Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


AnadoluBİL Meslek Yüksekokulundan;

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı; Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'nun eğitim-öğretimsüresiyle, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'nun öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 -2547 sayılıYükseköğretimKanunu'nun,EK-2, EK-5, EK-6, EK-8, EK-9 ve EK-12 nci maddelerinedayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -BuYönetmelikte geçen;

MeslekYüksekokulu: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunu,

MütevelliHeyet: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

Başkan:Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

Müdür:Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

MeslekYüksekokul Kurulu: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

MeslekYüksekokul Yönetim Kurulu: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

Öğrenciİşleri Daire Başkanı: Anadolu BİL MeslekYüksekokulu Öğrenci İşleri DaireBaşkanını,

Genel Sekreter: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Genel Sekreterini,

ÖSYM:Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

METEB(Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ileeğitim-öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmişmesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini


İfadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim - ÖğretimEsasları

Öğrenim Süresi

Madde 5 -Meslek Yüksekokulu'nda öğretim süresi 2 (iki) yıldır. Bu süre, İngilizceHazırlık Programı okuyacak öğrenciler için 3 (üç) yıldır. Meslek Yüksekokuluöğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilengeçerli bir sebep olmaksızın öğrenimlerini Hazırlık sınıfı hariç, en fazla 4(dört) eğitim-öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonundakayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine,başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere 2 (iki) eksınav hakkı verilir.

Ek sınavlar sonunda, bu Yönetmeliğinnot ortalamaları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Eksınavlar sonunda, başarısız ders sayısını 5 (beş) derse ve daha azınaindiremeyen öğrencilerin Meslek Yüksekokul ile ilişiği kesilir.

Busınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 (beş) ders ve daha azınaindirenlere, bu 5 (beş) ders için 3 (üç)yarıyıl, ek sınavları almadan 5 (beş) derse kadar başarısız olan öğrencilere 4(dört) yarıyıl, 3 (üç) veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısızoldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir.

Ancaksınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler sınav hakkı dışında, diğer öğrencilikhaklarından yararlanamazlar.

Sınırsızsınav hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 (üç) eğitim-öğretimyılı sınavlara hiç girmeyen öğrenciler sınav hakkını kaybeder.


Öğrenci,bu sınav haklarını dönem sonu sınavına girerek kullanır.

Busınavlara girebilmek için, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamışdersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Eksüreler sonunda, bu Yönetmeliğin not ortalamaları ile ilgili hükümlerininuygulanmasına devam edilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçeindiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Ayrıca,bu öğrenciler koşulları ve miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafındanbelirlenen ücreti ödeyerek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Eksüre hakkı kazananlar, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersleri var iseyürürlükteki esaslara göre öğretim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarınıyaptırmak zorundadır.

Busüre sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44üncü maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Akademik Takvim

Madde 6 -Bir eğitim-öğretimyılı, güz ve bahar olmak üzere ikiyarıyıldan ve her yarıyıl da en az 14 (on dört) haftadan oluşur.

Kayıt-kabul,eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan Akademik Takvim,Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Meslek Yüksekokul Kurulugerektiğinde yarı yıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ilestaj ve yaz öğretimi açabilir. Staj ile ilgili hususlar; Yükseköğretim Kurulutarafından çıkarılan 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanan "Mesleki ve TeknikEğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş YerlerindekiEğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmelik" hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenenilkeler, yaz öğretimi ile ilgili hususlar ise; 2547 sayılı Kanunun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Yüksekokul Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.


MeslekYüksekokulu öğrencileri staj uygulamalarını staj yönergesi doğrultusundayaparlar.

Özelstaj ve uygulama durumları göz önünde tutularak, Meslek Yüksekokul Kurulukararı ile farklı Akademik Takvim uygulanabilir.

Öğrenim Ücreti

Madde 7 -Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafındanbelirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Meslek Yüksekokulu tarafındansunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenimücreti dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir. Eğitim-öğretimile ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde, öğrencininMeslek Yüksekokulu ile ilişkisi kesilir.

Öğretim Dili

Madde 8 -Meslek Yüksekokulu'nun bazı programlarında öğretim dili Türkçe'dir. Bazıprogramlar ise Yükseköğretim Kurulunun onayı ile İngilizce olarakyürütülebilir. Öğretim dili İngilizce olan programların hazırlık eğitimi;İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Ders Programları

Madde 9 -Öğretimsüresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere dağılımı, ilgiliprogram başkanlığı tarafından düzenlenir ve Meslek Yüksekokul Kurulunun Kararıile kesinleşir. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler, her yıl en geçMayıs ayı içinde sonuçlandırılır.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Şartlı Dersler

Madde 10 -Dersler zorunlu, seçmeli ve ön şartlı olmak üzere 3 (üç) gruba ayrılır.


