Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2005/8817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2005/8817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

Karar Sayısı : 2005/8817

2/12/2004 tarihli ve 5269 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AfganistanİslamiGeçişDevleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/4/2005 tarihli ve EİGY/161701 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

K. TÜZMEN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd. V.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

C. ÇİÇEK

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

R. AKDAĞ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı V.

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı


M.H.GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AfganistanİslamiGeçişDevleti

Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve AfganistanİslamiGeçişDevleti Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaktır) eşitlik ve karşılıklı yarar çerçevesinde,

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi arzusuyla,

Karşılıklı fayda temelleri üzerinde ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde ortak çıkarları gözeterek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE I

Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik ilişkileri teşvik etmek amacıyla ilgili kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde uygun olan tüm tedbirleri alacaklardır.

MADDE II

Akit Taraflar, iki ülke arasında malların ithalatında ve ihracatında uygulanan gümrük vergileri ve diğer harçlarda birbirlerine en çok kayrılan ülke ilkesini uygulayacaklardır.

Bu maddede yer alan hükümler serbest ticaret alanları, gümrük birliği, diğer bölgesel anlaşmalar ve sınır ticareti çerçevesinde üçüncü ülkelere sağlanan mevcut veya gelecekteki imtiyazlarda ve avantajlarda uygulanmayacaktır.

MADDE III

İşbu Anlaşma çerçevesinde ekonomik işbirliği ile ilgili olarak mutabık kalınan projelerin uygulanması, iki ülkenin ilgili teşebbüsleri, kuruluşları veya kamu kurumları arasında imzalanacak olan sözleşmeler veya düzenlemeler temelinde gerçekleştirilecektir.


MADDE IV

İki ülke arasında malların ve hizmetlerin değişimi için yapılacak tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan kambiyo kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak serbest döviz esasında yapılacaktır.

MADDE V

Akit Taraflar, ticaret heyetlerinin ve iş temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin arttırılmasınınyanısırailgili teşebbüslerinin ve kuruluşlarının sergiler, fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetlerinde yer almalarını mümkün olduğu kadar teşvik edeceklerdir.

Her Akit Taraf, kendi topraklarında diğer tarafın ulusal sergilerini açmasını mümkün olduğu kadar kolaylaştıracaktır.

MADDE VI

Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan ulusal mevzuatları uyarınca, fuarlar, sergiler, ziyaretler ve seminerler gibi ticareti geliştirici faaliyetlerde kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen malların ve teçhizatın, ticari işleme konu olmaması kaydıyla, gümrük resimlerinden ve vergilerinden muaf olmaları hususunda anlaşmışlardır.

MADDE VII

Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ticareti geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla, özellikle her iki ülkenin mevzuatı ve ekonomik programları ile ilgili bilgi değişiminin, ticari ve ekonomik işbirliği içerisinde olan firmaları ve kuruluşları arasındaki temasları teşvik etmek suretiyle kolaylaştırılması ve hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

MADDE VIII


Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla Bakanlar düzeyinde bir Türk-Afgan Karma Ekonomik Komisyonu'nun kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Karma Ekonomik Komisyon, işbu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli önlemleri alacak ve ekonomik işbirliğinin yeni alanlarını tespit edecektir.

Karma Ekonomik Komisyon, gerekli görülmesi halinde, alt-komiteler kurabilecek ve Komisyonun toplantılarına katılmaları için uzmanları ve danışmanları davet edebilecektir. Alt-komiteler, faaliyetlerini Komisyona bildireceklerdir.

Karma Ekonomik Komisyon, bir diğer Akit Tarafın talebi üzerine dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Afganistan'da toplanacaktır.

MADDE IX

İşbu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasındaki işbirliği, her iki ülkenin yürürlükteki yasaları, kuralları ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecek ve ülkelerin uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olacaktır.

MADDE X

Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık, makul olmayan bir gecikmeye neden olmaksızın, dostane danışmalar ve müzakereler yoluyla çözümlenecektir.

MADDE XI

İşbu Anlaşmada yapılacak her türlü ekleme veya değişiklik yazılı bildirim şeklinde olacak ve Akit Taraflarca onaylanacaktır.

MADDE XII

İşbu Anlaşma, her bir Akit Tarafın mevzuatına uygun olarak, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


İşbu Anlaşma beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalacak ve Akit Taraflardan birisi, yürürlük süresinin bitiminden en az altı (6) ay önce Anlaşmanın feshini yazılı olarak bildirmedikçe, birbirini izleyen birer yıllık süreler için yürürlük süresi kendiliğinden uzatılacaktır.

İşbu Anlaşmanın sona ermesini takiben, anlaşma hükümleri ve bu çerçevede sonuçlandırılmış herhangi ayrı protokol, sözleşme veya anlaşmanın hükümleri, ondan sonra üstlenilmiş veya başlanılmış olan, süresi dolmamış ve mevcut yükümlülüklere veya projelere uygulanmaya devam edecektir. Herhangi bu tür yükümlülükler veya projeler sonuçlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir.

Aşağıda imzaları bulunan, her iki Hükümetin tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Kabil'de, 10 Haziran 2004 tarihinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe,Dariceve İngilizce dillerinde iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Farklılık halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFGANİSTAN İSLAMİ GEÇİCİ

HÜKÜMETİ ADINA DEVLETİ HÜKÜMETİ ADINA

ZEKİ ERGEZEN SEYİT MUSTAFA KAZIMİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI TİCARET BAKANI

BuandlaşmanınDariceve İngilizce dillerdeki metinleri 2/6/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)