Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

Karar Sayısı : 2005/8815

2 Şubat 2005 tarihinde İzmir'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/4/2005 tarihli ve GİGY/139979 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

B. YILDIRIM

H. ÇELİK


O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Polis İşbirliği Anlaşması

Bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti,

Uluslararası anlaşmalar ve kendi Devletlerinin ulusal mevzuatları doğrultusunda,

İki Devlet arasında dostane ilişkiler ve işbirliğini geliştirme ve destekleme arzusuyla,

Organize suçlar ve yasadışı göçün artmasından endişe duyarak,

Suçu etkin bir biçimde önleme ve mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığına inanarak,

Karşılıklılık ve karşılıklı menfaat ilkesinden hareketle,

Aşağıda yer alan hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 1:

İşbirliği alanları ve hedef

(1) Ulusal mevzuatları doğrultusunda Taraf Devletler, asayiş ve güvenlik bakımından tehditlerin önlenmesinde ve aynı zamanda suçları önlemek ve ortaya çıkarmak için yetkili makamları vasıtasıyla işbirliğinde bulunacaklardır.

(2) İşbirliği özellikle aşağıda belirtilen hususlarla mücadeleyi içerecektir:

1.) Kişiyi tehdit eden yada zarar veren suçlar;

2.) Terörizm;

3.) Organize suçlar;

4.) Uyuşturucu maddelerin ve katkı maddelerinin yasadışı ticareti;

5.) Yolsuzluk;


6.) Yasadışı göç ve insan ticareti;

7.) Silahlar, mühimmat, patlayıcılar, nükleer, radyoaktif ve kimyasal maddeler ile diğer tehlikeli materyalin, çift amaçlı objelerin ve teknolojilerin yasadışı üretimi, yasadışı ticareti ve kaçakçılığı;

8.) Sanat eserlerinin, tarihi ve kültürel değer taşıyan diğer objeler ile değerli objelerin hırsızlığı ve yasadışı ticareti;

9.) Para üzerinde tahrifat yapılması veya sahte para basılması, bunların, diğer ödeme vasıtalarının ve senetlerin dağıtımı;

10.) Para aklama;

11.) Terörizmin finanse edilmesi;

12.) Motorlu araçların yasadışı alınıp götürülmesi, hırsızlığı ve kaçakçılığı;

13.) Bilgisayar suçları;

14.) Entelektüel varlığa karşı işlenen suçlar;

15.) Mülkiyete karşı işlenen suçlar,

16.) Çevre suçları;

17.) Sahtecilik;

18.) Haraç;

19.) Akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara kaçakçılığı;

(3) Karşılıklı olarakuzlaşılmasıhalinde Akit Taraflar diğer ortak çıkar alanlarında da işbirliğinde bulunacaklardır.

Madde 2:

İşbirliği usulleri

(1) Akit Tarafların yetkili makamları arasında işbirliği kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak icra edilecek ve aşağıda belirtilenlerden ibaret olacaktır:

1.) Mevcut bilgileri asayiş ve güvenliğe yönelik tehditlerin olduğu kadar suçların önlenmesi ve tespitinde yararlı olabileceklerin birbirlerini durumdan haberdar etmeleri;


2.) Yasal düzenlemeler, suçun önlenmesi ile uygulanan adli yöntemler, vasıtalar ve teknikler ile ilgili deneyim değişimi;

3.) Suçlarla mücadeleye dair bazı alanlarda ve uzman toplantılarının organizasyonunda deneyim mübadelesi;

4.) Akit Tarafların yetkili makamlarının kendi topraklarında asayiş ve güvenliğe yönelik tehditleri önlemeye olduğu kadar kontrollü teslimlerin kullanımı dahil suçların önlenmesi ve tespitinde alınacak tutumun birlikte kararlaştırılması;

5.) Kayıp kişilerin ve objelerin aranması, kimliği bilinmeyen şahısların ve cesetlerin kimliklerinin tespiti.

(2) Akit Tarafların yetkili makamları talep üzerine birbirlerine yardımcı olacaklardır.

(3) Her bir Akit Taraf'ın yetkili makamı, kendi ulusal mevzuatı doğrultusunda, 1. Paragrafın 1, 2 ve 3. bentlerinde uygun olarak, bilginin diğer Akit Taraf'ın asayiş ve güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesinin yanı sıra suçların tespiti bakımından önemli olması halinde talep olması durumunda ayrıca talep olmasa bile diğer Akit Taraf'ın yetkili makamına bilgi sağlayacaktır. Akit Taraflar özellikle Akit Taraflardan birinin toprakları üzerinde işlenecek bir suçun hazırlığı veya suçun gerçekleştirilmesinin diğer Akit Taraf'ın toprakları üzerinde etkisi olacağına dair verinin mevcut olduğu durumlarda işbirliğinde bulunacaklardır.

(4) Bu Maddeye uygun olarak alınan bilgi ve belgeler, bunları sağlayan Akit Tarafın yazılı onayı alınmaksızın bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.


