Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8544 Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8544 Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

Karar Sayısı : 2005/8544

26 Kasım 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/1/2005 tarihli ve EİGY/26706 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

A.AKSU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.


>Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma


>Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti arasındaki Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 6. Maddesine istinaden kurulan Türk - Bahreyn Karma Komisyonu, 4. Dönem Toplantısı'nı 25-26 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmiştir.

Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın KemalUnakıtan, Bahreyn Heyetine Bahreyn Krallığı Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı SayınAbdullaHassanSaifbaşkanlık etmiştir.

İki ülke heyetlerinin listesi sırasıyla EK I ve EKII'deyer almaktadır.

Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı SayınAbdullaHassanSaifTürkiye'deki ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın RecepTayyipErdoğan tarafından kabul edilmiş, ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun ile görüşmüştür.

Karma Komisyon müzakereleri, iki ülke arasındaki tarihsel ve geleneksel samimi, dostane ve yakın ilişkileri yansıtan karşılıklı anlayış ve tam bir işbirliği havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, mevcut ekonomik, ticari ve mali işbirliği kadar, yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hususlarında ayrıntılı müzakereler ve fikir teatisinden sonra, aşağıda yer alan hususlarda mutabakata varmışlardır.


>I - EKONOMİK, SANAYİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

1. Taraflar, dengeli ve uzun vadeli ekonomik ilişkiler kurmanın önemini vurgulayarak, iki ülke arasında ekonomik, sanayi ve teknik işbirliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

2. Taraflar, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal çerçevesinin bir an önce tamamlanması için gerekli Anlaşmaların imzalanması hususundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir.

3. Taraflar, 'Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlemesi ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olunması Anlaşması' müzakerelerinin sonuçlandırılması ve parafe edilmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

Taraflar, işbu Anlaşmayı 2005 yılı içerisinde imzalamayı kararlaştırmışlardır.

4. Türk tarafı, devlet kuruluşlarının, limanların ve devlet çiftliklerinin özelleştirilmesi ve Türkiye'de emlak edinme konusundaki yeni liberal düzenlemeleri de kapsayan Türkiye'deki yatırım olanakları hakkında Bahreyn tarafına bilgi vermiştir.

5. Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın 2005 yılı içerisinde sonuçlandırılması için azami çabayısarfetmekkonusunda mutabık kalmışlardır.

6. Taraflar, Bahreyn Sanayi Bakanı Sayın Dr. HassanFakhro'nunTürkiye'ye yakın bir zamanda gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulunarak, çeşitli sanayi alanlarında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde işbirliği için gerekli Mutabakat Zaptı müzakerelerinin başlatılması yönünde, ilgili bakanlıklara tavsiyede bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır.


>Bu çerçevede, Bahreyn tarafı anılan Mutabakat Zaptı taslak metnini Türk tarafına 2005 yılının ilk çeyreğinde tevdi edecektir.

II - TİCARET

7. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmişler ve Karma Komisyonun son toplantısından bu yana ticaret hacminde bir artış olmasına rağmen, ikili cari ticaret hacminin Türkiye ve Bahreyn'in potansiyelini yansıtmadığını vurgulamışladır.

Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da artırılmasında özel sektörün önemli rolü olduğunu tekrarlamışlardır.

8. Taraflar, Türk - Bahreyn ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için; ihtisas sergi ve fuarları, ticaret heyetleri, seminerler,çalıştaylardüzenlenmesi ve diğer teşvik edici faaliyetleri içeren orta vadeli bir programın sonuçlandırılması ve Bahreyn'de bir Türk ticaret merkezinin kurulmasınınyanısırastandardizasyon,metrolojive tüketiciyi koruma konularında işbirliği yapılması hususlarında mutabık kalmışlardır.

Bu amaçla, Türk tarafı 2005 yılı Ocak ayında bir taslak program tevdi etmeyi taahhüt etmiştir.

9. Taraflar, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için özel sektör kuruluşları arasındaki yakın işbirliğinin önemine dikkat çekerek, İstanbul Ticaret Odası ve Bahreyn Sanayi ve Ticaret Odası arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin desteklenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.


>10. Taraflar, ikili ticaretin geliştirilmesinde ticaret fuarlarının ve sergilerinin önemini vurgulayarak, Türkiye ve Bahreyn'de ticaret fuarları ve sergilerin düzenlenmesininyanısıraher iki ülkede gerçekleştirilen uluslararası fuarlara özel sektörün katılımının teşvik edilmesini kararlaştırmışlardır.

11. Türk tarafı, 5-7 Şubat 2005 tarihlerinde Bahreyn'de düzenlenecek olan İslam Ülkeleri Arasında Ticaret ve Ortak Yatırımlarının Teşvik Edilmesi İçin Özel Sektör 11. Dönem Toplantısı ve 7-9 Şubat 2005 tarihlerinde Bahreyn'de düzenlenecek olan İslam Ülkeleri 10. Ticaret Fuarı'na, özel sektörün katılımını teşvik etmeyi ve desteklemeyi kabul etmiştir.

