Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

5280 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
5280 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25692 (Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Kanun No. 5280

Kabul Tarihi :28.12.2004

Gider bütçesi

MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 2003 Malî Yılı giderleri,bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 liraolarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2.- Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B)işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarakgerçekleşmiştir.

Denge

MADDE 3.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2ncimaddedeyazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydanagelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 4.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenekkabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 5. - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özelkanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesiyıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 6.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunundakayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Kişi borçları

MADDE 7.- Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlunedenlerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcuterkin edilmiştir.

Yürürlük


MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29 Aralık 2004

Cetvelleri ResmîGazete'nin mevcutbaskısında bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)