Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8374 Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8374 Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
28 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Karar Sayısı : 2005/8374

Ekli "Ulusal PetrolStoğuKomisyonunun Çalışmalarına DairEsaslar"ınyürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 27/12/2004 tarihli ve 17115 sayılı yazısı üzerine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16ncımaddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı


>A.AKSU

İçişleri Bakanı

A. ŞENER

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

G.AKŞİT

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

Tarım veKöyişleriBakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

Ulusal PetrolStoğuKomisyonunun

Çalışmalarına Dair Esaslar

Ulusal PetrolStoğuKomisyonunun teşekkülü

Madde 1 -4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16ncımaddesine istinaden oluşturulan Ulusal PetrolStoğuKomisyonu (Komisyon);


>a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,

c) İçişleri Bakanlığı temsilcisi,

d) Dışişleri Bakanlığı temsilcisi,

e) Maliye Bakanlığı temsilcisi,

f) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

g)Petrol İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi,

h)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temsilcisinden,

oluşur.

Komisyonun başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Hazine Müsteşarlığı temsilcisidir.

Komisyonun görevleri

Madde 2 -Komisyonun görevleri şunlardır:

a)Ulusal PetrolStoğununesas gün sayısının belirlenmesi, artırılması, yönetimi, getirilebilecek yükümlülükler konusunda kararların alınması,

b)Ulusal PetrolStoğununtemin süresinin belirlenmesi,

c)Ulusal PetrolStoğununcinsi, miktarı ve stoklama yerinin belirlenmesi,

d)Ulusal PetrolStoğunadair petrol ve hizmet alımları, stok vestoklamayailişkin diğer kararlar ile tedbirlerin alınması,

e)Ulusal Petrol Stoklarından olağanüstü hallerde satış yapılması ve Bakanlar Kuruluna sunulacak tekliflerin hazırlanması,

f)Günün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek diğer görevler.


>Komisyonsekretaryası

Madde 3 -Sekreteryafaaliyetleri,Komisyonca yapılacak ilk toplantıda oy çokluğu ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Gündem

Madde 4 -Gündem,Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 5 gün önce üyelere dağıtılır.Komisyon, gerekli hallerde, gündemde bulunmayan acil ve önemli konuları oy çokluğu ile toplantı gündemine alabilir.Gündem dışı konuların gündeme alınmasını Komisyon başkanı ve üyeler teklif edebilir.

Toplantıda gündemdeki maddeler sırası ile görüşülür.Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamayageçilir.

Komisyon toplantılarına gündem konusu ile ilgili uzman davet edilip görüş alınabilir.

Komisyon başkanının görevleri

Madde 5 -Komisyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Komisyonu gerektiğinde toplantıya çağırmak,

b) Başkan yardımcısı ile birlikte komisyon gündemini oluşturmak,

c)Komisyon toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Komisyonun toplanması

Madde 6 -Komisyon 2ncimaddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Komisyon başkanı tarafından gerekli görülen hallerde toplantıya çağrılır.Toplantı tarihi, Komisyon başkanı tarafından belirlenir.Komisyon toplantıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılır.


>Komisyon, ayrıca üyelerden en az ikisinin Komisyonsekreteryasınayapacağı yazılı müracaat üzerine Komisyon başkanı tarafından toplantıya çağrılır.Komisyon, başkanı dahil olmak üzere en az 6 kişi ile toplanır.


>Karar yeter sayısı

Madde 7 -Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının, Komisyon başkanının olmadığı durumlarda ise başkan yardımcısının oyu 2 oy kabul edilir.

Her üye oyunu açık olarak kullanır.Aykırı görüşte olanlar gerekçesini yazılı olarak belirtmek zorundadırlar.

Kararların yazılması ve imzalanması

Madde 8 -Toplantı sonucunda raportör tarafından tutulan tutanaklar toplantıya katılan üyeler ve raportör tarafından imzalanır.Daha sonra Komisyon kararları, karar defterine işlenerek üyelere imzalatılır. Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler 3 gün içinde karşı görüşlerini verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır.

Komisyon kararlarında aşağıdaki hususların yer alması gerekir.

a) Toplantı tarih ve sayısı,

b) Toplantı gündemi,

c)Toplantıya katılanların adları ve soyadları,

d)Karar metinleri,

e)Toplantıya katılan üyelerin imzaları,

f)Varsa karşı oy gerekçeleri.

Yürürlük

Madde 9 -Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 -Bu Esasları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)