Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Kasım 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32381
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Kasım 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32381

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü örgün ve/veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü örgün ve/veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/ anasanat dalı: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim ve anasanat dallarını,

ç) DNO: Dönem not ortalamasını,

d) Enstitü: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,


e) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve/veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) Kılavuz: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunu,

ı) Müdür: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

i) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye; ders, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezi dönemlerinde rehberlik etmek üzere, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre atanan danışmanı,

l) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

m) Yeterlik Komitesi: Doktora ve Sanatta yeterlik komitesini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

o) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru


MADDE 4- (1) Adayın yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması; ALES’ten , başvurduğu puan türünde en az 55 puana veya Graduate Record Examinations (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olması ve Enstitü Kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Ancak;

1) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

b) (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve bu puan ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Aday, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.


3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ise adayın lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması ve Enstitü Kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesinden veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/ atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(2) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayın, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna ; yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 2,50/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans GNO’suna sahip olması, belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması ve Enstitü Kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavından (YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;


a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans/doktora bilim alanı yabancı dil olan bir programa başvuran adayın, programın dilinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 80 puan veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer puanı alması gerekir.

(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya bilim alanı yabancı dil olan programlar dışındaki doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana dilleri dışında başka bir yabancı dilden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM’nin belirlediği eşdeğer puanı alması gerekir.


(6) Adayın başvuru başarı notu; tezli yüksek lisans programında ALES puanının %50’si, lisans GNO’sunun %30’u ve ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden veya YÖKDİL sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından varsa yabancı dil puanının %20’si; tezsiz yüksek lisans programında ise lisans GNO’su ; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programında lisans GNO’sunun %50’si ve yabancı dil puanının %50’si; doktora programında ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde, yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınav da uygulanabilir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında; anabilim dalı, özel koşul olarak yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınav yapılmasını gerekli görüyorsa anabilim dalının bu yöndeki talebinin Enstitü Kurulu, Senato ve Rektörlük tarafından onaylanması gerekir. Nihai başarı sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında, öncelikle bu fıkranın birinci paragrafında belirtilen ölçütler üzerinden başvuru yapan adaylar için başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan ve ilgili program için ilan edilen öğrenci kontenjanının altı katına karşılık gelecek sayıda aday, yazılı bilimsel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı bilimsel değerlendirme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler sözlü sınava alınır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için sözlü sınavdan da 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınav yapıldıktan sonra, adayların nihai başarı notu; ALES puanının %50’si, yazılı bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %25’i, sözlü sınav sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 60 puan almış olması gerekir.


b) Doktora programında, öncelikle bu fıkranın birinci paragrafında belirtilen ölçütler üzerinden başvuru yapan adaylar için başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan ve ilgili program için ilan edilen öğrenci kontenjanının altı katına karşılık gelecek sayıda aday, yazılı bilimsel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı bilimsel değerlendirme sınavında 100 üzerinden en az 65 puan alan öğrenciler sözlü sınava alınır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için sözlü sınavdan da 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekir. Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınav yapıldıktan sonra, adayların nihai başarı notu; ALES puanının %50’si, yazılı bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %25’i, sözlü sınav sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65 puan almış olması gerekir.

c) İlgili anabilim dalının özel koşul olarak yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınavın uygulanacağı tezli yüksek lisans ve doktora programlarında; Enstitü Yönetim Kurulu, sınav komisyonu olarak görev yapar. Sınav komisyonu, ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından yazılı ve sözlü sınavlar için üçer asıl ve ikişer yedek jüri üyesi belirler. Yazılı sınav jürisi, yazılı sınavı yaparak sonucu Sınav Komisyonuna iletir. Sözlü sınav jürisi, adayın vereceği cevapları kayıt altına alır ve cevapları değerlendirerek sonuçları sınav komisyonuna iletir. Sınav komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını açıklar.


