Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2020/1)

Dokümanın Başlığı
:
- Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2020/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Mayıs 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31135
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/17)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SGM: 2020/1)

MADDE 1 –5/11/2013tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ,10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,”


>MADDE 3 –Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ASTEK, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını temsilen bir üye,

e) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

f) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

g) TürkStandardlarıEnstitüsünü temsilen bir üye,

ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

h) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,


>ı) TMMOBMakinaMühendisleri Odasını temsilen bir üye,

i) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

j) TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye,

k) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye,

l) Vilayetler Birliğini temsilen bir üye,

m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye,

n) Asansör sektör derneklerini temsilen beş üye,

o) Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye,

ö)Makinaİmalatçıları Birliğini temsilen bir üye.”

MADDE 4 –Aynı Tebliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yapılır,

c)ASTEK’insekreterlik hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür,

ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihte veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir,

d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. ASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir,


>e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Genel Müdürlük tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gönderilir,”

MADDE 5 –Aynı Tebliğin 12ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2013

28812En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)