Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü: Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez Yönetim Kurulu: Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

Merkez Danışma Kurulu: Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Madde 5 -Merkezin amacı; girişimcilik ve küçük işletmeler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak yeni başlayacak ve tecrübeli girişimcilere akademik derecesi olmayan kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek, bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.


Merkezin faaliyet alanları

Madde 6 -Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Çalışma alanları ile ilgili konular üzerinde uygulama, araştırma ve incelemeler yapmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek.

b) Akademik derece vermeyen uzun süreli eğitim programları, seminerler, kurslar, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Araştırma ve uygulama yapacak Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarını teşvik etmek.

d) Faaliyetleri ile ilgili konularda yayın yapmak.

e) Benzer amaçlı yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle eğitim, araştırma, etüt ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak işbirliği yapmak, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

f) Çalışma alanları ile ilgili konularda özel eğitim ve geliştirme programları düzenlemek ve bu programları başarı ile tamamlayanlara sertifika vermek.

g) Çalışma alanları ile ilgili konularda, özel ve kamu kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda etüt ve proje çalışmaları yapmak, rapor düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak ve yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

Madde 7 -Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,


b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu,

d) Çalışma Grupları.

Merkez müdürü

Madde 8 -Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü; kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunarak gerektiğinde vekil olarak bırakabilir. Merkez Müdürü ve vekalet eden yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Merkez Yönetim Kurulunda oy kullanamazlar. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu başkanının izni ile Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 9 -Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

b) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili diğer girişimcilik araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Merkez Yönetim Kuruluna rapor vermek.


Merkez yönetim kurulu

Madde 10 -Merkez Yönetim Kurulu; Atatürk Üniversitesi Rektörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Eczacılık Fakültesi Dekanı, Eğitim Fakültesi Dekanı, Girişimcilik Merkezi Müdüründen oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve Rektör Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Merkez Yönetim Kurulu başkanı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak seçer. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Ayrılma nedeni ile boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliği için aynı işlem uygulanır. Süresi dolmadan ayrılanlara veya üç aydan fazla yurtdışında görevlendirilen üyelerin yerine sürelerini doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

Madde 11 -Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini inceleyip karara bağlamak.


d) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Merkez Müdürlüğünün önerilerini inceleyip karara bağlamak.

e) Merkezce yapılacak ve/veya desteklenecek eğitim programları, araştırma ve uygulamaları tespit etmek.

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapmak istedikleri destek konusundaki önerilerini görüşerek karara bağlamak.

g) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini ve proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak.

h) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu

Madde 12 -Merkez Danışma Kurulu; Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve görevlileri, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

Merkez Danışma Kurulunda görevlendirilecek Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin, girişimcilik ve küçük işletmelerle ilgili pratik deneyimlerinin olması gerekir. Merkez Danışma Kurulu; üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçerler. Merkez Danışma Kurulu başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez Müdürü oy hakkı olmaksızın Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılır.


Merkez danışma kurulunun görevleri

Madde 13 -Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Merkez Danışma Kurulu; merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Çalışma grupları

Madde 14 -Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacı ile bu faaliyetler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup başkanları; Atatürk Üniversitesinin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri veya ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu başkanları, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

Personel ihtiyacı

Madde 15 -Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önereceği adaylar arasından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 16 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 -Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)