(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden anasanat dallarında adayın tezli yüksek lisans programına başvuru başarı notu; lisans GNO’sunun %40’ı ve yetenek sınavı sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu ise; lisans veya yüksek lisans GNO’sunun %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Yetenek sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

(8) Hazırlık eğitimi dışında, lisans programı süresi en az on yarıyıl olan ve bu süreyi başarıyla tamamlayanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(9) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesinden veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/ atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,


başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5- (1) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; C1 düzeyinde olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6- (1) Her akademik yarıyılda; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara, Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.


(2) İlgili anabilim/ anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4) Üniversite araştırma görevlileri, Enstitünün başvuru koşullarını ve başvurulan programın özel koşullarını sağlamak kaydıyla anabilim/ anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir. Üniversite öğretim görevlilerinden Enstitünün başvuru koşullarını ve başvurulan programın özel koşullarını sağlayanlar; bağlı oldukları birim yöneticisinin yazılı iznini, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının kabulünü, Enstitü Yönetim Kurulunun kararını ve Rektörlüğün onayını alarak, birimdeki görevlerini aksatmamak koşuluyla ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

(5) Lisansüstü program kontenjanları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak; tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları hâriç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.


Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında; nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, Üniversite dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans adayı.

b) Lisans/yüksek lisans derecesini, Üniversite dışından veya başvurduğu doktora ve sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayı.

(2) Bilimsel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde Enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin, en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı, kayıt yaptıracağı Enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.

(2) Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz.

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez derslerini alamaz.

(4) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez; bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.


(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren not durum belgesi düzenlenir.

(6) Öğrenci, özel öğrenci olarak kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumunun lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına ilgili mevzuat kapsamında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili programın asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Doktora ve sanatta yeterlik düzeyinde ise 4,00 üzerinden en az 3,20 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmaması gerekir. Ayrıca yatay geçiş için ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.


(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.

Kredi ve not transferleri

MADDE 10- (1) Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu dersi/dersleri için Üniversiteye kesin kayıt sırasındaki kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Not ve kredi transferi yapılacak dersin, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip olması koşulu aranır.

(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi


MADDE 11- (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu dersler ile notlarının transferine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları anabilim/ anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla ve kayıt yaptıracağı enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin transfer işlemleri, kayıtlı olduğu anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Notların dönüştürülmesi

MADDE 12- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13- (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar anabilim/ anasanat dalı başkanı veya anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen öğretim elemanıdır.


(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları dışında, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

Akademik yıl

MADDE 14- (1) Bir akademik yıl, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tarafından belirlenir.

(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.


(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim haklarının saklı tutulması

MADDE 16- (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci, mazeretini belirten belgeleri Enstitü Müdürlüğüne teslim eder ve talep, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme talebi

MADDE 17- (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18- (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü programlardaki derslerde CC’nin altı ve YZ harf notu; yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında lisans düzeyinde aldığı derslerden FF ve YZ harf notu; doktora ve sanatta yeterlik programından ve bilimsel hazırlık programından ders alan doktora ve sanatta yeterlik öğrencisinin aldığı derslerden CC’nin altı ve YZ harf notu alanlar ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı hâlde sınava girmeyen öğrencilere her ders için bütünleme sınav hakkı verilir. Laboratuvar , uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle dönem içi projeler, seminer, yeterlik, tez önerisi, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri gibi dönem içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.


(2) Sınav tarihleri, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi gerekir.

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içinde yapılan ara sınavdan/sınavlardan herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak katılamayan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci, sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki beş iş günü içinde sınav evrakını Enstitü öğrenci işleri birimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.


(7) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 19- (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(3) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür. Uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarında yapılan değerlendirmeler için Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programları Usul ve Esasları uygulanır.


