Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

20058808 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
20058808 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MilletlerarasıAndlaşma

Karar Sayısı : 2005/8808

30 Mart 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/4/2005 tarihli ve EİGY/148180 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A.GÜL

A. ŞENER

S. GÜÇLÜ

B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd.

Devlet Bak. veBaşb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

M.H. GÜLER

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma

Komisyon Protokolü

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 29-30 Mart 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

Her iki heyet listesi ektedir.

Heyetler aşağıdaki gündemi kabul etmiştir.

1 - Yolcu ve eşya taşımacılığı konusundaistatistikibilgi teatisi,

2 - Eşya taşımacılığı,

3 - Yolcu taşımacılığı,

4 - Diğer konular

Birinci konuya ilişkin olarak:

Taraflar, Türkiye ve Ukrayna arasında ticari ve iktisadi ilişkilerdeki gelişmeler hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

Türk tarafı Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret hacminin arttığını belirterek ilgiliistatistikiverileri sunmuştur.

Taraflar, 2004 yılındaki yolcu ve yük taşımacılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunmuş ve aynı şekilde uluslararası kara taşımacılığı alanında ülkelerindeki mevzuat değişikliği hakkında bilgi vermişlerdir.

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında, her iki ülke üzerinden transit olarak ve aynı şekilde her iki ülkeye veya her iki ülkeden olmak üzere karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığını değerlendirmişler ve Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iki ülke nakliyecilerinin gerçekleştirdiği taşımacılık hacmine olumlu katkıda bulunan ticaret ve hizmet hacminin arttığını vurgulamışlardır.


Bu arada, taraflar yapılan taşımalara ilişkinistatistikiverilerin örtüştüğünü memnuniyetle teyit etmişler ve uluslararası karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin ileride de geliştirilmesi arzularını ifade etmişlerdir.

İkinci konuya ilişkin olarak:

Taraflar, kullanılangeçişbelgelerine ilişkinistatistikiveri değişiminde bulunmuşlardır.

Türk tarafı, belirlenengeçişbelgesi kotalarının iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerisinde kaldığı ve gerekli ölçüde Türk taşımacılarının ihtiyaçlarını karşılamadığı konusunda Ukrayna tarafına bilgi vermiştir. Bununla ilgili olarak Türk tarafı Ukrayna tarafından 2005 yılı temel kotalarının arttırılması konusunun değerlendirilmesini istemiştir.

Ukrayna tarafı, Türk tarafınca boş ve 3. ülkeye ilişkin 1000 adetgeçişbelgesinin teslimatının zamanında yapılmadığına dikkat çekmiştir. Türk tarafı söz konusugeçişbelgelerini 2005 yılı Nisan ayında göndermeyi taahhüt etmiştir.

Aynı şekilde Ukrayna tarafı taşımacılık işlemlerinde karşılıklılık esasına riayet edilmesi gereğine dikkat çekmiş ve 2005 yılı nihai belge kotalarını ve 2006 yılı geçici belge kotalarını karşılıklı olarak aşağıdaki şekilde olmasını önermiştir:

- İkiligeçişbelgesi-ücretsiz : 1.500 adet

- Transitgeçişbelgesi-ücretsiz : 1.500 adet

- Asgari Euro-1 (Yeşil) araçlar için transitgeçişbelgesi-ücretsiz : 1.500 adet


- Boş giriş yük alma ve üçüncü ülke belgesi-ücretsiz : 1.750 adet

Taraflar, karşı tarafın yıl içinde olabilecek ek belge taleplerinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Türk tarafı bir kez daha belirlenen izin belgesi miktarının yetersiz olduğunu Ukrayna tarafına bildirmiş ve 2005 yılı için ilave olarak 500 ikili ve 2000 transitgeçişbelgesi verilmesini istemiştir.

Uzun tartışmalar neticesinde taraflar 2005 yılı için belirlenen kotanın nihai olması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca Ukrayna tarafı 2005 yılı için Türk taşımacılarına 250 ikili, 500 transitgeçişbelgesini yol harçlarının ödenmesi suretiyle 2005 yılı Nisan ayı içinde ek olarak vermeyi kabul etmiştir.