Bu Maddeye uygun olarak alınan bilgi ve belgeler, bunları sağlayan Akit Tarafın önceden yazılı onayı alınmaksızın talep edildiği ve sağlandığı amaçlar dışında kullanılmayacaklardır.

Madde 3:

Yetkili Makamlar

Bu Anlaşmanın uygulanışında yetkili makamlar aşağıda yer alanlardan oluşacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına:

- İçişleri Bakanlığı

Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti adına:

- İçişleri Bakanı

Madde 4:

Terörle mücadelede özel işbirliği yöntemleri

Ulusal mevzuatları doğrultusunda 1. Maddenin 2. paragrafının 2. bendine uygun olarak işbirliğini icra ederken Akit Tarafların yetkili makamları, devlet başkanları, uluslararası koruma altındaki kişiler, diplomatik veya konsolosluk üyeleri veya temsilcileri,hükümetlerarasıkuruluşların görevlileri, resmi ziyaretlerin katılımcıları ve diğer ulusal veya uluslararası siyasi veya spor organizasyonları katılımcılarına yönelik olarak planlanan veya gerçekleştirilen terör eylemleri ile ilgili bilgi ve sonuçları, Akit Taraflardan herhangi birinin resmi çıkarlarına yönelik suçların planlanması ve hazırlanmasında kullanılan yöntemler, bu gibi eylemlerin finanse edilmesinde izlenen yollar ve terör odakları ile ilgili bilgiyi mübadele edeceklerdir.

Madde 5:

Organize Suçlarla Mücadele Alanında Özel İşbirliği Formları

Ulusal mevzuatları doğrultusunda 1. Maddenin 2. paragrafının 3. bendine uygun olarak işbirliğini icra ederken Akit Tarafların yetkili makamları, özellikle organize suçlar alanında ağır suçların failleri, failler arasındaki bağlantı hakkında olduğu kadar suça karışan grupların örgütlenmeleri ve yapıları, tipik davranışları ve suç işleme yöntemleri ile Akit Tarafların Devlet sınırlarının ötesindesınıraşanözellikler taşıyan yeni suç formları hakkındaki bilgileri de mübadele edeceklerdir.


Madde 6:

Uyuşturucu ve katkı maddelerinin yasadışı ticareti alanında özel işbirliği formları

Ulusal mevzuatları doğrultusunda 1. Maddenin 2. paragrafının 3. bendine uygun olarak işbirliği icra ederken Akit Tarafların yetkili makamları, uyuşturucu ve katkı maddelerinin yasadışı üretiminde yer alan kişiler, kaçakçılık yöntemleri, bu işle uğraşanlar, uyuşturucunun rotası, kullanılan ulaşım vasıtaları, suç örgütlerinin hareket tarzı, uyuşturucu ve katkı maddelerinin menşei veya depolanmaları ile ilgili olduğu kadar bu tür suçlarla bağlantılı ve tespit edilmeleri bakımından gerekli diğer bilgiyi mübadele edecekler, birbirlerine irtibat görevlileri gönderebilecek veya tayin edebileceklerdir.

Madde 7:

Yasadışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanında özel işbirliği formları

Ulusal mevzuatları doğrultusunda 1. Maddenin 2. paragrafının 6. bendine uygun olarak işbirliğini icra ederken Akit Tarafların yetkili makamları, yasadışı organize göç yöntemleri ve rotaları ayrıca pasaport ve vize kontrolünü destekleyen hususlar ile ilgili bilgi mübadelesinde bulunacak ve bu gibi belgelerin numunelerinin karşılıklı olarak değişimini yapacaklardır.

Madde 8:

Kişisel verinin korunması

Akit Tarafların yetkili makamları, ulusal mevzuatlarına ve temin eden makam tarafından belirlenen gereklere uygun olduğu kadar gerek otomatikleştirilmiş gerekse otomatik forma getirilmemiş kişisel veri işlemlerinde aşağıda yer alan şartlarda kişisel verinin mübadelesini yapacaklardır:


1.) Sağlanan veri sadece verilme amaçları için kullanılabilir;

2.) Temin eden makamın talebi üzerine, alan kurum, veridenyararlanımlarınailişkin olarak bilgi sağlayacaktır;

3.) Veriyi temin eden makam bunun doğru ve güncel olmasını sağlayacaktır. Şayet bu tür bir verinin doğru olmadığı veya temin eden Tarafın mevzuatına göre açıklanmasının yasak olduğunun anlaşılması halinde, yok edilmesi veya 4. bende uygun olarak tashih edilmesi için bu gibi veriyi alan makam zamanında durumdan haberdar edilecektir.

4.) Temin edilen veri, aşağıda belirtilen durumlarda yok edilecek veya tashih edilecektir:

a.) verinin doğru olmadığı tespit edilmişse, veya

b.) temin eden makam verinin yasaya aykırı olarak toplandığını veya temin edildiğini bildirirse, veya

c.) temin edilen verinin diğer amaçlar için kullanılabileceğine dair yazının mevcut olmaması halinde verinin temin edildiği görevin yerine getirilmesinde artık ihtiyaç duyulmaması halinde.