(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:

Harf Notu                  Katsayısı

     AA                           4,00

     AB                           3,70

     BA                           3,30

     BB                           3,00

     BC                           2,70

     CB                           2,30

     CC                           2,00

     CD                           1,70

     DC                           1,30

     DD                           1,00

     FF                            0,00

(6) Bu harf notlarına ek olarak; aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:

a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu, FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

b) EK (Eksik) harf notu; seminer, dönem projesi, yeterlik, tez önerisi, tez ve uzmanlık alan dersi haricinde, bütünleme hakkı olmayan dersler için dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bütünleme sınavı hakkı olmayan dersten EK harf notu verilen öğrenci; eksiklerini, bütünleme sınavına kadar tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin de tamamlayamayan öğrencinin de EK harf notu, ders sorumlusunun önerisiyle bütünleme sınavları harf notlarının teslimi için son tarihe kadar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür.


c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

Not ortalamaları

MADDE 20- (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su ; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.


(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek lisans programları için en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlik programları için ise en az 3,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21- (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarının Üniversitenin öğrenci bilişim sisteminde ilanını izleyen beş iş günü içinde, Enstitü Müdürlüğüne dilekçeyle yapılır. İtirazlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci, seminer dersini tez danışmanından, ikinci yarıyıldan itibaren alır. Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersini alan her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği seminer konusu anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.


(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

Süre

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hâriç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan ya da 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezli yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir.


(5) Tezli yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programında; anabilim/ anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önerir. Danışman, öğrencisiyle birlikte belirlediği tez konusunu ve başlığını ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir.


(3) Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren tez ve uzmanlık alan dersine birlikte kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere açılır; öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara göre yazdığı tezini; güz dönemi için bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüriye sözlü olarak savunur. Bahar dönemi için ise bahar dönemi bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar tezini teslim eder, tezini en geç bir ay içinde jüriye sözlü olarak savunur. Sanat çalışması/çalışmaları yapan öğrenci ilgili çalışmasını/çalışmalarını güz dönemi için bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sergiler. Bahar dönemi için ise bahar dönemi bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar çalışmasını/çalışmalarını teslim eder; çalışmasını en geç bir ay içinde jüri önünde sergiler. Enstitü; mücbir sebeplerden dolayı gerekli gördüğü durumlarda sözlü savunma tarihlerini, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimin işleyişini aksatmayacak şekilde bu tarihlerin dışında da düzenleyebilir.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, Enstitüye teslim eder.


(3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri, Üniversite dışından olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve son kontrolleri yapılmış olan tez, Enstitü tarafından danışmana ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Ayrıca teze ilişkin benzerlik yüzdeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.


(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavının sonucu, anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(7) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, Enstitüye teslim edilir.

(10) Öğrenci, düzelttiği tezini beşinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(11) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.


(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitünün ve anabilim/ anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezli yüksek lisans programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(4) Yüksek lisans tezinin kopyası, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 27- (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.


(2) Öğrencinin örgün tezsiz yüksek lisans programında alacağı derslerden en fazla üç ders, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Danışman atanması

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/ anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir ve bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

Süre

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl olup en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.


Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/ anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve ders yükü

MADDE 31- (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.


(3) Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(5) Doktora öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından ikinci yarıyıldan itibaren alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersini alan her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği seminer konusu anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(6) Doktora programında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(7) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredilerine sayılmaz. Ancak, yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç) en fazla iki ders alınabilir.


(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 32- (1) Doktora programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan ya da 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan; doktora, yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora (a) bendinde belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan ya da doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, doktora programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.


d) Doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33- (1) Doktora programında; anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından tez danışmanını önerir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Eczacılık Fakültesinin anabilim dalları hâriç , bir öğretim üyesinin doktora programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya Üniversite dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.


(4) Uzmanlık alan dersi, ilgili öğrencinin yeterlik sınavını başarıyla tamamlamasını izleyen yarıyıldan itibaren, tez danışmanından alınır. Uzmanlık alan dersi, haftada yedi saat verilmek üzere açılır, tez savunma sınavının yapıldığı ve öğrencinin başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.

Doktora programı yeterlik sınavı

MADDE 34- (1) Yeterlik sınavı; akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci ilk hakkından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavı; anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik Komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.


