Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Şubat 2024
Resmi Gazete Sayısı
:
32459
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Şubat 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32459

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLÎ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Adli Tıp Kurumu ve birimlerinde" ibaresi "Adlî Tıp Kurumunda" şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Adlî Tıp Kurumunda raportör olarak görev yapanların puanlaması, Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen her bir iş ve işlem için belirlenen puanlar dikkate alınarak yapılır. Her bir adlî tıp ihtisas kurulu ve ihtisas dairesi için ayrı ayrı olmak üzere dosyaların türü, sayısı ve niteliği gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle ilgili adlî tıp ihtisas kurulu başkanı ve ihtisas dairesi başkanının önerisi ve Başkanlar Kurulu kararı ile her bir ihtisas kurulu ve ihtisas dairesinde çalışan raportörlerin bir ay içerisinde üretmeleri gereken asgari puan belirlenir ve bu puan yüz (100) olarak kabul edilir. O ay ihtisas kurulları ve ihtisas dairelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere raportörler tarafından üretilen puanlar toplanır. Bulunan toplam puan, ilgili ihtisas kurulu ve ihtisas dairesindeki raportör sayısına bölünür ve hesaplanan bu puan ilgili ihtisas kurulu ve ihtisas dairesi için ortalama puanı ifade eder. Bulunan ortalama puanın, asgari puanın üzerinde olması durumunda ortalama puan yüz (100) olarak kabul edilir. Bulunan ortalama puanın, asgari puanın altında olması durumunda ise Başkanlar Kurulunca belirlenen asgari puan, yüz (100) olarak kabul edilir. Ortalama veya asgari puanın altında kalan her bir raportörün puanı, buna göre değerlendirilerek performans puanları hesaplanır.”


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adli Tıp Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)