Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) (Tedavi Yardımı)

Dokümanın Başlığı
:
- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) (Tedavi Yardımı)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

2005 Mali Yılı

Bütçe Uygulama Talimatı

(Sıra No : 6)

(Tedavi Yardımı)

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıranolu2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra "Talimat" olarak ifade edilecektir) 09/02/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1-Talimatın 2.2ncimaddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evraklarının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakları hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında kurum baştabibinin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır."

2-Talimata 2.5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

"2.6. Kurum Tabiplikleri

Bünyesinde birinci basamak laboratuar hizmeti vermeyenyada yeterli donanımı olmayan kurum tabipliklerinde, hekim tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel tıp merkezleri ve özel laboratuarlar veya resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından; tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini,periferikyayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaitamikroskopisive gebelik testine ilişkin laboratuar tetkikleri ile direktgrafileristenebilir. Ancak hastalara ayrıca muayene ücreti tahakkuk ettirilemez."


3-Talimatın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 169, 127 ve 85 rakamları sırası ile 169,49 , 127,12 ve 84,75 olarak; birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

"Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin böbrek,üreterve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıklarının ESWL metodu ile tedavisi, Talimatın 20.7.2ncimaddesinde tanımlanan resmi sağlık kurulu raporuna istinaden resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılabilir."

"Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/08/1988 tarihli ve II/Yön.Hizm.Şb.Md. (Mev. 3120)/ 1869 sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veyasonografikbulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve "mm" cinsinden boyu mutlaka gösterilecektir."

4-Talimatın 10.3.1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Evli olan memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiğinin, eğitim ve üniversite hastaneleri tarafından Talimatın 20.7.3 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur."

5-Talimatın 12.7.10 uncu maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"A)GaucherHastalığı Tedavi Esasları

a) Tanı kriterleri;

1-Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek,enzimatiktanı konulacaktır.

2-Mutasyon analizi yapılacaktır.

b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;

1- Tedaviendikasyonuolan hastalık tipleri

- Tip I (NonNöropatikForm)

- Tip III (KronikNöropatikForm) dür.

- Tip II (AkutNöropatikForm) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir."

6-Talimatın 20.2ncimaddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 10" oranı ile Talimatın eki Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinin ekindeki Resmi Sağlık Kurumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama İlkelerinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 20" oranı, "% 15" olarak değiştirilmiştir.

7-Talimata 20.6ncımaddesinden sonra gelmek üzere "Sağlık Kurulu Raporları" başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiş, Talimatın 20.4 üncü maddesinin son fıkrası ve 16.6ncımaddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"20.7. Sağlık Kurulu Raporları

20.7.1. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat Raporları

İlaç kullanımı, hasta katılım payı muafiyeti, hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini veya istirahat (tek hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları ile tedavi amacıyla verilen raporlar; var ise ilgili daldan üç uzman tabibin katılımı, aynı daldan üç uzman tabip bulunmaması halinde ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzman tabipten oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.


20.7.2. ESWL Tedavisi İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları

ESWL yöntemi ile yapılacak taş kırdırma tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu raporları; bünyesinde var ise üç üroloji uzmanının katılımı, bulunmaması halinde üroloji uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

Bu raporlar yukarıda belirtilen şartları haiz sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden) alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit ettirilmeyecektir.

20.7.3. Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları

Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması zorunludur.

8-Talimatın 21.4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (EK-8) aynen uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerücretlendirilmeyecektir."


9-Talimatın 21.4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın ikinci basamak sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, muayene ücreti Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan 520.090 kodlu "1.Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti" üzerinden fiyatlandırılacak, ayrıca 520.080 kodlu "1.Basamak poliklinik muayene ücreti" tahakkuk ettirilmeyecektir."

10-Talimatın eki Yurtdışında Tedavi Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesine (EK-1) aşağıdaki resmi sağlık kurumları ilave edilmiştir.

"22. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24. İstanbulKoşuyoluKalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25. İstanbul Dr.LütfiKırdarKartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi"

11-Talimat eki Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurtdışında Tedavilerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu (EK-1/B) örneğinin "Tanı" başlıklı bölümünde yer alan "Sağlık Durumu" ibaresi "Sağlık Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

12-Talimat eki (EK-1/C) Yurtdışında Doku ve Organ Nakli Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesi, ekli 1 sayılı Listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

13-Talimatın eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (EK-2) aşağıdaki etken maddeler ilave edilmiş ve aynı Listenin 15.7, 15.8 ve 15.9 numaralı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


-10.7.5.Memantin

-11.2.5.Memantin

-12.2.3.Azatiopirin

15.12.NörojenikMesane

-15.12.1Tolterodine-L

-15.12.2Oksibutin

-15.12.3Trospium

-15.7 Kuduz serumları

-15.8 Hepatit A aşıları ve Hepatit B serumları

-15.9Tetanozserumları

14-Talimatın eki AntibiyotikReçetelemeKuralları Listesine (EK-2/A) 31 inci sırasından sonra gelmek üzere "31/ASefditorenKY" etken maddesi ile yazılım kuralı ilave edilmiş, aynı Listenin 31 inci sırasında yer alan "(bakınız 5/a)" ibaresi "(bakınız 6/a)" olarak, 71 inci sırasında yer alan "(bakınız 5/B)" ibaresi, "(bakınız 6/b)" olarak değiştirilmiştir.

15-Talimatın eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesinin (EK-2/B) 22ncisırasında yer alan etken maddenin ismi "22.Traneksamikasitparenteralformları (hemofili hastasında ayakta tedavide de ödenir.)" olarak değiştirilmiş, aynı listeye "24.Amfoterisin-B formları veKaspofungin" ve "25.Activeprotein-C" etken maddeleri ilave edilmiştir.

