Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Haziran 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30799
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİNANS UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ekonomik ve finansal konularda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak; Türkiye ve dünyada ekonomik ve finansal politika uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmak.

b) Toplumun finansal okur-yazarlık seviyesini artırmak.

c) Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilerek sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler yürütmek, araştırma ve incelemeler yapmak.


>ç) Finans sektörüne eleman yetiştirmek ve finans sektöründe çalışan işgücünün niteliğini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programları açmak.

d) Ülkemizde kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin değere dayalı ve sürdürülebilir uygulama örneklerinin “vaka analizi” tabanlı olarak izlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve bu çalışmaları; akademisyenlerin, öğrencilerin, araştırmacıların ve ilgili sektörlerdeki profesyonel kurum ve kadroların bilgi ve kullanımlarına sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, araştırma, inceleme, uygulama, proje hazırlama ve yürütme faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapmak.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak söz konusu kuruşlar için Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin projeler hazırlamak, geliştirmek, yürütmek, danışmanlık yapmak ve onlar için araştırmalar yapmak.

c) Özel sektör kuruluşlarıyla aşağıdaki çalışmaları yürütmek:

1) İhtiyaç duyulan alanlarda araştırma-inceleme.

2) Mevcut elemanlarının niteliğini geliştirme.

3) İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yetiştirme.


>4) Finansal problemleri için danışmanlık faaliyetleri yürütme.

ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için destek vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak eğitim programları açmak, projeler yürütmek ve araştırma/yayınlar yapmak, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

e) Üretilen bilgilerin, verilerin ve uygulama önerilerinin hem bilim, hem finans çevreleri hem de kamuoyu ile paylaşılması için araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan yayınlar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri) ve onlara bağlı olan kuruşlara projeler hazırlamak, yürütmek veya mevcut projelere katılmak.

g) Diğer üniversiteler ve eğitim kurumları ile aşağıdaki çalışmaları yürütmek:

1) Eğitim programı tasarlama ve içerik geliştirme.


>2) Eğitim programları için doküman sağlama (ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı soru ve çözümleri).

3) Eğitimcinin eğitim programını düzenleme.

4) Öğrencileri için eğitim programları hazırlama.

5) Öğrencileri için finansal okuryazarlık projesi uygulama.

ğ) Kamu ve özel sektör işletmeleri ile ilgili alanlarda "vaka analizleri" hazırlamak ve son kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan içeriğin gerekli tasnif ve erişim altyapısını tasarlamak, kurmak ve geliştirmek.

h) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür


>MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi temsilen ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları yapmak ve uygulamak.

c) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkeze ait bütçeyi hazırlanmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, gerekli olan işbirliği anlaşmalarını inceleyerek görüş bildirmek.

e) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylanmak üzere Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin ulusal ve uluslararası eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ğ) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında karar yeter sayısı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak ve gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyon veya alt komisyonlar oluşturulmasını teklif etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Üniversite tarafından tahsis edilir. Elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Üniversite tarafından sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)