Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

5279 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
5279 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25692 (Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2005Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

Kanun No. 5279

Kabul Tarihi : 28.12.2004

Ödenekler,öz gelirler, Hazine yardımı

MADDE1. -a) Katma bütçeli idarelerin 2005 yılında yapacaklarıhizmetler için 15.846.891.460 Yeni Türk Lirası ödenek verilmiştir.

b) Katma bütçeli idarelerin 2005yılı gelirleri 2.160.082.000 Yeni Türk Lirası öz gelir, 13.686.809.460 YeniTürk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 15.846.891.460 Yeni Türk Lirasıolarak tahmin edilmiştir.

Bağlı cetveller

MADDE2. -Katma bütçeli idarelerin;

a) Ödenek dağılımı (A),

b) Gelirleri, her bir idareninbütçesine ekli (B),

c) Gelirlerin dayandığı hükümler(C),

d) Kurumların 2005 yılında 5.1.1961tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi,hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azamî satın alma bedelleri (T),

İşaretli cetvellerdegösterilmiştir.

Katma bütçeli idareler tarafındanyapılacak harcamalar hususunda 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretlicetveldeki hükümler uygulanır.

Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi

MADDE3. -Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformuuygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adınagerektiğinde Hazine avukatları tarafından da takip edilir.

Bazı ödeneklerin kullanılmasına ilişkin işlemler


MADDE4. -a) 1. 14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 25 inci,

2. 14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılıKanunun geçici 3 üncü,

3. 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılıKanunun 55 inci (sadece Karayolları Genel Müdürlüğünce),

Maddelerine dayanılarak tahsiledilen tutarları, kurum bütçelerinde bu kanunlarda belirtilen amaçlar içintertiplenen ödenekten kullandırmak üzere bütçelerinin (B) işaretli cetvelinegelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgilitertiplerine aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığındaödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenlerde dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümlerçerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye MaliyeBakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri, "2005 YılıProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

Yukarıda sayılan kanunların bufıkraya aykırı hükümleri ile 5217 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiuygulanmaz.

b) 1. Karayolları Genel Müdürlüğütarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım ve bakımhizmetlerinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan hertürlü taşınmaz mallar ile iletim ve iletişim alt yapısının kendi kullanımıdışında kalan kısmının kira ve kullanım bedellerinden elde edilecek gelirleri,


2. Karayolları Genel Müdürlüğütarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım hizmetlerindekullanılmak üzere, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerinegöre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilenler ile Genel Müdürlüğünmülkiyetinde bulunan taşınmaz satışından elde edilecek gelirleri,

3. (2) numaralı bentte belirtilenesaslar çerçevesinde; Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar ile tesciledilmek kaydıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye(Tescil edilmeye uygun taşınmaz malları tescil etmeye ve ettirmeye Bayındırlıkve İskân Bakanlığı yetkilidir.) elverişli taşınmaz mallardan, Bayındırlık veİskân Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı iletespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri,

İlgili kuruluş bütçesine konulanödeneklerden kullandırmak üzere kurumun (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeyeve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre kuruluş bütçesinin ilgilitertiplerine aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığındaödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenlerde dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümlerçerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye MaliyeBakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri, "2005 YılıProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.


c) (b) fıkrasının (2) ve (3)numaralı bentlerine göre satışı yapılacak taşınmaz malların, ilgilikuruluşların ve belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar bütünlüğünübozmamak kaydıyla, her ölçekte imar plânı yapımı ve bunlara ilişkin onamaişlemleri 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesine göreBayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından re'sen yapılır. İlgili kuruluş vebelediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirmek zorundadır. KarayollarıGenel Müdürlüğü, satışa konu taşınmazlardan uygun görülenler için 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın, 28.7.1981tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine rayiçbedel tespit ettirmeye, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar plânlarını yaptırmaya, ilân, reklamveya pazarlama gibi konularda hizmet satın almaya ve bütün bu giderler içinsatılan taşınmazların tahsil edilen satış bedellerinin % 2'sini geçmemek üzere,bu bedellerden ödeme yapmaya yetkilidir.

d) Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanlarınsatışı veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri, Genel Müdürlüğünsermaye giderlerinde kullanılmak üzere bir yandan Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan (A)işaretli cetveline özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.


