Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü: Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez Yönetim Kurulu: Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

Merkez Danışma Kurulu: Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları


Madde 5 -Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk Üniversitesinde doku ve organ nakli konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak için ilgili anabilim veya bilim dalı ve Tıp Fakültesi Dekanlığının da onayı ile gerekli çalışmaları yapmak.

b) Alanı ile ilgili konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak. Eğitim-öğretim ve araştırma için ilgili anabilim veya bilim dalı ile Tıp Fakültesi Dekanlığının da onayını alarak yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek. Aynı amaçlarla Merkeze gelenleri kabul etmek.

c) Çalışma alanı ile ilgili bilgi üretimi sağlamak ve kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak.

d) Araştırma ve uygulama faaliyetleri için gereklilaboratuvarlarıkurmak ve diğer gereksinimleri sağlamak.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Personel İhtiyacı

Merkezin organları

Madde 6 -Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu,

d) Çalışma Grupları.


Merkez müdürü

Madde 7 -Merkez Müdürü; organ nakli konusunda eğitimli, deneyimli ve kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süre sonunda tekrar görevlendirilebilir. Gerek duyulduğunda süresi sona ermeden Rektör tarafından görevden alınabilir. Merkez Müdürü, gerektiğinde kendisine vekalet etmek, yardımcı olmak ve verdiği görevleri yerine getirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini merkez müdür yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürlüğü görevine altı aydan uzun süreli vekalet olamaz. Bu takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 8 -Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği içinde, Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak ortak projelerin hazırlanması ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek ve çalışmaların yürütülmesini denetlemek.

g) İstendiğinde ve yıl sonunda Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporu Merkez Yönetim Kurulunun da onayını alarak Rektörlüğe sunmak.

h) Çalışma grupları başkan ve üyelerinin görüşlerini de alarak Merkez Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.


Merkez yönetim kurulu

Madde 9 -Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, konu ile doğrudan ilgili öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önereceği sekiz aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyelik süresi sona ermeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, her bir üye için Merkez Müdürünün önereceği iki kişi arasından süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı ve hazırlayacağı gündemle en az ayda bir kez, Merkez Müdürü başkanlığında ve üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Organ Nakli Koordinatörü, Merkez Yönetim Kuruluna raportör olarak katılır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

Madde 10 -Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışma programını yapmak.

b) Bu Yönetmeliğin 12ncimaddesine uygun olarak, Merkez Danışma Kurulunu oluşturacak "Merkez çalışma grupları" grup başkanı ve bu gruplarda görevlendirilecekleri belirlemek.

c) Merkez Müdürünün hazırladığı, yıl sonu çalışma raporu ve ileriye dönük olarak yapılması planlanan etkinliklerle ilgili raporları inceleyerek Rektörlüğe sunmak.


d) Merkezin olanakları ölçüsünde, hazırlanan araştırma projelerine teşvik, bilim ve hizmet ödülleri verilmesini karara bağlamak.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak Merkez Müdürünün diğer tekliflerini karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu

Madde 11 -Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen çalışma grupları başkan ve üyelerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile yılda en az iki kez toplanır.

Merkez Danışma Kurulu, Rektör veya Rektörün görevlendirmesiyle Tıp Fakültesi Dekanının başkanlığında toplanır.

Toplantılarda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve organ nakli koordinatörü hazır bulunurlar. Toplantıların raportörlüğünü Merkez Müdürü yapar.

Merkez Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, ihtiyaç duyulan yeni çalışma konularının ortaya konulması ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmekle görevlidir.

Çalışma grupları

Madde 12 -Organ nakli ile tedavisi mümkün olan ve Merkezde organ nakli yapılması planlanan her organ için birer (böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kemik iliği, akciğer ve benzeri) ve Diyaliz, Genetik veİmmunoloji,DiagnostikveTerapötikRadyoloji ile ilgili birer ve ilgililaboratuvarlar(hematoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji) için bir çalışma grubu kurulur. Üyeler birden fazla çalışma grubunda yer alabilirler. Her bir çalışma grubu ayda en az iki kez toplanır. Gerek görülürse Merkez Müdürünün teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile bu çalışma grupları dışında da çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarında yer alacak anabilim (genel cerrahi, göz hastalıkları ve benzeri) veya bilim dalı (nefroloji, hematoloji ve benzeri) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Her çalışma grubunda yer alacak öğretim üye ve yardımcıları bağlı oldukları anabilim dalı veya bilim dalı tarafından seçilerek Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilir. Tıp Fakültesi Dekanlığınca da değerlendirildikten sonra Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Seçim işleminde ilgili organ transplantasyonu konusunda eğitim görmüş olma, deneyim ve isteklilik kriterleri göz önüne alınır.


Merkez çalışma grupları çalışma esaslarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar ve çalışmalarını Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan esaslar çerçevesinde yapar. Her bir çalışma grubu Merkez Yönetim Kuruluna çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir rapor verir.

Personel ihtiyacı

Madde 13 -Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önereceği adaylar arasından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Organ nakli koordinatörü

Madde 14 -Yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluş ve merkezlerle ilişkileri kurmak ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek için ayrıca; Merkez Müdürünün önereceği tıp doktoru, uzman hemşire veya sosyal hizmet uzmanı olan adayyada adaylar arasından, Rektör tarafından bir "Organ Nakli Koordinatörü" görevlendirilir. Gerek duyulması halinde bu sayı Merkez Müdürünün teklifi, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile arttırılabilir. Görevlendirme aynı şekilde yapılır. Birden fazla Organ Nakli Koordinatörü varsa tıp doktoru olan koordinatör sorumlu koordinatör olur. Birden fazla tıp doktoru varsa bunların arasından, yoksa diğer meslek grubuna mensup koordinatörler arasından birisi Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile sorumlu koordinatör olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 -Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)