5.) Şayet alan makamın verinin doğru olmadığı veya yok edilmesi gerektiğini düşünmesi için nedenleri mevcutsa, vakit geçirmeden temin eden yetkiliye durumu bildirecektir.

6.) Veriyi temin eden makam bu gibi verinin silinmeye, yetkisiz girişe, değiştirilmesine veya dağıtımına karşı korunmasından sorumlu olacaktır.

7.) Verinin teslimini takiben, bu veriyi temin eden ve teslim alan makam, verinin temini ve teslimi ile bu verinin kullanıldığı her faaliyeti kaydedecekleri bir protokol hazırlayacaklardır.


8.) Ulusal mevzuatlarına uygun olarak ilgili kişiler, bu Anlaşma çerçevesinde temin edilen veriye ilişkin bilginin yanı sıra 4. bende göre bu verinin tashihi veya yok edilmesi veya tahkikine ilişkin bilgi için başvurma hakkına da sahip olacaklardır. İlgili şahsın kişisel veriye giriş, tashih veya yok edilmesi için başvurması halinde veriyi elinde bulunduran makam, bu gibi bir başvuruda karara varmadan önce veriyi temin eden makamın onayını dikkate alacaktır.

Madde 9:

Tasnifli bilginin korunması

Akit Taraflar, iki Devlet arasında karşılıklı olarak tasnifli bilginin değişimini ve korunmasına dair ayrı bir Anlaşma imzaladıktan sonra tasnifli bilgiyi mübadele edeceklerdir.

Madde 10:

İstişareler

Akit Tarafların yetkili makamları, gerekli olduğunda, mevcut Anlaşma'nın uygulanışına dair önlemleri görüşmek üzere istişarelerde bulunabilirler.

Madde 11:

Yardımın Reddi

(1) Akit Tarafların her biri, bir talebin veya farklı şekilde işbirliğinin kendi Devletinin bağımsızlık veya güvenliğini ihlal edeceğini, devletin temel çıkarlarını tehdit edeceğini yada hukuk düzenini bozacağını düşünürse, işbirliğini tümden veya kısmen reddedebilir.

(2) Akit Taraflar işbirliği için yapılan bir talebin reddi yada kısmen yerine getirileceği hususunu derhal birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 12:

Ortak Komisyon

(1) Akit Taraflar, mevcut Anlaşma'ya uygun olarak işbirliğinin koordinasyonu ve değerlendirilmesi amacıyla Ortak Komisyon oluşturacaklardır. Ortak Komisyon, her bir Akit Tarafın yetkili makamlarından en az üç temsilciden oluşacaktır. Akit Taraflar, Ortak Komisyon'da yer alacak temsilcileri ile ilgili olarak birbirlerini diplomatik kanaldan bilgilendireceklerdir.


(2) Ortak Komisyon gerekli olduğunda toplanacaktır. Akit TaraflarınherbiriOrtak Komisyon toplantılarını başlatacak girişimde bulunabilirler.

(3) Ortak Komisyon, toplantılarını sırasıyla Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yapacaktır.

Madde 13:

Diğer Uluslararası Anlaşmalar ile bağlantı

Bu Anlaşma, Akit Tarafların ülkelerinin bağlı olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve zorunluluklarını etkilemeyecektir.

Madde 14:

İhtilafların Çözümü

(1) Bu Anlaşmanın yorumu veya uygulanışındaki ihtilaflar, Akit Tarafların yetkili makamları arasında doğrudan görüşmeler yolu ile çözümlenecektir.

(2) 1. paragrafa göre sürdürülen görüşme sürecinde uzlaşmaya varılamaması halinde, konu diplomatik kanallardan çözümlenecektir.

Madde 15:

Eğitim

Akit Taraflar, Anlaşmanın kapsadığı konularda eğitim alanında işbirliği yapacaklardır.

Madde 16:

Yürürlüğe girmesi ve sona ermesi

(1) Bu Anlaşma sınırsız bir süre için imzalanacaktır ve Akit Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi bakımından gerekli ulusal prosedürü tamamladıklarına dair ikinci notanın diplomatik kanallarla alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

(2) Akit Taraflardan her biri, diğer Akit Tarafa diplomatik kanaldan yazılı bildirim sunmak suretiyle tek taraflı olarak bu Anlaşmayı sona erdirebilir. Bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra Anlaşmanın geçerliliği sona ermiş olacaktır.


(3) Bu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesiyle, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında 1993 yılında imzalanan Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele Anlaşması geçerliliğini yitirecektir.

İzmir'de 2 Şubat 2005 tarihinde her biri Türkçe, Bulgarca ve İngilizce dillerinde olmak üzere ikişer orijinal nüsha halinde imzalanmıştır, yorumlamadan doğan anlaşmazlıklarda İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA

AbdülkadirAKSU GeorgiPETKANOV

İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı

BuandlaşmanınBulgarca ve İngilizce dillerdeki metinleri 3/6/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)