Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8456 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8456 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Şubat 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/8456

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı'nın 12/11/2004 tarihli ve 19581 sayılı yazısı üzerine,anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

M.V.GÖNÜL

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı


>K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım veKöyişleriBakanı

E. MUMCU

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı V.

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

1/2/2005 Tarihli ve 2005/8456 Sayılı


>Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 -28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 28 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 28 -1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SosyalSigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca sağlık sigortası kapsamına girenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları bakımından; koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olan ve sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, acil sağlık istasyonları, halk sağlığılaboratuvarlarıgibi birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen;

a) Ana Sağlığı Hizmetleri;

1) Gebe velohusatakipleri,

2) Gebe aşıları ve bu takipler sırasında yapılması gerekenlaboratuvartetkikleri.

b) Çocuk Sağlığı Hizmetleri;

1) 0 ila 6 yaş arası bebek ve çocuk takipleri ve bu takipler sırasında yapılması gerekenlaboratuvartetkikleri,

2)Fenilketonüriiçin kan alımı ve tetkiki.


>c) Aile Planlaması Hizmetleri; Gebelikten korunma amacına yönelik her türlü aile planlaması yöntemi uygulaması ve kontrol muayeneleri.

d) Okul Sağlığı Hizmetleri;

1) Aşılar,

2) Sağlık taramaları,

3) Sağlık eğitimleri.

e) Adlî Tabiplik Hizmetleri,

f) Verem ile Savaş Hizmetleri; Verem aşısı.

g) Sıtma ile Savaş Hizmetleri,

h) Kamu Sağlığının Korunması ile İlgili Hizmetler; Kamu sağlığını ilgilendiren doğal afet ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü hallerde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan numuneler,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Birinci fıkrada belirtilen kişilere, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmek kaydıyla poliklinik muayene ücreti, birinci basamak sağlık tesisleri için her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında (Tedavi Yardımı) belirtilen ücret üzerinden; tetkik, tahlil ve tedavi işlemlerine ilişkin ücretler ise aynı Talimatta belirlenen indirim üzerinden uygulanır."


>Geçici Madde -28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara, bu Kararla eklenen 28 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerinde (göğüs, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve onkoloji hastaneleri hariç) ayakta veya yatarak yapılacak tedavilerdeki bütün tetkik ve/veya tahlil işlemlerine ilişkin ücretler, 1/5/2003 ila 31/12/2003 tarihleri arasında Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ücretler üzerinden %20 indirimli olarak uygulanır.

Madde 2 -Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 -Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)