Ukrayna tarafı ikiligeçişbelgelerinin diğer ülkede boş taşıtlar için yük almak üzere kullanılabilmesi imkanının değerlendirilmesini önermiştir. Türk tarafı, Ukrayna tarafının bu önerisini kabul etmemiştir.

Heyetler, tüm izin belgelerinin müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmıştır.

Üçüncü konuya ilişkin olarak:

Taraflar iki ülke arasındaki mevcut yolcu taşımacılığının durumuna ilişkinistatistikiveri değişiminde bulunmuşlardır. Taraflaristatistikiverilerin örtüştüğünü ifade etmiş ve aynı zamanda her iki ülke taşımacılarının gerçekleştirdiği sefer sayılarının azaldığını teyit etmişlerdir.


Taraflar Kiev-İstanbul veDnyepropetrovsk-İstanbul olmak üzere iki adet düzenli yolcu güzergahının mevcudiyetini belirtmişlerdir. Ayrıca Ukrayna tarafı daha önceden Ukrayna taşımacısı ATP 13031 ve Türk taşımacısı Cem Tur tarafından hizmet verilen Kiev-İstanbul güzergahında taşımacılığın bir buçuk yıldır bu taşımacıların izin belgelerinin sürelerini uzatmamaları nedeniyle yapılmadığını Türk tarafına bildirmiştir. Bununla ilgili olarak Ukrayna tarafısözkonusugüzergahın iptal edilmesini önermiştir.

Taraflar arızi yolcu taşımacılığı konusunda miktarı önceden belirlenen 50 ikili ve 50 transitgeçişbelgesinin iki ülke taşımacılarının ihtiyacını tamamen karşıladığını belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak taraflarsözkonusumiktarı 2005 yılı için kesin ve 2006 yılı için de geçici kota olarak kabul etmişlerdir.

Taraflar, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden yapılan yolcu taşımalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Dördüncü konuya ilişkin olarak:

Türk tarafı, Türk taşımacılarının Ukrayna'da karşılaştıkları konvoy/eskortuygulaması ve zorunlu sağlık sigortası gibi sorunlara dikkat çekmiş ve çözüm için Ukrayna heyetinin yardımını rica etmiştir. Ukrayna tarafı bu bilgiyi not etmiştir.

Ukrayna tarafı Türk tarafına "İlyichevsk-Klaypeda"konteynerhattı hakkında bilgi vermiş ve transit taşımacılık için bu hattan yararlanılmasını önermiştir.


Ayrıca Ukrayna tarafı Türk kontrol makamlarınca 2005 yılı kota teatisi sırasında alınangeçişbelgelerinin tanınmadığını ifade etmiş ve taşıtlarınRo-Rogemisine yükleme sırasında Türk ve Ukrayna taşıyıcılarına farklı muamele yapılması olaylarından söz etmiştir. Türk tarafısözkonusubilgiyi not etmiş ve bütün taşıyıcılara eşit muamelede bulunulduğunu ifade etmiş ve resmi müracaat olması durumunda her bir somut olayın değerlendirileceğini belirtmiştir.

Toplantı dostane ve samimi bir atmosferde geçmiş ve her iki heyet toplantı sırasında ulaşılan sonuçtan karşılıklı olarak memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Ukrayna Heyeti, bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Türk Heyetini Ukrayna'ya davet etmiştir. Kesin tarih karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.

Bu Protokol 30 Mart 2005 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Rusça ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

Türk Heyeti Adına Ukrayna Heyeti Adına

Hüseyin YILMAZ SPEKTORUK I. P.

TÜRK HEYET LİSTESİ

Hüseyin YILMAZ : Heyet Başkanı

Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

İzzet IŞIK : Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Fatih TURHAN : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

UKRAYNA HEYET LİSTESİ


SpektorukI. P. : Heyet Başkanı

Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Devlet Karayolu

Taşımacılığı Departmanı

Dışilişkilerve Uluslararası Taşımacılık Daire

Başkanı

NesvıtayloV. I. : Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası

Karayolu Taşımacılığı İzin İşleri Daire Başkanı

GorbatenkoK. V. : Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası

Karayolu Taşımacılığı Ulaştırma Kontrolü

Daire Başkanı

VolkovaV. L. : Ukrayna Ankara Büyükelçiliği III. Katip

BuandlaşmanınRusça dilindeki metni 2/6/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)