Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31680
Resmi Gazete Görüntüsü
:


5 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31680

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ARTAMER): Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Arıcılık ile ilgili her düzeyde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak ve arıcılığın geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve uygulama altyapısını geliştirici çalışmalarda bulunmak.

b) Bal arılarının farklı disiplinler tarafından veya disiplinler arası işbirliği ile çalışılmasına olanak sağlamak, arıcılığın geliştirilmesine yönelik arıcılık yüksek lisans ve doktora programlarını teşvik etmek, öğrenciler için gerekli araştırma altyapı imkânları sunmak.


>c) Arı ölümleri ve hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınmasını sağlamak, kalıntı analizlerini yaparak insan sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak.

ç) Arı yetiştiriciliği (balarısı, bombus arısı ve bireysel arılar) alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, bölgesel yerli arı ırkları ve ekotiplerini ıslah etmek, verimi yüksek ve dayanıklı ana arı üretim çalışmaları yapmak, yerli ırk ve ekotiplerinin kullanılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

d) Arı ürünleri (bal, çiçektozu, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri, apilarnil ve diğer yeni ürünleri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Öncelikle Doğu Karadeniz Bölgesinde ve genelde Türkiye’de Kafkas arısı başta olmak üzere yerli tür, ırk, ekotip ve hatları koruyucu çalışmalar yapmak, gen merkezleri olarak belirlenen uygun coğrafi bölgelerde koruma noktaları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.


>f) Bitkisel üretimde nitelik ve nicelik olarak ekolojik yöntemle artış sağlayan tozlaşma çalışmaları ve bu yöntemle endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

g) Arıcılığı kırsal kesime yaymak ve arıcılığı teşvik ederek tozlaşma ile iktisadi kalkınmaya yardımcı olmak.

ğ) Arıcılığın geliştirilmesine yönelik yeni teknolojiler üretmek, arıcılığa uygulamak, üretimi ve kaliteyi artırıcı yeni çalışmalara imkân sağlamak.

h) Bölgesel ve ulusal arıcılıkta önemli flora ve yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arı yetiştiriciliği (balarısı, bombus arısı ve bireysel arılar) alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, bölgesel yerli arı ırkları ve ekotiplerini ıslah etmek, verimi yüksek ve dayanıklı ana arı üretim çalışmaları yapmak, yerli ırk ve ekotiplerinin kullanılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

b) İnsan sağlığına faydalı arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı oluşturmak.

c) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ilgili bilim dalları ile ortaklaşa çalışmalar yaparak bilimsel metotlarla araştırmak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.


>ç) Bölgesel, ekolojik koşullara uygun kovan ve arıcılık malzemeleri üretimi konusunda araştırma-geliştirme ve deneme faaliyetlerinde bulunmak.

d) Merkez bünyesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışına yönelik ilgili mevzuat kapsamında çalışmalar yapmak.

e) Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içinde ve dışındaki araştırmacılar arasında iletişim kurarak araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak.

f) Doğu Karadeniz Bölgesinde arıcılıkla ilgili her türlü materyal, süreli yayınlar, kitap, doküman, görsel yayınlar üretmek, toplamak ve arşiv sistemi kurmak.

g) Araştırma ve uygulama amaçlı laboratuvar ve atölyeler kurmak.

ğ) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yapabilecekleri altyapı ve olanakları sağlamak, lisansüstü eğitimleri boyunca burs imkanları sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kariyer geliştirmelerine danışmanlık yapmak.

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


>Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Rektör tarafından arıcılık konusunda çalışmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda belirlediği yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet kesintisiz olarak altı aydan fazla süremez. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması halinde görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkez tarafından desteklenecek projeleri ve çalışmalarda yer alacak personele ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu karara bağlamak ve takip etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez tarafından desteklenecek proje ve üretim çalışmalarının esaslarını belirlemek ve bu konuda Merkeze iletilen talepleri karara bağlamak.

d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Kurs, seminer, sempozyum, kongre faaliyetlerine karar vermek.

f) Müdürün bu Yönetmelik kapsamında gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdür ve istekleri halinde, arıcılık konusunda çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az beş en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.

b) Arıcıların ve arıcılığın sorunlarını belirleyerek gündeme getirmek ve bu sorunlar hakkında çözüm önerileri oluşturmak.

c) Yapılacak bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş kaydı

MADDE 15 –(1) Merkezin faaliyetleri kapsamında alınan arıcılıkla ilgili her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez envanterine kaydedilerek kullanıma açılır. Merkeze gerçek ve tüzel kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tarafından kullanılması esastır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 –(1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki mal ve hizmetlerde 22/3/2021 tarihli ve 31431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)