KarayollarıGenel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmeleregirişilmesi

MADDE 5. -Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol ve otoyol bakımişleri için yılları bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzereilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilebilir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

MADDE6. -a) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncümaddesi gereğince her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak amacı ile Gençlik veSpor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerinGençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunhükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri,Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanıyetkilidir.

b) Yıllık yatırım programlarına ekyatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri arasında yer alan veGenel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen işlerinkarşılıkları münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzerehizmetin ait olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırımtertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım yolu ile ödenebilir.

Yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümler

MADDE7. -a) Yüksek öğretim kurumlarınca önceki yıllardabastırılan ders kitapları ve teksirlerin satış bedelleri, Devlet İstatistikEnstitüsü toptan eşya fiyatları indeksine göre, yüksek öğretim kurumlarıtarafından her yıl yeniden tespit edilir.


b) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılıKanuna tâbi yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı yüksek öğrenim öğrencilerininher türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kurumların bütçelerindetertiplenen ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecekesas ve usûller çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adına T.C. ZiraatBankası şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır.

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıbütçesinin 97.01.02.00-09.4.1.00-2-03.5.9.04 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi)tertibinde yer alan ödenek, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere buproje kapsamında lisansüstü eğitim veren yüksek öğretim kurumlarınınbütçelerinin ilgili tertiplerine, görevlendirilen öğrencilerin sayıları veöğrenim alanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerineMaliye Bakanlığınca aktarılır.

d) 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek25, ek 26, ek 27 nci maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarıncatahsil edilen tutarları, yüksek öğretim kurumları bütçelerine bu amaçla konulanödeneklerden kullandırmak üzere kurumların (B) işaretli cetveline gelirkaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplereaktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ilgili tertiplereödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenlerde dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümlerçerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye MaliyeBakanı yetkilidir.


Sermaye ödenekleri, "2005 YılıProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesine göre tahsil olunan tutarlar, yüksek öğretim kurumları adına T.C.Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar buhesaptan yapılır.

2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25,ek 26, ek 27 nci maddeleri ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin bu maddeyeaykırı hükümleri ile 5217 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulanmaz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

MADDE8. -5217 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdakişekilde uygulanır:

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin(B) işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlaları ile dahaönceki yıllarda meydana gelen gelir fazlalarını kesin hesabın çıkarılması veonaylanmasını beklemeksizin bir yandan ilgili gelir tertiplerine gelir, diğeryandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Bu şekilde kaydedilecek ödenek karşılıklarının kesin hesapfarkından doğacak ödenek ihtiyacı yıl içinde gerçekleşecek gelirden mahsupedilir.

Bu ödeneklerin yılı içindeharcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenekkaydolunur.

Sermaye ödenekleri, "2005 YılıProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.


Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler

MADDE9. -5217 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birincifıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde uygulanır.

Hudut ve Sahiller Sağlık GenelMüdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yıl içinde meydana gelebilecekgelir fazlalarını bir yandan ilgili gelir tertiplerine gelir, diğer yandanmevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.

Hudut ve Sahiller Sağlık GenelMüdürlüğüne ait ödeneklerden, bu Genel Müdürlükte fiilen çalışan tüm personeleSağlık Bakanının onayı ile ek ödeme yapılabilir.

2005Malî Yılı Bütçe Kanununun uygulanması

MADDE10. -Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 2005Malî Yılı Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE11. -Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE12. -Bu Kanunun;

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü,Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuGenel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı,

b) Yükseköğretim Kurulu veüniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim bakanları,

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ileilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanları,

d) Hudut ve Sahiller Sağlık GenelMüdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık bakanları,


e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü veKöy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım veKöyişleri bakanları,

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgilihükümlerini Maliye ve Çevre ve Orman bakanları,

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Enerji veTabiî Kaynaklar bakanları,

Yürütür.

29Aralık 2004

CetvelleriResmîGazete'ninmevcut baskısında bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)