Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2004/8256 Özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Maden Hurdalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na Satış Yoluyla Devri Hakkındaki 7/2156 Sayılı Kararna menin Kapsamı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2004/8256 Özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Maden Hurdalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na Satış Yoluyla Devri Hakkındaki 7/2156 Sayılı Kararna menin Kapsamı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25690
Resmi Gazete Görüntüsü
:


KararSayısı:2004/8256

20/3/1971tarihlive7/2156sayılıKararnameyeektir.

Özelleştirmeprogramındabulunankuruluşların,kamukurumvekuruluşlarınaaitmadenhurdalarınınMakinaveKimyaEndüstrisiKurumu'nasatışyoluyladevrihakkındaki20/3/1971tarihlive7/2156sayılıKararnameninkapsamıdışınaçıkarılması;MaliyeBakanlığı'nın(ÖzelleştirmeİdaresiBaşkanlığı)15/9/2004tarihlive8782sayılıyazısıüzerine,BakanlarKurulu'nca14/12/2004tarihindekararlaştırılmıştır.

AhmetNecdetSEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

DışişleriBak.veBaşb.Yrd.

DevletBak.veBaşb.Yrd.

DevletBak.veBaşb.Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

DevletBakanı

DevletBakanıV.

DevletBakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

AdaletBakanı

MilliSavunmaBakanı

İçişleriBakanı

MaliyeBakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

K. UNAKITAN

MilliEğitimBakanıV.

BayındırlıkveİskanBakanı


>SağlıkBakanı

UlaştırmaBakanıV.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

TarımveKöyişleriBakanı

ÇalışmaveSos.Güv.Bakanı

SanayiveTicaretBakanı

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

KültürveTurizmBakanı

ÇevreveOrmanBakanıEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)