Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
27 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar

Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi (ADÜ-AVAM)'ninteşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi (ADÜ-AVAM)'ninamaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezini,


>Merkez Müdürü: Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

Merkez Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

Madde 5 - Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa Birliğine dahil ve aday ülkeler ile ilgili çalışmalar yapmak,

b) Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek ve bu sorunların aşılmasına yönelik politikalar üretmek,

c) Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak iktisat, işletme, ticaret, turizm, kamu yönetimi, finansman, bankacılık, eğitim, tarım, sağlık, spor, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak,

d) Ülkemizdeki ve Avrupa Birliğindeki ilgili kuruluşlarla ilişkiler kurup, bu ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak, bu kuruluşlardan destek almak,

e) Avrupa Eğitim Programları olanSocrates(Genel Eğitim Programı), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) veYouth(Gençlik Programı) için altyapı çalışmalarını yapmak ve Üniversite eğitim sisteminin Avrupa eğitim sistemine uyumunun sağlanmasına yardımcı olmak,


>f) Gerek Üniversite bünyesindeki öğretim elemanları ve öğrencilere, gerekse çevredeki ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik tanıtıcı ve eğitici seminer çalışmaları yapmak, toplantı ve konferanslar düzenlemek,

g) Avrupa Birliği VI. Çerçeve Programı ve ileride oluşturulacak diğer programlar bağlamında Üniversitede hazırlanacak olan projelere rehberlik hizmeti vermek,

h) Merkez bünyesinde bir Avrupa Dokümantasyon birimi kurmak ve Avrupa Birliği konusunda veritabanı oluşturmak,

ı) AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını ve eğitim programlarını araştırmak ve AB ile ilgili alanlarda Üniversite öğretim elemanlarına bilgi vermek,

j) AB'deki üniversite ve araştırma kurumlarındaki araştırmacılarla Adnan Menderes Üniversitesindeki araştırmacıları bir araya getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

Madde 6 -Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

Madde 7 -Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün; Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilecek en çok iki yardımcısı bulunur. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine; görevlendireceği yardımcılarından biri, müdür yardımcısının bulunmaması halinde ise, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekalet eder. Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesiyle yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.


>Merkez müdürünün görevleri

Madde 8 -Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkez Yönetim Kuruluna seçilecek üyeleri Senatoya önermek,


>c) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak,

d) Merkezdeki gözetim ve denetimi yapmak,

e) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu

Madde 9 -Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; Üniversite bünyesinde görevli öğretim üyeleri arasından Senato tarafından seçilir ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar alır, Merkezin amacına uygun olarak bilim, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma grupları oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

Madde 10 -Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

Madde 11 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 -Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)