Her öğrenci kayıtlı olduğuprogramın zorunlu derslerini almaklayükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgiliprogram başkanlığı tarafından kararlaştırılır. Öğrencinin, seçmeli derskapsamında fazladan aldığı dersler, öğrencinin talebi, program başkanlığınınolumlu görüşü ve ilgili Meslek YüksekokuluYönetim Kurulu Kararı ile transkriptinden (not döküm belgesi) silinebilir.

Birdersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders (ön şart dersi)koşul olarak öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersindenbaşarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı derslerMeslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

Stajlar

Madde 11 -Öğrencilerin, yapmaları öngörülen stajlarının yapılması ve değerlendirilmesineilişkin esaslar, "Mesleki TeknikEğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindekiEğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmelik" ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelerçerçevesinde, Meslek Yüksekokulu Kurulutarafından belirlenir.

Proje Çalışmaları

Madde 12 -Öğrencilerin, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için proje yapmalarının gerekipgerekmediği, gerekiyor ise, yapılacak programın özelliklerine göre, projeninalınabilmesine, yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar programbaşkanlığının önerisi ile Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.


Derslerin Kredi Değeri

Madde 13 -Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı vevarsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerininyarısından oluşur.

Notortalamalarına katılmayacağı Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından kabul edilen dersler için, kredisaat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalısaatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 14 -Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programda yarıyıl için gösterilen derslerin, oyarıyıldaki kredileri toplamı öğrencinin normal ders yüküdür.

Biröğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğuprogramda belirtilir.

Derslerkredi esasına göre, program başkanlığının önerisi ile Meslek Yüksekokul Kurulutarafından belirlenir.

Dönemya da genel not ortalamaları 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükükendi istekleri, danışmanın önerisi ve program başkanının onayı ile en fazla 2(iki) ders arttırılabilir.

Dönemve genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleriarttırılamaz. Ancak kendi istekleri, danışmanın önerisi ve program başkanınınonayı ile ders yükü azaltılabilir. Bu durumda öğrenci en az 2 (iki) ders almakzorundadır.

Devam Zorunluluğu, Mazeret Durumu ve Ders Tekrarı

Madde 15 -Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.


Devam zorunluluğu; o yılki topameğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70'i, uygulamalar için %80'idir.

Öğrencilerderslere devam ve sınavlarla ilgili olarak, sağlık durumlarına ilişkinmazeretlerini, üniversite, devlet ve SSK hastanelerinden alacakları HeyetRaporu ile belgelemek zorundadırlar. Öğrencilerin bu mazeretlerine ilişkindurumları, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile sonuçlandırılır.

Yurtiçi,yurtdışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılanöğrencilere Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile verilecek izinlerdevamsızlık kapsamında değildir.

Buöğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde sözkonusu sınavlara Meslek YüksekokulYönetim Kurulu Kararı ile yenidenalınır.

Yarıyıl/Yılsonu sınavları sonucunda, bulunduğu yarıyılın (Güz/Bahar) dersini başaramayanöğrenci, bir sonraki yılın ilgili yarıyılında, öncelikle başarısız olduğu dersitekrarlamak zorundadır.

Programlarınbir dersinden, bir kere devam alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında devametmek zorunda değildir. Bu durum programda ders değişikliği halinde degeçerlidir. Ancak öğrenci her durumda bu derslerin proje, laboratuar, uygulama,ara sınav ve benzeri çalışmalarına katılmak zorundadır. Normal eğitim süresinitamamladığı halde ders tekrarı yapmak durumundaki öğrenciler, derse devam etmekoşuluna bağlı olmaksızın, yarıyıl başında belirlenen ücreti ödeyerek derskaydı yaptırmakla yükümlüdürler.


Öğrencilerindevam durumları dersin ilgili öğretimelemanı tarafından izlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul veKayıt Şartları

Öğrenci Kabulü

Madde 16 -Meslek Yüksekokuluna;

a)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversiteye girişsınavında Meslek Yüksekokulunu kazanmış olup bunu ÖSYM tarafından verilmişbelge ile kanıtlayanlar,

b)2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45 inci maddesine göre; mesleki ve teknikorta-öğretim kurumlarından mezun olup da, sınavsız olarak Meslek Yüksekokulunagirmek isteyen öğrenciler,

kabuledilir.

Kesin Kayıt

Madde 17 -Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından yerleştirilmişolmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Girişe hakkazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Mazeretibulunan adaylar, kesin kaydını yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakınıvasıtasıyla yaptırabilirler.