12. Taraflar, özel sektörleri arasındaki temasları kolaylaştırmak için gerekli tüm önlemlerin alınması hususunda anlaşmışlardır.

Bu çerçevede, Türk tarafı, Türk işadamlarının Bahreyn'e varışlarında vize verilmesini Bahreyn tarafından talep etmiştir. Bahreyn tarafı, bu talebi ilgili makamlara iletmeyi ve ilk fırsatta cevap vermeyi kabul etmiştir.

13. Taraflar, ülkelerinde kurulan Serbest Ticaret Bölgelerinin kullanılması konusunda özel sektörlerinin teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bahreyn tarafı, yeni Serbest Ticaret Bölgesi Projesi hakkında Türk tarafına bilgi vermiş ve projenin tüm detaylarını en kısa zamanda Türk tarafına tevdi etmeyi taahhüt etmiştir.

III - BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI

14. Taraflar, mevcut olanakların daha da geliştirilmesi amacıyla, bankacılık, sigortacılık ve diğer finans kuruluşları arasındaki temas ve ziyaretlerin teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Türk tarafı, bu amaçla, Bahreyn Para Otoritesi, bankacılık, sigortacılık ve diğer finans kuruluşları temsilcilerini, bu alanlarda geniş işbirliği yapmak amacıyla Türkiye'yi ziyaret etmeleri konusunda bir davette bulunmuştur. Bahreyn tarafı bu daveti memnuniyetle karşılamış ve ziyaretin 2005 yılı içerisinde düzenlenmesini kabul etmiştir.

Taraflar, her iki ülkedeki bankaların güvenli ve sağlam işleyebilmesinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici bilgilerin paylaşılması ve teati edilmesi için bankacılık düzenleyicileri, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) ve Bahreyn Para Otoritesi (BPO) arasında işbirliğinin teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, iki ülkedeki sermaye piyasalarının güvenli ve sağlam işleyebilmesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenleyici ve denetleyici bilgileri paylaşmak ve değiştirmek için, sermaye piyasaları düzenleyicileri arasında işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

15. Taraflar, Bahreyn Menkul Kıymetler Borsası (BMKB) tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) tevdi edilen taslak metne atıfla, sermaye piyasaları arasındaki işbirliği Mutabakat Zaptı'nın 2005 yılı içerisinde sonuçlandırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

16. Bahreyn tarafı, BahreynFinansalLiman Projesi (BFLP) hakkında Türk Tarafına bilgi vermiş ve en kısa zamanda projenin tüm detaylarını Türk tarafına tevdi etmeyi taahhüt etmiştir.

Bahreyn tarafı, Bahreyn Bankacılık ve Finans Kuruluşunun (BBFK) eğitim imkanlarının Türk tarafına da sağlanması hususundaki arzusunu belirtmiştir.

Türk tarafı, BahreynFinansalLiman Projesi'ne (BFLM) ilişkin bilgi ile Bahreyn Bankacılık ve Finans Kuruluşunun (BBFK) teklifini Türkiye'deki bankalara vefinansalkuruluşlara iletmeyi kabul etmiştir.

IV - GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ

17. Taraflar, gümrük otoriteleri arasında yakın ve uyumlu işbirliğinin kurulması yoluyla iki ülke arasındaki ticari işlemlerin kolaylaştırılmasının önemine işaret etmişlerdir.

18. Taraflar, gümrük kanunları, düzenlemeleri ve uygulamalarındaki en son gelişmelere ilişkin bilgi ve görüşleri teati etmişlerdir. Taraflar ayrıca gümrük memurları arasında teknik yardımlaşma konusunda Bahreyn tarafınca tevdi edilen öneri planını müzakere etmişlerdir.

Taraflar, Türk tarafınca tevdi edilen en son taslak metni esas alan Gümrükler Konusunda İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 2005 yılı içerisinde sonuçlandırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

V - BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI KONULAR

19. Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin liberalleştirilmesini amaçlayarak, ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde bugünkü ve gelecekteki yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında, Serbest Ticaret Alanı Anlaşması (STAA) için müzakereleri başlatmak amacıyla, gerekli tüm girişimlerde bulunulması hususunda mutabık kalmışlardır..

Bahreyn tarafı, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması (STAA) için Türk girişimini destekleyeceklerini Türk tarafına bildirmiştir.

VI - ULAŞTIRMA VE TELEKOMÜNİKASYON

20. Taraflar, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinde ulaştırma sektörünün önemini vurgulamıştır.

21. Bu çerçevede, taraflar Uluslararası Kara Ulaştırma Anlaşması ve Deniz Ulaştırma Anlaşması'na ilişkin teknik müzakerelerin 2005 yılı içerisinde yapılması konusunda mutabık kalmışlardır.

22. Bahreyn tarafı, Bahreyn Telekomünikasyon Düzenleme İdaresi'nin, lisans verme süreci, mevzuatı, yatırım imkanları ve Bahreyn'deki yıllık telekomünikasyon sergi ve konferansları da dahil olmak üzere Bahreyn telekomünikasyon piyasası hakkında bilgi sunmuştur.

