Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

10 Ağustos 2006 PERŞEMBE

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26255

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

\n

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

\n

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

\n

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

\n

b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

\n

c) Merkez : Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

\n

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

\n

>d) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

\n

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

\n

ifade eder.

\n

Merkezin amacı ve görevleri

\n

MADDE 5 -(1) Merkezin amacı ve görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin 3-6 yaş grubu çocukları ile kontenjan eksiği halinde personelin referansı ile alınacak çocukların eğitim bilimi gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimleri ile yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak için gerekli ortamı sağlamak suretiyle velilere yardımcı olmak,çocukların bakım ve eğitimlerinin yanında anne-babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak onların iş gücü verimlerini artırmak,

\n

b) Çocukları ilköğretime hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmak,

\n

c) Eğitimin sürekliliği için okul ve aile arasında iletişimkurmak, desteklemek ve devam ettirmek,

\n

ç) Ailelerin eğitim konusundaki sorunlarına eğitim programlarıyla yol göstermek,

\n

d) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkanlarını dikkate almak,

\n

e) Üniversite öğrencilerinin alanlarındaki eğitimleri ile ilgili uygulamalı bilgi ve becerilerini artırmak.

\n

>Merkezin organları

\n

MADDE 6 -(1) Merkezin organları şunlardır:

\n

a) Merkez Müdürü,

\n

b) Genel Kurul,

\n

c) Yönetim Kurulu.

\n

Merkez müdürü

\n

MADDE 7 -(1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

\n

(2) Merkez Müdürü, görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

\n

(3) Merkez Müdürünün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini Rektör tarafından görevlendirilen kişi yürütür.

\n

Merkez müdürünün görevleri

\n

MADDE 8 -(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

\n

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

\n

b) Yıllık çalışma ve faaliyet programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

\n

c) Yıl sonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor sunmak,

\n

>ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

\n

Genel kurul

\n

MADDE 9 -(1) Genel Kurul; Eğitim Fakültesi Dekanının başkanlığında, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Afyon Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilenon üyeden oluşur.

\n

(2) Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

\n

(3) Genel Kurul, Eğitim Fakültesi Dekanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula Eğitim Fakültesi Dekanı başkanlık eder.

\n

(4) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

\n

Genel kurulun görevleri

\n

MADDE 10 -(1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

\n

a) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

\n

b) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, çalışma planı, araştırma projeleri, personelin yetki ve sorumlulukları, çalışma zamanları, uygulama esasları ve eğitim faaliyetlerine ait çalışmalarla ilgili görüş bildirmek,

\n
>c) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

\n

Yönetim kurulu

\n

MADDE 11 -(1) Yönetim Kurulu; Eğitim Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü ve Genel Kurulun kendi içinden seçeceği dört üyeden oluşur. Eğitim Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

\n

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

\n
>(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Eğitim Fakültesi Dekanı gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

\n

(4) Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

\n

Yönetim kurulunun görevleri

\n

MADDE 12 -(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

\n

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

\n

b) Genel Kurulca alınacak kararların yürütülmesini sağlamak,

\n

c) Merkez Müdürünce hazırlanan program önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

\n

ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevleri yapmak,

\n

d) Kendi sorumluluk alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

\n

Uygulama alanı ve personel ihtiyacı

\n

MADDE 13 -(1) Merkezin uygulama alanı Rektörlükçe tahsis edilecek ünitelerdir.

\n

(2) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Merkezin ihtiyaçları Merkez Müdürü tarafından belirlenir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 14 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 15 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)