MeslekYüksekokulu'na girme hakkını kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, aşağıdakibelgeler tamamlandığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır:

a)Öğrencinin Meslek Yüksekokulu'nu kazandığını gösterir sınav sonuç belgesi.

b)Liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise dengi kabul edilen bir okuldanmezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

c)Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş öğrenim ücretini ödemiş olduğunugösterir belge.


d)İkametgah ilmuhaberi.

e)Savcılık belgesi.

f)Askerlik tecil belgesi (yeni mezunlarda aranmaz).

g)12 adet fotoğraf.

h)Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi.

ı) Pasaport fotokopisi ve vize almış olduğunugösterir belge (yabancı uyruklu öğrenciler için).

i)Meslek Yüksekokulu tarafından istenecek diğer belgeler.

YükseköğretimKurulu ve Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydınıyaptırmayan öğrenciler, Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmişsayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Ders Kaydı

Madde 18 -Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde,kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o yarıyıl içinde alacağı dersler,kayıt esnasında akademik danışmanla görüşülerek tespit olunur. Yarıyıl derskaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydınıyaptırmayan, ancak mazereti Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilenöğrencinin, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırması mümkündür. İki yarıyılüst üste, izinli ve geçerli mazereti olmadığı halde kayıt yaptırmayanöğrencilerin Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir.

Akademik Danışmanlık

Madde 19 -Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili program başkanlığınca, programınöğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Akademik danışman;öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler,akademik danışmanlarının onayını alarak, her dönemin başında, alacaklarıderslere kayıt yaptırırlar. Program başkanı, gerektiğinde öğretimelemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetleri veöğrencilerinin başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.


Kayıt Yenileme

Madde 20 -Kayıt yenileme süresi, yarıyılın başlangıcından bir önceki haftadır. Mazeretleridolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler,kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk 2 (iki) haftasının sonuna kadaryaptırabilirler. 2 (İki) yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin MeslekYüksekokulu ile ilişkisi kesilir.

Öğretimücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyenöğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz. Öğrencilerin kayıtlarınıyenilemedikleri yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Kayıtyenilemeye ilişkin geçerli mazeretler; tabii afet, birinci ve ikinci derecedeakrabanın ölümü, üniversite, devlet ve SSK hastanelerinden alınan Heyet Raporuile belgelenmiş sağlığa ilişkin durumlardır.

Yatay Geçişler

Madde 21 -Meslek Yüksekokulu'na yapılacak yataygeçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans DüzeyindeYatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yataygeçişler ilgili program başkanlığı tarafından belirlenecek kontenjanlarlasınırlı olup, intibak işlemleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıylayapılır. Bu madde uyarınca Meslek Yüksekokulu'na intibakları yapılanlara, enaz 2 (iki) yarıyıl süre ile kayıtlıöğrenci olarak öğrenim görmeden diploma verilmez.


Programlararası Geçişler

Madde 22 -Meslek Yüksekokulu içinde, programlar arasındaki yatay geçişler YükseköğretimKurulu Başkanlığı tarafından 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanan "Yükseköğretim KurumlarıArasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkinYönetmelik" hükümlerine göre Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'ncadüzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar veDeğerlendirme, Notlar

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 23 -Öğrenciler ara sınavlar dışında bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Herdönemde en az 1 (bir) ara sınav yapılır. Ara sınav yer ve tarihleri program başkanlığı tarafından dönemin ilk ayıiçinde ilan edilir. Ara sınav yer ve tarihlerindeki değişiklikler YüksekokulMüdürü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlarönceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları da programbaşkanlığı tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Biröğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, ara sınavlarda alınan notlarınortalamasının % 40'ı ve dönem sonusınavının % 60'ı alınarak bulunur. Dönem sonu sınav notunun (DD)'nin altındaolmaması zorunludur. Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslar dikkatealınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen, haklı ve geçerligörülen bir nedenle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınav ve/veyadönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili program başkanlığınca saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nabildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmalarıgöz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veyalaboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümlerders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır.


