Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
18 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen EdebiyatFakültesinin lisans eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesine kayıtlı öğrencilerin lisans eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

Fakülte: Erzincan Fen Edebiyat Fakültesini,

Dekan: Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanını,

İlgili Kurul: Fakülte Kurulunu,

İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders bir kredi saati; uygulama, laboratuar, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaların iki saati bir kredi saati; bir dersin toplam kredi saati, teorik saat sayısının tamamı ile uygulama saat sayısının yarısının toplamını,


Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

Seçmeli Ders: Öğrencinin kendi isteği ve danışmanının oluru ile ilgili Bölüm Kurullarınca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

Ara Sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavları,

Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavları,

DKL: Değerlendirmeye katma limitini,

Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavları,

AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Fakülte bölümleri

Madde 5 -Erzincan Fen-Edebiyat Fakültesi;

a) Fen kısmı; Matematik,

b) Edebiyat kısmı; Türk Dili ve Edebiyatı

bölümlerinden oluşur.

Kontenjanlar

Madde 6 -Bölümler, bir sonraki öğretim yılında alınacak öğrenci sayısını, puan türünü ve aradıkları nitelikleri her öğretim yılı sonunda bölüm kurullarında belirleyerek gereği için Dekanlığa bildirirler.

Fakülteye giriş ve kesin kayıt

Madde 7 -Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.


b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Erzincan Fen-Edebiyat Fakültesine merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı elde etmiş olmak,

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak.

d) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri nedeniyle kendisi başvuramayan adaylar; Noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar Fakülte ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Fakülteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Harçlar

Madde 8 -Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yük-seköğretimKurulu tarafından belirlenen temel ilkeler doğrultusunda Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Öğrenci işleri

Madde 9 -Fakülte öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yataygeçişişlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Erzincan Fen - Edebiyat Fakültesini kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri, Atatürk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Erzincan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri, Dersler, Programlar, Devam Zorunluluğu

Eğitim öğretim dönemleri ve akademik takvim

Madde 10 -Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyılondörthaftadan az olamaz. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Fakülte Kurulunun kararı Üniversite Senatosunun onayı ile en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda, ilgili bölümün görüşü, Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversitenin yetkili kurullarının onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu, "Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük

Madde 11 -Dekan, ilgili bölüm başkanı veya ana bilim dalı başkanı tarafından, bölümlerde her sınıf için danışman ve danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman görevlendirir. Ayrıca Dekan tarafından biri fen kesiminde, diğeri edebiyat kesiminde olmak üzere, sınav ve ders programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere birer koordinatör görevlendirilir. Danışmanlar ve koordinatörler görevlerini ilgili yönerge doğrultusunda yürütürler.

Ders kayıtları

Madde 12 -Ders kayıtları, eğitim-öğretim başlamasından önceki beş iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını veya kanuni süre içerisinde ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.


Belirtilen sürelerde katkı payını ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kaydını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, geçen sürenin de devamsızlıktan sayılması koşuluyla ders kaydının yapılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Birbirini izleyen iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

Madde 13 -İlgili bölüm kurulunun önerisi, Fakülte Kurulu, Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

Madde 14 -Fakültenin bölüm/ana bilim dallarında eğitim öğretim (hazırlık sınıfı olan bölümlerde hazırlık sınıfı hariç) sekiz yarıyılı kapsayan ders programlarına göre yürütülür. Dersler ve içerikleriyle bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ile ders yükleri ve bu programlarda yer alan seçmeli derslerin müfredatları öğretim yarıyılı başlamadan önce, bilim ve ana bilim dalı kurullarınca belirlenir. Bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce Dekanlığa bildirilir. Konu Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.


Sekiz yarıyılı kapsayan her öğretim programındaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç en çokyüzotuz'dur. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi toplamı, bu sınırlamanın dışında tutulur. Öğretim programı, teorik dersler ve uygulamalar, seminer, laboratuar, arazi uygulamaları, staj, bitirme çalışması ve benzerinden oluşur.

Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar yönergelerle belirlenir.

Öğretim programında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine bağlı ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi "0" (sıfır) olarak belirlenmiş dersler hariç, her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında, teorik derslerde ders sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Ders ve uygulamaların toplamı, yaz okulu hariç, bir yarıyıldaonbirkredi saatten, ilk dört yarıyılınki iseellibeşkredi saatten az olamaz.

