Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Haziran 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31508
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31508

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TURAM): Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve diğer ilgili alanlardan faydalanarak ve bölgede araştırmalar yaparak turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve turizm alanında politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.


>c) Öğrencilerin araştırma süreçlerine dâhil edilerek sektördeki gelişmeleri akademik bir çerçevede değerlendirmelerini sağlamak.

ç) Farklı kaynaklardan elde edilen turizmle ilgili verileri bir veritabanı kapsamında derlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sektörle işbirliği yaparak danışmanlık hizmeti sağlamak, hem akademik hemsektörelgelişmelerle ilgili paydaşları bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan, Türkiye ve yakın bölgesini etkileyen turizm gelişmelerini takip etmek ve bu konularda kapsamlı değerlendirmeler yaparak paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmek.

c) Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans,sempozyum,çalıştay, seminer ve benzeri faaliyet düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde turizm araştırmalarına destek olacak şekilde nitelikli bir veritabanı oluşturmak.


>d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında turizm sektörü çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları, kurslar ve sertifika programları hazırlamak ve yürütmek.

e) Öğrencileri araştırma süreçlerine dâhil ederek, öğrencinin konuya olan ilgisini artırmak ve öğrencinin bilgisini artırmayı desteklemek.

f) Üniversite bünyesinde çalışan akademisyenleri ve lisansüstü çalışmalar yapan öğrencileri, nitelikli turizm araştırmaları yapmaya özendirmek.

g) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesinde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle, Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Vekâlet süresi altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.


>Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak ve bu kararları Yönetim Kurulu onayı sonrasında uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır.


>Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi kişiler ve bilim insanları ile bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan, Üniversite içinden veya dışından, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk aranmadan, Müdürün başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararlarıistişariniteliktedir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 –(1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları, çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)