Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

YÖNETMELİK

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulundan:

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunun İngilizce hazırlık programı eğitiminde uygulanması gereken koşulları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu programlarına kabul edilen öğrencilerden, öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında ya da eşdeğeri ve taban puanları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İngilizce sınavlarından birinde başarılı olamayan ve bu programlarda öğrenimlerine başlayabilmek için İngilizce hazırlık programına devam etmek ve başarmak zorunda olan öğrencilerle ilgili hususları ve hazırlık eğitim- öğretimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 49 uncu, ek 2 nci, ek 5 inci, ek 6 ncı ve ek 12 nci maddeleri ile 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yüksekokul: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunu,


b) Yönetim Kurulu: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

c) Müdürlük: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

ç) İngilizce Hazırlık Programı: Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programını,

d) Başkanlık: İngilizce Hazırlık Programı Başkanlığını,

e) EPT (English Proficiency Test): İngilizce Yeterlik Sınavını,

f) EPLT (English Placement Test): İngilizce Düzey Belirleme Sınavını,

g) FACT (Final Achievement and Certificate Test): Yıl Sonu Bitirme Sınavını,

ğ) TOEFL:Yabancı Dil Olarak İngilizce Seviye Tespit Sınavını,

h) IELTS: Uluslararası İngilizce Seviye Tespit Sınavını,

ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) BİL: Bilim, İletişim, Lisanı (Yabancı Dil)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Hazırlık Programında Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 - (1) İngilizce hazırlık programında verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları programların öngördüğü İngilizce dersleri ve dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, metinleri Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevirebilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Eğitim-öğretimin süresi


MADDE 6 - (1) İngilizce hazırlık programının süresi bir eğitim-öğretim yılı olup, her biri sekiz haftadan oluşan dört kurdur. Hazırlık programı süresi, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

Sınavlar

MADDE 7 - (1) Sınavlar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Yüksekokulda uygulanan sınavlar; İngilizce yeterlik sınavı (EPT), İngilizce düzey belirleme sınavı (EPLT) ve yıl sonu bitirme sınavı (FACT )'dır.

b) EPT, her akademik yılın başında yapılır. Taban başarı notu 100 puan üzerinden en az 70'dir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar. EPT'yi başaran öğrenciler kayıtlı oldukları programın birinci sınıfına kaydolurlar. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı süreli İngilizce hazırlık programına devam ederler. Ayrıca, bu sınavlardan muaf olmak için öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri Müdürlük tarafından geçerli sayılan uluslararası yeterlik sınavları ile de belirlenebilir. Bunlardan; İngilizce için bilgisayar tabanlı TOEFL en az 200, Yeterlik Sınavı (Proficiency) en az B, IELTS en az 5 ve Uluslararası I. Sertifika Testi (First Certificate) en az B olmalıdır. Ancak, uygulamalı İngilizce-Türkçe çevirmenlik programı öğrencileri için bilgisayar tabanlı TOEFL en az 230, Proficiency en az A, IELTS en az 6 ve First Certificate en az A olmalıdır.


c) EPT'de %70'in altında not alan ve hazırlık programında eğitim-öğretim görmesi gereken öğrenciler; Başkanlığın hazırladığı EPLT'ye girerek alacakları puana göre, haftalık ders saatleri ve gurup değiştirme kuralları, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre Başkanlık tarafından belirlenen guruplarda hazırlık programı eğitim-öğretimine başlarlar.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 8 - (1) Yüksekokulun hazırlık programı yıllık eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından her akademik yıl için yeniden belirlenir. Eğitim-öğretim ücretini, ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi - öğretimi

MADDE 9 - (1) Yüksekokulun öğretim dili Türkçe olan programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu onayı ile isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler. Bu öğrenciler için hazırlık sınıfı öğretim süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık öğretim süresi, öğrencinin kayıtlı olduğu programda belirtilen öğretim süresine dahil değildir.

Mazeret sınavı

MADDE 10 - (1) Öğrencilerin, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde mazeretli sayılmalarına, Başkanlıkça karar verilir. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler bu durumlarını, Devlet hastaneleri veya diğer sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelerler. Mazeret belgelerinin, bu belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde Başkanlığa verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Öğrencilerin mazeretli sayılan süreleri toplam ders saatlerinin % 30' unu geçtiği takdirde, öğrenciler yıl sonu genel sınavına alınmazlar. Mazeretleri nedeniyle bir veya birden çok ara sınava katılamayan öğrenciler için önceden duyurulan tarihte mazeret sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en son ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır. Kısa süreli sınavlar ile yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.


Başarı değerlendirme

MADDE 11 - (1) Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı durumları; derslere devamları, akademik yıl içinde yapılan ara sınavları ve akademik yıl sonunda yapılan yıl sonu sınavı (yeterlik sınavı) ile belirlenir. Akademik yıl boyunca uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, bir akademik yılda üçten az olmamak üzere yeterli sayıda ara sınav yapılır.

(2) Bir öğrencinin toplam 100 puan üzerinden başarı durumunun tespitinde, okunan her bir kur'un ağırlıklı geçme notlarının sırasıyla;

a) I inci kurun başarı ağırlıklı ortalamasının % 10'u,

b) II nci kurun başarı ağırlıklı ortalamasının % 20'si,

c) III üncü kurun başarı ağırlıklı ortalamasının % 30'u,

ç) IV üncü kurun başarı ağırlıklı ortalamasının % 40'ı

alınır ve yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notu elde edilir. Ağırlıklı yıl içi başarı notunun yıl sonu sınavına katkı oranı % 60'dır.

(3) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, genel not ortalamasının toplam 100 puan üzerinden en az 70 olması zorunludur. Öğretim dili İngilizce olan programlarda yıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler isterlerse, Yönetim Kurulu tarafından esasları belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yaz eğitim-öğretimine devam edebilirler. Yaz eğitim-öğretimi sonunda da başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce hazırlık eğitim-öğretimini tekrar ederler. Bu tekrar sonunda başarısız olan öğrenciler, yeterli sayıda öğrencinin başvurusu ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikinci yılda açılacak olan yaz öğretimine devam edebilirler. Bu yaz öğretimi sonunda yapılan dönem sonu sınavında ve yeni gelen öğrenciler için yapılacak yeterlik sınavında da başarısız olurlarsa; bu öğrencilerin Yüksekokul ile ilişikleri kesilir. Öğrencinin ÖSYM'ye başvurması halinde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ÖSYM tarafından eşdeğer bir Türkçe programa yerleştirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 12 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 13 - (1) Öğrenciler, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yüksek-öğretim Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 1/4/2004 tarihli ve 25420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Kuruluş Yönetmeliği ve 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek- öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 - (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)