(4) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü/performans olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Devlet Konservatuvarı anasanat dalları için ise bu değerlendirme; yazılı sınavın katkısı %40, performans sınavının katkısı %60 olacak şekilde düzenlenir. Öğrencinin başarılı olması için yazılı sınavdan da sözlü/performans sınavından da 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü/performans sınavlarındaki başarı durumunu öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.


(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Doktora programı tez izleme komitesi

MADDE 35- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesi, yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrencinin tez önerisi savunma sınavını ve tez izleme toplantılarını gerçekleştirir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.


(5) Öğrencinin tez savunma sınavına gireceği dönemde tez izleme komitesi yapılmaz.

Doktora programı tez önerisi savunması

MADDE 36- (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez önerisini, izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez izleme komitesinin kararı ve yazılı tez önerisi, anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu ve tez başlığı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi; her dönem, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla bir eğitim-öğretim yılında iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı rapor sunar; raporu, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ) harf notu verilir. Tezi o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için tez izleme komitesi tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, tez önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

Doktora tezinin ve çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37- (1) Doktora programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara göre yazdığı tezini; güz dönemi için bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüriye sözlü olarak savunur. Bahar dönemi için ise bahar dönemi bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar tezini teslim eder, tezini en geç bir ay içinde jüriye sözlü olarak savunur. Enstitü; mücbir sebeplerden dolayı gerekli gördüğü durumlarda sözlü savunma tarihlerini, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimin işleyişini aksatmayacak şekilde bu tarihlerin dışında da düzenleyebilir.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi Enstitüye teslim eder.

(3) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için en az üç kez tez izleme komitesi raporunun sunulmuş olması gerekir.

(4) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, doktora programı için üçü öğrencinin doktora tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az ikisinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, Üniversite dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.


(5) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve son kontrolleri yapılmış olan tez, Enstitü tarafından danışmana ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Ayrıca teze ilişkin benzerlik yüzdeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Doktora programında sınav; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora savunma sınavı; öğretim elemanları, öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi ve çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Doktora tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(9) Doktora tezi ve çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(10) Düzeltme kararı verilen doktora tezi ve çalışması için öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak doktora tezini ve çalışmasını tekrar danışmanına sunar. Danışman, doktora tezinin ve çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte doktora tezi ve çalışmasını, Enstitüye teslim eder. Öğrenci, düzelttiği doktora tezini ve çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve doktora tezi ve çalışması kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


(11) Doktora tezinde ve çalışmasında başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(12) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü, anabilim dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

(13) Doktora programı öğrencisinin mezuniyeti için ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla ilgili anabilim dalında en az bir makalesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan endekslerde taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 38- (1) Doktora tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile bir kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.


(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitünün ve anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Doktora programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Doktora tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve ders yükü

MADDE 39- (1) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime/sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik on dört ders, seminer dersi, uygulamalar ve yeterlik sınavı ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez ile birlikte sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.


(3) Sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisi seminer dersini, sanatta yeterlik tez danışmanından ikinci yarıyıldan itibaren alır. Sanatta yeterlik tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersini alan her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği seminer konusu anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, sanatta yeterlik tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(6) Sanatta yeterlik programında anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(7) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredilerine sayılmaz. Ancak, yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç) en fazla iki ders alınabilir.


(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan ya da 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan; sanatta yeterlik, yeterlik sınavında başarılı olan ve sanatta yeterlik tez önerisi kabul edilen ancak sanatta yeterlik tez çalışmasını ve sanatta yeterlik için gerekli olan özgün çalışmalarını (a) bendinde belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


ç) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş ve sanatta yeterlik tezi reddedilmiş öğrenciye talepte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından reddedilen tezinin dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik on dersi almış olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

d) Öğrenci, sanatta yeterlik programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.

e) Sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41- (1) Sanatta yeterlik programında; anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından tez danışmanını önerir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Bir öğretim üyesinin sanatta yeterlik programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olması gerekir.


