Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2004/8255 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Çalışan Personele Yaptırılacak Fazla Çalışmanın Süresi,Şekli ve Ücret Esasları Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2004/8255 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Çalışan Personele Yaptırılacak Fazla Çalışmanın Süresi,Şekli ve Ücret Esasları Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25691
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8255

Ekli "Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yolİnşasında Çalışan Personele Yaptırılacak Fazla Çalışmanın Süresi,Şekli ve ÜcretEsasları Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığınıngörüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 2/12/2004 tarihli ve 28772 sayılı yazısıüzerine, 19/11/2003 tarihli ve 5003 sayılı Kanunun 6ncımaddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AhmetNecdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K.TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B.ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı


Sanayi ve Ticaret Bakanı

S.GÜÇLÜ

E. MUMCU

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

Karayolları Genel MüdürlüğünceYapılacak Bölünmüş

Yol İnşasındaÇalışan Personele Yaptırılacak Fazla

Çalışmanın Süresi,Şekli ve Ücret Esasları

Hakkında Karar

Amaç

Madde1 -Bu Karar, 19/11/2003 tarihli ve5003 sayılı Karayolları Genel MüdürlüğünceYapılacak Bölünmüş Yolİnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun uyarınca bölünmüş yolyapımı işlerinde görev yapanların, fazla çalışma süreleri ile şekli ve buçalışmaların karşılığında ödenecek ücrete ilişkin esas ve usulleri düzenlemekamacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 -BuKarar, bölünmüş yol yapımı işlerinde çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ile buişlerde geçici olarak görevlendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3 -BuKarar, 19/11/2003 tarihli ve 5003 sayılı Kanunun 6ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -BuKararda geçen;

a) Genel Müdürlük: KarayollarıGenel Müdürlüğünü,

b) Kamu kurum ve kuruluşu: Genelbütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayelikuruluşlar ve il özel idareleri ile belediyeleri,


c) Bölünmüş yol:Geliş ve gidiştrafiğiayırıcıbir engel ile birbirinden ayrılmışolan ve en az iki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan karayolunu,

d) Fazla Çalışma: 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 99 ve 100 üncü maddeleri hükmü uyarınca tespit olunangünlük çalışma saatleri dışında fiilen yapılan çalışmayı,

e)Fazla çalışma saat ücreti:Yılları bütçe kanununun (K) cetvelinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun178 inci maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücreti için belirlenen saatücretinin iki katını,

ifade eder.

Fazla çalışmanın şekli

Madde 5 -Fazlaçalışma, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

a) Fazla çalışma, Genel Müdürlüğünuygun göreceği yerde ve zamanlarda ve fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulanpersonel tarafından gerçekleştirilir.

b)Fazla çalışma,Genel Müdürlükçebelirlenecek yetkililerin kontrolü ve sorumluluğu altında yürütülür.

Fazla çalışma süresi ve ücreti

Madde 6 -Fazlaçalışma ücretinin ödenmesinde aşağıda belirtilen esas ve usuller uygulanır.

a) Bu Kararname kapsamında bir maliyılda ücret karşılığı yapılacak toplam fazla çalışma süresi 440.000 saatigeçemez.

b)Fazla çalışma ücreti, fiilenfazla çalışma yapan personele ödenir.

c) Her bir personele ödenecek fazlaçalışma ücreti ayda 90 saatigeçemez.

d) Geçici olarak görevlendirilendiğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin fazla çalışma ücretleri, fiilenfazla çalışma yaptıkları birimlerce tahakkuk ettirilir.


Diğer hususlar

Madde 7 -BuKararla belirtilen esas ve usullere bağlı kalmak kaydıyla ihtiyaç halindeuygulamaya yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 8 -BuKarar hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 -BuKarar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)