Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2004/8315 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2004/8315 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25689
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8315

Ekli "Kültür ve Turizm Bakanlığıncadüzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders SaatlerininSayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitineİlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının20/7/2004, 25/11/2004 tarihli ve 6207, 10008 sayılı yazıları üzerine, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı


Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

Kültür ve Turizm BakanlığıncaDüzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak DersSaatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer HususlarınTespitine İlişkin Esaslar

Amaç

Madde1 -Bu Esasların amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenenhizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile yaygın eğitim, mesleki eğitim verehberlik eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretleokutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacaklarınniteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

Madde2 -Bu Esaslar;

a) Bakanlıkça düzenlenen hizmet içieğitim, kurs ve seminerleri,

b) Diğer kamu kurum vekuruluşlarınca eğitim ve öğretimi yapılmayan el sanatlarının tanıtılması,tahribinin ve yok olmasının önlenmesi ve bu alanda yeni elemanlar ve ustalaryetiştirerek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenenyaygın eğitim faaliyetlerini,

c) Turizm sektörüne yönelikdüzenlenecek olan yaygın turizm eğitimi ve Turizm Eğitim merkezlerinde düzenlenenmesleki eğitim kursları ile seminerlerini,

d) Turizm sektörünün daha kalitelihizmet sunması ve nitelikli rehber yetiştirilebilmesi amacıyla düzenlenenprofesyonel turist rehberliği kurs ve seminerlerini,


kapsar.

Hukukidayanak

Madde3 -Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncumaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 -Bu Esaslarda geçen;

a) Bakanlık; Kültür ve TurizmBakanlığını,

b) Hizmet içi Eğitim, Kurs veSeminer; Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Turizmİşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği veProfesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği uyarınca yürütülen etkinlikleri,

c) Yaygın Eğitim; kültür ve turizmbilincinin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşların personeliile halka yönelik olarak düzenlenen kurs ve seminerleri,

d) Mesleki Eğitim; sektöre araeleman yetiştirmek üzere Turizm Eğitim merkezlerinde düzenlenecek kursları,

e) Rehberlik Eğitimi; sektörünihtiyacı olan profesyonel turist rehberlerini yetiştirmek için düzenlenenkursları,

f) Ücretli Ders Görevi; hizmet içieğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygıneğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilen eğitim görevlilerineverilecek haftalık ücretli ders saatlerini,

g) Eğitim Görevlisi; hizmet içieğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygıneğitim faaliyetlerinde ücretli ders görevi verilenleri,

ifade eder.

Eğitimgörevlilerinde aranacak nitelikler

Madde5 -Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim,rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde görev alacakların yükseköğrenimli olmaları yanında;


a) Kurum personelinin, eğitimprogramında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğinesahip olması,

b) Diğer kamu kurum vekuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında yer alankonularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversite öğretimelemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisiolması,

d) Eğitim ve Öğretim HizmetleriSınıfında görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,

e) Üzerinde resmi görevibulunmayanların, eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi,beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

Ancak, (e) bendi kapsamındagörevlendirilenlerden, kültür ve turizme ilişkin özel bilgi, çalışma, tecrübeve öğretme yeteneğine sahip olanlardan, ihtiyaç halinde yüksek öğrenim şartıaranmayabilir.

Ücretleokutulacak ders saati sayısı

Madde6 -Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim,rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde ücretli ders görevi alacakolanlardan;

a) Kurum içi personele, günde (5),haftada (25) ve yılda (250) saati,

b) Üzerinde resmi görevibulunmayanlara, haftada (25) saati,

c) Üniversite öğretim elemanlarına,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlıek ders saatini,

d) Eğitim ve Öğretim HizmetleriSınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ileilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,


e)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele, haftada (15)saati, aşmayacak şekildeders görevi verilebilir.

Bu şekilde ders görevi verilenlere,657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Sınavgörevi

Madde7 -Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel EğitimKursları Yönetmeliği, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği ile GelenekselEl Sanatları Kursları kapsamında yapılacak seçme, bitirme, bütünlemesınavlarında, yazılı ve sözlü sınavları yürütmek, sınav kağıtlarınıdeğerlendirmek üzere oluşturulan komisyon üyelerine her sınav ve değerlendirme günüiçin 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, sınav kağıtlarınındeğerlendirilmesinde 5 günden fazla süre için ek ders ücreti ödenmez.

Görevinfiilen yapılması

Madde8 -Bu Esaslar kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için dersgörevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

Hizmet içi eğitim, kurs veseminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitimfaaliyetlerinde yönetici olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerinegetirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ders görevinden sayılmaz.

Diğerhükümler

Madde9 -Aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli dersgörevi verilecekler yetkili makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda dersgörevi verileceklerin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayısı ileödenecek ek ders ücreti miktarı belirtilir.


Yürürlüktenkaldırılan esaslar

Madde10 -Bu Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte 18/9/1996tarihli ve 96/8748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan"Kültür Bakanlığınca Düzenlenen Hizmetiçi ve Yaygın Kültürel EğitimFaaliyetlerinde Ders Görevi Alacakların Nitelikleri, Ücretle Okutulacak DersSaatlerinin Sayısı ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar" yürürlüktenkaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde11 -Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlananbu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 -BuEsasları Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)