(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya Üniversite dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(4) Uzmanlık alan dersi, ilgili öğrencinin yeterlik sınavını başarıyla tamamlamasını izleyen yarıyıldan itibaren, tez danışmanından alınır. Uzmanlık alan dersi, haftada yedi saat verilmek üzere açılır, tez savunma sınavının yapıldığı ve öğrencinin başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.

Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavı

MADDE 42- (1) Yeterlik sınavı; akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci ilk hakkından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavı; anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.


(4) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü/performans olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Devlet Konservatuvarı anasanat dalları için ise bu değerlendirme; yazılı sınavın katkısı %40, performans sınavının katkısı %60 olacak şekilde düzenlenir. Öğrencinin başarılı olması için yazılı sınavdan da sözlü/performans sınavından da 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü/performans sınavlarındaki başarı durumunu öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programıyla ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.


(7) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin sanatta yeterlik programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Sanatta yeterlik programı tez izleme komitesi

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. Anasanat dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anasanat dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesi, yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrencinin tez önerisi savunma sınavını ve tez izleme toplantılarını gerçekleştirir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.


(5) Öğrencinin tez savunma sınavına gireceği dönemde tez izleme komitesi yapılmaz.

Sanatta yeterlik programı tez önerisi savunması

MADDE 44- (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez önerisini, izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az 15 gün önce tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez izleme komitesinin kararı ve yazılı tez önerisi, anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu ve tez başlığı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi; her dönem, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla bir eğitim-öğretim yılında iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı rapor sunar; raporu, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ) harf notu verilir. Tezi o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için tez izleme komitesi tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, tez önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

Sanatta yeterlik tezinin ve çalışmasının sonuçlanması

MADDE 45- (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara göre yazdığı tezini; güz dönemi için bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüriye sözlü olarak savunur. Bahar dönemi için ise bahar dönemi bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar tezini teslim eder, tezini en geç bir ay içinde jüriye sözlü olarak savunur. Sanat çalışması/çalışmaları yapan öğrenci ilgili çalışmasını/çalışmalarını güz dönemi için bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sergiler. Bahar dönemi için ise bahar dönemi bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar çalışmasını/çalışmalarını teslim eder; çalışmasını en geç bir ay içinde jüri önünde sergiler. Enstitü; mücbir sebeplerden dolayı gerekli gördüğü durumlarda sözlü savunma tarihlerini, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimin işleyişini aksatmayacak şekilde bu tarihlerin dışında da düzenleyebilir.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi Enstitüye teslim eder.


(3) Öğrencinin sanatta yeterlik tezini savunabilmesi için en az üç kez tez izleme komitesi raporunun sunulmuş olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, sanatta yeterlik programı için üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az ikisinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, Üniversite dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(5) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve son kontrolleri yapılmış olan tez, Enstitü tarafından danışmana ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Ayrıca teze ilişkin benzerlik yüzdeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sanatta yeterlik programında; özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması, sanatsal çalışmaya ait soru-cevap bölümü, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik savunma sınavı; öğretim elemanları, öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.


(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak sanatta yeterlik tezi ve çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(9) Sanatta yeterlik tezi ve çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(10) Düzeltme kararı verilen sanatta yeterlik tezi ve çalışması için öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak sanatta yeterlik tezini ve çalışmasını tekrar danışmanına sunar. Danışman, sanatta yeterlik tezinin ve çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte sanatta yeterlik tezi ve çalışmasını, Enstitüye teslim eder. Öğrenci, düzelttiği sanatta yeterlik tezini ve çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(11) Sanatta yeterlik tezinde ve çalışmasında başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


(12) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü, anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

(13) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin mezuniyeti için ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla ilgili anasanat dalında en az bir makalesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan endekslerde taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46- (1) Sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile bir kopyasını anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden kılavuza uygun bulunan öğrenciye; sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.


(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitünün ve anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Sanatta yeterlik programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Sanatta yeterlik tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 47- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 48- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50- (1) 7/6/2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 37 nci maddenin on üçüncü fıkrası; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(4) 45 inci maddenin on üçüncü fıkrası; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)