I.Akit Taraflardan birinin geçerlidiplomatik pasaport, hizmet pasaport ve hususi pasaport hamili vatandaşları,diğer Akit Tarafın topraklarına vizesiz girebilecek ve giriş tarihlerinden

itibaren üç (3) ay vize almadan ülkede kalabileceklerdir.

II.Akit Taraflardan herhangibirinin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki Misyonlara Büyükelçilik veyaKonsolosluk görevlisi olarak atanan vatandaşlarının ve birinci dereceyakınlarının vize almadan diğer Akit Tarafın topraklarına girmelerine izinverilecek ve bu görevlilerin akreditasyonundan sonra, kendilerine ülkedebulunan Misyonlarda görevli personelle eşdeğer

göçmen statüsü verilecektir.

III.Akit Taraflardan herhangibirinin geçerli bir umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, diğer ülkeyiturizm veya iş amaçlı olarak ziyaret etmek istediklerinde, her iki ülkeye dedünyanın herhangi bir yerinden vizesiz seyahat edebilecekler ve en fazla üç (3)aylık süre boyunca ülkede kalabileceklerdir. Bununla birlikte, gerekliolabilecek hallerde, seyahat edeceklerin seyahatlerini kendi iktisadi imkanlarıylagerçekleştireceklerini kanıtlamalarıgerekebilecektir.

IV.I., II. ve III. Maddelerdebahsekonu vatandaşlar, diğer Akit Taraf Devletin ulusal topraklarına,uluslararası geçiş için düzenlenmiş sınır kapılarından giriş yapabilirler.

V. İşbu Anlaşma, her bir Akit Taraf makamlarının, Akit Taraf topraklarına varlığı istenilmeyen şahısların girişini ve ülkede kalmasınıreddetme hakkına halel getirmez.

VI. Akit Taraflardan her biri, kamu düzeni, sağlık veya ulusal güvenliknedenleriyle işbu Anlaşmayı uygulamayı kısmen veya tamamen geçici olarakdurdurabilir. Bu tür tedbirlerin uygulanmasının ve anlaşmanın askıyaalınmasının diğer Akit Devlete diplomatik kanallarla derhal bildirilmesigerekmektedir.

VII.İşbu Anlaşma yürürlüğe girmedenönce, Akit Taraflar, diplomatik kanallarla Anlaşmada

bahsedilen pasaport örneklerini karşılıklı olarak birbirlerinegöndereceklerdir. Yürürlükteki pasaportlarda değişiklik yapılması veya yenipasaportların yürürlüğe girmesi halinde, Akit Taraflar, yeni pasaportörneklerini, gerekli bilgilerle birlikte, yürürlüğe girmelerinden bir (1)

ay önce diplomatik kanallardan birbirlerine ileteceklerdir.

VIII.Akit Taraflardan her biri işbuAnlaşmayı yazılı olarak veya diplomatik kanallardan bildirimde bulunarakfeshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma, Akit Taraflardan, diğer Akit

Tarafa fesih bildiriminde bulunmasından üç (3) ay sonra yürürlükten kalkar.

IX. Guatemala Cumhuriyeti, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususipasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, 1 Haziran 2004 tarihindenitibaren, en fazla üç (3) aylık

süreyle vizeden muaf kılmıştır. İşbu Anlaşma süresiz geçerlilik taşıyacakve Akit Tarafların iç hukuk kuralları uyarınca gerekli işlemlerintamamlanmasını takiben diplomatik kanaldan yapılacak son bildirim tarihindeyürürlüğe girecektir.

Eğer işbu öneri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir ise, buNota ve Ekselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı,Hükümetlerimiz arasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.

Jorge Briz Abularach

Dışişleri Bakanı

Mehmet Nuri EZEN

Türkiye Cumhuriyeti

Tam Yetkili ve Olağanüstü Meksika Büyükelçisi

Guatemala Cumhuriyeti'ne Akredite

Yabancı Dil Metni Resmî Gazetenin Mevcut Gazetesinde Bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)