Zorunlu ve seçmeli dersler

Madde 15 -Bir ders saatinin süresi elli dakikadır. Dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki türlüdür. Bir öğretim programındaki seçmeli derslerin kredi toplamı mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 25 - % 35' ini oluşturacak biçimde düzenlenir.


Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültüryada değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş derslerin toplam kredisi, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 6 - % 8' ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği,Socrates-Erasmusve benzeri) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarı yıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesi'nde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Atatürk Üniversitesinde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerinetraskriptverilir.


Ortak zorunlu dersler

Madde 16 -2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ön şartlı ders

Madde 17 -Ön şartlı ders; alınabilmesi için önceki yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şart olan dersler, ilgili anabilim dalının teklifi, bölüm kurulu görüşü, Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Ders alma ve ders bırakma

Madde 18 -Öğrenci; yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan, ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmak için bu iki şartı yerine getirdiği sürece; öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra, ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı, bir yarı yılda sekiz krediyi aşamaz.


AGNO'sunuyükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını izleyen ilk iki hafta içerisinde, almış oldukları dersleri danışman gözetiminde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşulu ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin takip eden dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

Diğer yükseköğretim programlarında alınan dersi transfer etme

Madde 19 -Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilmesi için, Dekanlığa muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.


Devam zorunluluğu

Madde 20 -Teorik derslerin; uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların% 20 sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir, bu öğrenciler yarı yıl sonu sınavına giremezler.

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar nedeniyle derslere kayıt yaptıramama eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar

Madde 21 -Sınavlar; kısa süreli sınav, ara, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulmak zorundadır.

Öğrenciler, yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 40'tır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin ara sınav ortalamalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna katkı oranları eşit olarak alınır.


Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerini yapmadıkları veya katılmadıkları takdirde de aynı şekilde değerlendirilir.

Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları yüz puan üzerinden verilir. Bu sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Ortak zorunlu dersler hariç, her ders için yarıyılda en az iki ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki; projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok bir ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saatidir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavları derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam koşulunu yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınava girerler. Yarıyıl sonu sınav süresi iki ders saatidir. Bu sınav süresi dersin özelliklerine göre değişebilir.


c) Ek tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, yarıyılına bakılmaksızın bu tek dersin ek tek ders sınavına, sınav sonuçları ilan edildikten sonra Dekanlıkça belirlenen tarihte girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav koşullarını yerine getirmiş olmak koşuluyla dilekçe ile başvurmaları halinde, Dekanlık kararı ile, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen şartlarda iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını 2547 sayılı Kanunda verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki yarıyıl başlamadan uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.


f) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınav, "Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi" ne göre yapılır.

g)Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde,AGNO'ları2,00'ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav programları

Madde 22 -Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç), ilgilianabilimdalıve bölümlerce hazırlanır ve sınavlardan en azonbeşgün önce ilan edilir. Sınav zamanı ve yeri Dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı durumlarının ilanı

Madde 23 -Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları; yarıyıl sonu sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili anabilim dalı/bölüm başkanlığınca Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar Dekanlıkça duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden,AGNO'su3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi"; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir.


Sınav evraklarının saklanması

Madde 24 -İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da başarı notlarının ilanını müteakip on gün içerisinde bölüm-anabilim dalı başkanlığına teslim eder. İlgili birimler bu evrakları Dekanlığın uygun gördüğü şekilde en az iki yıl süre ile muhafaza eder.

Sınav sonucuna itiraz

Madde 25 -Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda kopya

Madde 26 -Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarı Notu, Başarı Notunun Hesaplanması, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, Başarısızlık Durumu, Süreler, Kayıt Silme ve Sildirme


Başarı notu

Madde 27 -Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (Yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

Madde 28 -Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken; kendinin belirleyeceği ve DKL altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerindenyirmibeşigeçemez. DKL uygulaması sonunda değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı, dersten devam alan öğrenci sayısının % 30'unu aşamaz.

Ayrıca kesin kalma -koşullugeçmesınırı (F-DD sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL)'de göz önüne alınır. Ham başarı puanları, (AL) altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları (AL) ve (DKL) arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. (AL)'nindeğeri otuzdur.


Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımınıDKL'yiveAL'yide gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) bölüm/anabilim dalı başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerekli görüldüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şunlardır:

Sözel Harfli Ağırlık Katsayısı

Pekiyi AA 4.00

-Pekiyi BA 3.50

İyi BB 3.00

-İyi CB 2.50

Orta CC 2.00

-Orta DC 1.50

Başarısızlık sınırında DD 1.00

Başarısız F 0.00

Muaf M -

Geçer G -

Devamsızlık D -

Bu harf başarı notlarına göre öğrencinin durumu aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.


c) (M): Bir yükseköğretim kurumundan yataygeçişlekabul edilen veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSYS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikeygeçişlegelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da (M) notuverilir.

d) (G): Ortak zorunlu dersler için kullanılır. Başarı notu (M) ve (G) ile değerlendirilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

e)(D) notu: AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen dersverildiği ilk yarıyıl tekrar alınır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

Madde 29 -Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin Fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtildiği ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO'nınyerine geçer.


Başarısızlık durumu

Madde 30 -Başarı baraj notu en az 2.00, en son hesaplanan (AGNO) ile bir önceki ( AGNO) 2.00'nin altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısızyada koşullu olarak başarılı oldukları ve içinde bulundukları dönemde açılan derslerden; öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleriAGNO'su2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca, öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar; öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla, AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslerin yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ileAGNO'larınıbaşarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda, o zamana kadar kiAGNO'subaşarı baraj notunun altında kalan öğrenciler; Üniversite veya Fakültede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yaralanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim - öğretim süresi ve ek süreler


Madde 31 -Fakültede lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre, hazırlık sınıfı süresi hariç yedi yıldır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişkileri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için Fakülte ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda Fakülte ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Kayıt dondurma hariç, öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ve bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.


Kayıt silme ve sildirme

Madde 32 -Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile de kayıtları silinir:

a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) 2547 sayılı Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını kanuni süresi içinde yatırmamış olmak.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler

Madde 33 -Haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,


c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

d) Birinci derece akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerden ötürü öğrenimine devam edemeyeceğini belgeleyenler,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ı) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeret işlemleri

Madde 34 -Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur,

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz,

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavı geçersiz sayılır,


d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Kayıt dondurma

Madde 35 -Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemleri bu sınırın dışındadır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 36 -Haklı ve geçerli izin nedenleri şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim - öğretimine katkıda bulunacak; Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler; görevlendirilme süresi içinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.


Tebligat ve adres bildirme

Madde 37 -Her türlü tebligat; öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakültenin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Fakültede bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, Fakülte yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve dikeygeçişler

Madde 38 -Fakülteye yapılacak yatay ve dikeygeçişlerYükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

Madde 39 -Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arasıgeçişyapabilirler.Geçişlerleilgili olarak "Atatürk Üniversitesi, Fakülte/Yüksek Okullar ve Bölümler Arası YatayGeçişYönergesi"ne göre işlem yapılır.

Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı

Madde 40 -Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, Fakülte içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme /programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim - öğretim programına "Çift Ana Dal Programı" denir.


Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift ana dal programı ve yan dal programı ile ilgili kurallar "Çift Ana Dal Lisans Programı Yönergesi" ve "Yan Dal Programı Yönergesi" ile belirlenir.

Dışardan ders izleme

Madde 41 -Fakültelerdeki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Fakülte Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer üniversite/fakültelere kayıtlı öğrencilerin fakültede ders almaları

Madde 42 -Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler; ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, gerekli koşulları yerine getirerek, Fakülteden ders alabilirler. Bu öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine ve diğer kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Mezuniyet tarihi

Madde 43 -Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak; bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri nedenlerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.


Diplomalar ve verilme koşulları

Madde 44 -Fakültede bir eğitim - öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO' su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans diploması verilir.AGNO'sunuyükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları2,00'ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler; 16/2/1995 tarihli ve 22204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerinegeçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılında bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Fakülte ile ilişiği kesilmiş sayılır.


Fakülteden ayrılma

Madde 45 -Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Dekanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Durum Rektörlüğe bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 46 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 47 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 -Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)