Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Temmuz 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31174
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31174

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARGETAM): Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık alanında yürütülenmultidisiplineraraştırmaların, ilaç araştırmalarının veyenileşimciaraştırmaların yürütülmesini, koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

b) Geliştirme ve tasarıma yönelik çalışmaları planlayarak, ürüne dönüşüm aşamalarını tamamlamak, ekonomik ve toplumsal katkı sağlamak.

c) Merkezde yürütülecek çalışmaların finanse edilebilmesi için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje hazırlamak ve konu ile ilgili danışmanlık vermek.


>ç) Paydaşlar ile iletişim, işbirliği ve koordinasyonun kurulmasını sağlamak.

d) Klinik araştırma alanındaki profesyonellerin sürekli eğitim ihtiyacını gidermek üzere eğitimler düzenlemek ve bu alanda güncellemeyi sağlamak.

e) Klinik araştırmalar alanında dünya çapında marka değeri oluşturarak dünyadaki klinik araştırma merkezleri veya birimleri arasında bilinen ve tercih edilen bir birim haline gelmek.

f) Üniversite bünyesindeki bilgi, altyapı ve diğer tüm birikimleri diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 –(1) Müdür, klinik ve deneysel araştırmalar konusunda deneyime sahip ve Üniversitenin Tıp Fakültesinde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından dört yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerekirse aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.


>(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve bu kurulları toplantıya çağırmak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve çalışma gruplarının etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile klinik ve deneysel araştırma ve uygulama deneyimine sahip, Üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.


>(2) Yönetim Kurulu, yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Paydaşlar ile iletişim, işbirliği ve koordinasyonun kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyetlerini yürütmesineimkansağlayacak çalışma gruplarını oluşturmak, bu çalışma gruplarında görevli personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 –(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, klinik ve deneysel araştırmalar konusunda deneyimli öğretim üyeleri ile ulusal-uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.


>Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarında yeni politika ve stratejiler belirlenmesine katkıda bulunmak.

c) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bilim insanlarını Merkez ile bağlantı kurmaya teşvik etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)