Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   
ANASAYFA » 5667 Sayılı "Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun" » Madde 4MADDE 4- (1) Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketinin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeni ile bu Kanun hükümlerine göre ödeme yapılmasına veya ödeme yapılacak olmasına sebebiyet veren Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketinin yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dışı malî kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, hak ve alacakların dondurulmasına, her türlü mal, hak ve alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacakların üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimi, yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir. Ayrıca, bu Kanun kapsamında yapılacak ödemeler Hazine adına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 ve 135 inci maddelerinde yer alan hükümler dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından takip ve tahsil edilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlardan doğan cezaî ve hukukî sorumlulukları saklıdır.
(3) Bu Kanun uyarınca yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucunda; hak sahiplerine yapılan ödemelerde, hak sahibinin beyanının aksine bir durumun ve/veya ilgiliye fazladan veya haksız bir ödeme yapıldığının tespiti halinde, fazladan veya haksız ödenen meblağ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ödenen kişiden tahsil edilir.
(4) Bu Kanun gereğince ihraç edilecek olan özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)