Notlar

Madde 24 -Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretimelemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a)Harf notlarının katsayıları ve 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları aşağıdagösterilmiştir:

Puan YarıyılDers Notu Katsayısı

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3.0

75-79 CB 2.5

70-74 CC 2.0

60-69 DC 1.5

50-59 DD 1.0

40-49 FD 0.5

00-39ve aşağısı FF 0

Ortalamalara Katılmayan Notlar

EEksik

GGeçer-Muaf

K Kalır

SSüren Çalışma

Buharf notlarının dışında; (E) eksik, (G) geçer, (K) kalır, (S) süren çalışmasembolleri kullanılır.

b)Öğrencilerin 100 (yüz) puan üzerinden aldığı notlar, yukarıdaki tabloya uygunolarak harf (başarı) notuna dönüştürülürken, o sınıfın not ortalaması vestandart sapması göz önüne alınarak yeniden değerlendirilebilir. Öğrenciyealdığı puan karşılığından daha düşük bir harf notu verilmez. Bir dersten (AA),(BA), (BB), (CB) ve (CC) notu alan öğrenciler o dersten doğrudan geçmişolurlar. Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o derstengeçebilmeleri için; dersin alındığı yarıyıldaki bütün derslerin notortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmediğitakdirde (DD) ve (DC) notlarını almış olan öğrenciler bu derslerden başarısızsayılır ve bu dersleri (FD) ve (FF) notu almış gibi tekrar almak zorundadırlar.Yarıyıl sonu sınavlarına mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrencilere (E) notu verilir. (E) notu mazeret sınavı ile değiştirilmezse o yarıyıl sonu notu sıfır alınarak harf notuna dönüştürülür. (G) notu kredisizderslerden geçen öğrencilere verilir. (G) notuayrıca Meslek Yüksekokuludışından nakil yoluyla gelen öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları vedenkliği Meslek Yüksekokulu'nun yetkili kurullarında kabul edilen dersler içinverilir. Dışarıdan nakil yoluyla gelip, bu Yönetmelik gereğince herhangi bireğitim-öğretim çalışmasını (dersini) tekrarlaması gereken öğrencilere (G) notuverilmez. (K) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Bunot ortalama hesaplarına dahil edilmez ve öğrenci mezuniyetini engellemez. (S)notu bir yarıyılda tamamlanamayan proje, tez ve benzer çalışmalar için verilir.Çalışma tamamlandığında (S) notu, harf notuna dönüştürülür.


Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 25 -Öğrenciler, bir sınavın sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) güniçinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıtarafından açıklanandönem sonu ders notlarıile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde,düzeltmeistemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulutarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarlailgili maddi hataların, en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmişolması gerekir.

Ağırlıklı Not Ortalamaları

Madde 26 -Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerinkredi değerleri ile o derslerden aldığı başarı puanlarının çarpımından eldeedilen toplam kredi değerinin, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredisaatine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneolarak gösterilir. Genel başarı not ortalaması, öğrencinin Meslek Yüksekokulunagirişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olanderslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel notortalamasının hesabında (AA) 'dan (FF)'ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genelnot ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütünnotlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri


Madde 27 -Bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler YüksekOnur Öğrencisi; bir yarıyıl sonunda notortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler Onur Öğrencisi sayılırlar. Onurve Yüksek Onur Öğrencilerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın önerisi ileMeslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nce Onur Belgesi veya Yüksek Onur Belgesi verilir.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 28 -(FF), (FD) ve (K) notu alan öğrenciler, bu dersleri, verildiği ilk yarıyıldatekrar alırlar. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders ise, öğrenciler buseçmeli derslerin yerine bölüm veya yüksekokul tarafından uygun görülen başka dersleri de alabilirler. Ayrıcaöğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla (DD) ve (DC) notu aldıkları 3 üncü ve daha yukarıyarıyıl derslerini tekrar alabilirler. Bu gibi durumlarda öğrencinin almışolduğu en yüksek not, başarı notu olarak kabul edilir.

Burslar

Madde 29 -Meslek Yüksekokul Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyeti'nin onayı ilekararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgilidiğer hususlar Meslek Yüksekokulu Kurulu'nca hazırlanan "BursYönergesi" ile belirlenir.

Başarısız Öğrenciler ve Ders Tekrarı ileİlgili Esaslar

Madde 30 -Genel not ortalaması 2.00'nin altında olan Meslek Yüksekokulu öğrencileribaşarısız sayılırlar. İkinci Dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması2.00'ın altında olan öğrenciler daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ancakistedikleri takdirde notu (CC) ve daha yüksek olan dersleri tekraralmayabilirler. Bu öğrenciler ilgiliyarıyılda aldığı derslerden notu (CC) ve üstünde olanların sayısı kadar dahaönce hiç almadığı alt ve/veya bir üst sınıfa ait ders veya dersleri normal ders yükünü aşmamak kaydıyla akademikdanışman onayıyla alabilirler. Yine akademik danışmanlarının onayıyla normalders yükünden daha az ders alabilirler.