16-Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine (EK-2/C) "42.Kontraseptifler(Prospektüsündeki mevcutdismenore,endometriozis,overkistleri,polikistikovervehirsutismusendikasyonlarıdışında ödenmez.)" etken maddesi ilave edilmiştir.

17-Talimat eki Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesinde (EK-5/A) yer alan; 300.690 kodlu malzemenin fiyatı 8,00, 300.970 kodlu malzemenin fiyatı 12,00, 302.202 kodlu malzemenin fiyatı 190,00, 305.430 kodlu malzemenin fiyatı 9,90, 306.760 kodlu malzemenin fiyatı 125,00 olarak, 305.610 kodunda yer alan malzemenin ismi "CerrahiSüturPoliglaktinveyaLaktomerEmilebilen Örgülü 7/0-8/0" olarak değiştirilmiş ve aynı Listeden 305.670, 305.680, 305.690 ve 305.700 kodlu malzemeler çıkarılmıştır.


18-Talimat eki Vücut Organ, Protez veOrtezlerListesinin (EK-5/C) dipnotunda yer alan "(*) uzman hekim reçetesiyle verilebilir" ibaresi "(*) Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla da verilebilir" şeklinde değiştirilmiş, aynı listede yer alan 209.500, 209.600, 209.601, 209.602, 209.603, 217.200, 217.300 kod numaralı malzemelerin isimlerinin yanına ayrıca "(*)" işareti ilave edilmiş, aynı Listedeki 200.200 kodlu malzemenin fiyatı 70,00, 200.600 kodlu malzemenin fiyatı 155,00, 201.000 kodlu malzemenin fiyatı 40,00, 216.300 kodlu malzemenin fiyatı 35,00 olarak değiştirilmiştir.

19-Talimat eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin (EK-8) "2. Hekim Muayeneleri ve Raporlar" başlığı altında yer alan 520.020 kodlu "Acil poliklinik muayene ücreti", 520.030 kodlu "Normal poliklinik muayene ücreti" ve 520.040 kodlu "Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti" işlemlerinin puanı 24, birim fiyatları 14,50 olarak; 520.080 kodlu "1. Basamak poliklinik muayene ücreti" işleminin puanı 14, birim fiyatı 8,50 olarak değiştirilmiştir.

20-Talimat eki Fiyat Tarifesinin (EK-8 ) "704.220 Hemodiyaliz (asetatlı) malzeme ilaç dahil" isimli işlem ile "704.230 Hemodiyaliz ( bikarbonatlı) malzeme ilaç dahil" isimli işlemin karşılarında yer alan birim fiyatlar Listeden çıkarılmış olup, bu işlemlere ilişkin fiyatlandırma Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK-9) göre yapılacaktır.

21-Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin (EK-8) sonuna, "Ambulans Ücretleri" başlığından önce gelmek üzere, bu Talimata ekli 2 sayılı Listede yer alan işlemler "Meslek Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri" başlığı altında ilave edilmiştir.


22-Talimatın eki Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinin (EK-9)RefraktifCerrahi başlıklı bölümünde yer alan P617.230, P617.240, P617.250 ve P617.260 paket kodu numaralı işlemlerin paket ücretleri KDV hariç 250,00 YTL olarak değiştirilmiştir.

23-Bu Talimatın 6, 19 ve 20ncimaddeleri 01/01/2005 tarihinden, 22ncimaddesi 01/03/2005 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

(Ek-1)

YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI

İLİ

MERKEZ

YAPILAN NAKİL TÜRÜ

ADANA

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

ANKARA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaciğer, böbrek

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kemik iliği


Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek

BURSA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

ERZURUM

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

ESKİŞEHİR

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaciğer, böbrek, kemik iliği

GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaciğer, böbrek, kemik iliği

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek, kemik iliği

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Böbrek

KoşuyoluKalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp, akciğer

Dr.LütfiKırdarKartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Böbrek

İZMİR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik iliği

KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek, karaciğer, kemik iliği

KONYA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

MALATYA


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaciğer

SAMSUN

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kemik iliği

RAPORLARI TEYİT EDECEK HASTANE:

Ankara Numune Hastanesi yukarıda belirtilen hastanelerce verilecek sağlık kurulu raporlarını teyit etmekle yetkilidir. (İlgili dallarda eğitim hastaneleri ile İşbirliği yapmak kaydıyla).

(Ek- 2)

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

PUAN

BİRİM FİYATI (YTL)

4999

MESLEK HASTALIKLARI LABORATUAR TETKİKLERİ

Bu tetkikler, meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara yapılması halinde ödenir.

5000

911.280

A.A. ilePbTayini

98

57.77

5001

911.290

Gazkromatogr. ile yap.tet.

130

77.08

5002

911.300

İdrardaHipp.Asit

49

28.93

5003

911.310

KandaMethemoglobin

49

28.93

5004

911.320

KandaÇinkoprotoporfirin

49

28.93

5005

911.330

Kanda Siyanür

49

28.93

5006

911.340

KandaCoHBtayini

49

28.93

5007

911.350

KandaKolinesteraz

49

28.93

5008

911.360

İdrarda ALA-PROTO-PORFO

49

28.93

5009

911.370


İdrarda TCA ve TCE

49

28.93

5010

911.380

İdrarda Fenol

49

28.93

5011

911.390

EDTAProvakasyontesti

195

115.53

5012

911.400

Hastane ve işyerlerindeprovakasyon

195

115.53

5013

911.410

İdrardaPb

98

57.77

5014

911.420

İdrardaCiva

98

57.77

5015

911.430

İdrarda İOD Asit

58

28.93

5016

911.440

AtomikAbs.Cihazı ile yap. tetkik

98

57.77SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)