Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

Karar Sayısı: 2005/8522

20 Ocak 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 2/12/2004 tarihli ve 5268 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/2/2005 tarihli ve EİGY/11688 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı


>Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam


>Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında

İşbirliğine Dair Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır),

Ülkeleri arasında, sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirmeye olan isteklerini ifadeyle,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği alanları her iki tarafın çıkarları dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

Madde 2

Taraflar karşılıklı muvafakat ile belirlenen alanlarda aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:

a) Bilgi değişimi.

b) Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü artırma ve danışma hizmetlerini gerçekleştirmek üzere uzman değişimi.

c) İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların sağlanması.

d) Tıp ve halk sağlığı alanlarında karşılıklı olarak anlaşmaya varılacak diğer şekillerde işbirliği.

Madde 3


>Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası katılımın olacağı kongreler ve sempozyumlar hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır ve bu tür etkinliklerde, taraflardan birinin talebi halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.

Madde 4

Taraflar ilaç ve eczacılık hizmetleri kapsamına giren konularda ilişkilerin geliştirilmesini ve ticari ilişkilerin tesisini destekleyeceklerdir.

Madde 5

İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası ziyaretlerinde;

a) Gönderen taraf karşı ülkeye gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.

b)Evsahibiülke ziyaretin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olduğu takdirde) ülke içi yolculuk giderlerini karşılayacaktır. Bu süre 2 haftayıgeçmeyecektir.

Madde 6

İşbu Anlaşma'nın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir.

İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.


>Madde 7

İşbu Anlaşma, tarafların iç hukuklarında geçerli olan usul ve kurallara göre onaylanacaktır.

İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.

Akit Taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

İşbu Anlaşma, Ankara'da, 20 Ocak 2004 tarihinde İngilizce iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Prof.Dr.RecepAkdağ Sn.ShaukatAziz

Sağlık Bakanı Ticaret Bakanı

Yabancı Dil metni Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)