Buöğrenciler kredi durumuna göre ders ücretlerini tam olarak ödemekleyükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin İşlemleri

Madde 31 -Meslek Yüksek Okulunda öğrencilerin disiplin işleri, 2547 sayılı Kanunun 54üncü maddesine göre çıkarılan ve 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci DisiplinYönetmeliği"ne göre yürütülür. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu aynızamanda disiplin kurulu sıfatıyla görev yapar.

Kayıt Dondurma

Madde 32 -Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerlinedenlerle Meslek Yüksekokulu YönetimKurulu Kararı ile bir defada en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıldondurulabilir. Bu şekilde kaydıdondurulan öğrenci eğitim öğretimfaaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarınagiremez. Sürekli hastalık, tabii afetler ve askerlik tecilinin kaldırılmasıgibi önceden bilinmeyen diğer nedenler kayıt dondurma gerekçesi olarak kabul edilir. Tutuklanan,mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilerinkaydı dondurulmaz. Ancak tutukluluğuberaat etmek suretiyle sona ermiş olan öğrencilerin; tutuklulukta geçen süreiçin kaydı dondurulmuş sayılır. Kayıtdondurma isteklerinin yarıyıl başında veders kayıt süresi bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedikolağanüstü haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular içinkamu kuruluşlarına ait hastanelerden heyet raporu gereklidir. Bu rapor süresi,kayıt dondurulacak yarıyılın zorunludevam süresini kapsamalıdır.


Kimlik Kartı

Madde 33 -BuYönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca ücretini ödeyen, 17 nci maddesi uyarıncakesin kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafındanMeslek Yüksekokulu öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlikverilir. Bu kimlik en çok 1 (bir) yıl geçerlidir.

Kayıt Silme

Madde 34 -Aşağıdaki durumlarda; bu Yönetmelikte öngörülen eğitim - öğretim süresinitamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulukararı ile öğrencinin kaydı silinir.

a)İki yarıyıl üst üste eğitim öğretim ücretinin yatırılmaması.

b)Eğitim öğretim ücretini yatırdığı halde,başarısız olduğu dersi, eğitim-öğretimin açıldığı iki yarıyıl üst üste dersprogramını almaması.

c)Eğitim öğretim ücretini yatırdığı halde, eğitim-öğretim programında yer alanbir dersten üst üste iki kez devam almaması.

Özel Öğrenci

Madde 35 -Yüksekokula, bu Yönetmeliğin 16., 21. ve 22 nci maddelerinde belirtilen esaslardışında alınan öğrenciler "Özel Öğrenci" statüsüne sahiptirler. Buöğrenciler; başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önlisans velisans programlarına kayıtlı öğrencileri olup, Meslek Yüksekokulundaki önlisansprogramlarında sunulan derslere kayıt yaptırabilirler, ancak normaleğitim-öğretim programlarından birine kayıt edilmezler. Özel öğrencilerediploma ve unvan verilemez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıklarınotları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler Mütevelli Heyetitarafından belirlenen ücreti ödemekle hükümlüdürler.


Yaz Öğretimi

Madde36 -Meslek Yüksekokulu Kurulu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ileprogramlar yaz öğretiminde yapılabilir. Yazöğretimi ile ilgili hususlar hazırlanacak "Meslek Yüksekokulu Yaz ÖğretimiEğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği" ne göre düzenlenecektir.

İlişik Kesilmesi

Madde37 -Öğrencinin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararıylaaşağıdaki nedenlerden dolayı Meslek Yüksekokulu ile ilişkisi kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ileyüksekokuldan ayrılmak istemesi.

b) 13/01/1985 tarihli ve 18634sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları ÖğrenciDisiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezasıalması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncümaddesinde belirtilen süreler sonunda,öğreniminin tamamlanamaması veya tamamlanamayacağının anlaşılması.

Diploma

Madde38 -Meslek Yüksekokulu'nun eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayanöğrencinin, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti tespitedilir ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerinde öngörüldüğüşekilde diplomalar verilir. Diplomalara; T.C. kimlik numarası, mezuniyettarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi (güz, bahar ve yaz dönemi) deyazılır. Öğrencilere Meslek Yüksekokuluna girdikleri andaki programlarının ismiile diploma verilir. Öğrencilerin mezun olması için genel not ortalamasının2.00 ve daha yukarı olması gerekir.


ALTINCIBÖLÜM

SonHükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde39 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 01/04/2004tarihli ve 25420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "AnadoluBİLMeslekYüksekokulu Kuruluş Yönetmeliği" ve 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan "Vakıf MeslekYüksekokulları Yönetmeliği" hükümleriuygulanır.

Yürürlük

Madde40 -Bu Yönetmelik 2004-2005 eğitim-öğretim yılından geçerliolmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde41 -Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu BİL Meslek YüksekokuluMüdürü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)