Türk tarafı, Bahreyn telekomünikasyon piyasasına, sergilere ve konferanslara katılma konusunda özel sektörün teşvik edilmesini ve Bahreyn'e bir özel sektör heyet ziyareti düzenlenmesini kabul etmiştir.

VII - İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

23. Taraflar, inşaat, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki isteklerini vurgulayarak, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Müşavirler, Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası ile Bahreyn'in ilgili diğer kuruluşlarının koordinasyonunda özel sektörün katılımıyla oluşacak bir İş Geliştirme Konseyi kurulması hususunda anlaşmışlardır.

Türk tarafı, 2005 yılı Şubat ayına kadar proje gelişimi için bir taslak program ve İş Geliştirme Konseyi fikri ve oluşumu için taslak bir metin tevdi etmeyi taahhüt etmiştir.

VIII - TURİZM

24. Taraflar, otel yönetimi için eğitim imkanlarının sağlanması, turizm sektöründe edinilen tecrübenin teati edilmesi, pazarlama konusunda işbirliği, paket turların düzenlenmesi, ortak teşebbüslerin teşviki ve turizm sergileri, konferansları ve seminerlerinin düzenlenmesini içeren Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın sonuçlandırılması hususundaki niyetlerini ifade etmişlerdir.

25. Türk tarafı, Türk turizm alanındaki yatırım fırsatları konusunda Bahreyn tarafına bilgi vermiştir. Bahreyn tarafı, bu sektördeki işbirliği imkanlarının araştırılması için Türkiye'ye bir özel sektör heyet ziyareti düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiştir.

IX - SAĞLIK

26. Türk tarafı, Türk tıp ve sağlık alanlarındaki mevcut imkanlar hakkında Bahreyn tarafına bilgi vermiştir.

Türk tarafı, ayrıca, işbu sektörlerde çerçeve Anlaşmasının sonuçlandırılması imkanları ile daha fazla işbirliği imkanlarının araştırılması amacıyla bir Ortak Çalışma Grubu kurulmasını teklif etmiştir.

Türk tarafı, Bahreyn Sağlık Bakanı'nın 2005 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi hususundaki davetini tekrarlamıştır.

Bahreyn tarafı, bu bilgi ve öneriyi memnuniyetle karşılamış ve Bahreyn'deki Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmeyi kabul etmiştir.

X - İZLEME KOMİTESİ

27. Taraflar, Karma Komisyon Mutabakat Zaptı kararlarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla teknik düzeyde bir İzleme Komitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Bu Komite, mümkün olduğu takdirde, dönüşümlü olarak her altı ayda bir Türkiye ve Bahreyn'de toplanacaktır.

Taraflar, Türk-Bahreyn Karma Komisyonu Beşinci DönemToplatısını, üzerinde diplomatik kanallar yoluyla mutabakata varılacak bir tarihteManama'dayapılması hususunda mutabık kalmışlardır.

Ankara'da 26 Kasım 2004 tarihinde, iki orijinal metin halinde İngilizce olarak yapılmış ve imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAHREYN KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA

Kemal UNAKITAN AbdullaHassan SAIF

Maliye Bakanı Maliye ve

Ulusal Ekonomi Bakanı

EK I

TÜRK HEYET LİSTESİ

Kemal UNAKITAN Heyet Başkanı,

Maliye Bakanı

Ülker GÜZEL Müsteşar Yardımcısı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Şevket ILGAÇ Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bülent TAŞ Gelirler Genel Müdür Yardımcısı,

Maliye Bakanlığı

Osman Necip KOCATÜRK Genel Müdür Yardımcısı,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Hüsamettin KILIÇKAYA Daire Başkanı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Kemal UZUN Daire Başkanı,

Maliye Bakanlığı

EK II

BAHREYN HEYET LİSTESİ

Abdullah Hassan SAIF Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı

KhalidJassimKANOO Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı

Dr.KhalidAbdullah ATEEQ Bankacılık İcra Direktörü,

Bahreyn Para Otoritesi

Dr.DhafferAl ÜMRAN Büyükelçi, İkili İlişkiler Müdürü,

Dışişleri Bakanlığı

MohammedAli TALEB Ekonomik İlişkiler Müdürü,

Teknik Heyet Başkanı,

Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

AbdulrazzaqZainAl ABBEDDIN Dış Ticaret İlişkiler Müdürü,

Ticaret Bakanlığı

OsamaMohammedAl İleri Teknolojiler ve Bilişim Müdür Vekili,

ARRAYYED Sanayi Bakanlığı

IsaAbdulRahman Al THAWADI Bakan Özel Kalem Müdürü,

HassanJassimRABEA Uluslararası Ekonomik İşler Başkanı

Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

MohammedAli NAWAKHDHA Lisans Dairesi Başkanı, Turizm İşleri Müdürlüğü,

Enformasyon Bakanlığı,

Sami HAMİD Gümrük İşbirliği Müdürü

Gümrükler Genel Müdürlüğü

StuartHOLLER Hukuk Danışmanı,

Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

RadhiMirza HIBASHI Haberleşme Mühendisi,

Ulaştırma Bakanlığı

FahadAbdullah RAFIE Ekonomist,

Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

Yabancı Dil metni Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)