Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Haziran 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30799
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATAUM): Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; ulusal, uluslararası ve Erzurum ili düzeyinde toplumsal konular ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek, Türkiye’nin göç olgusu ve benzeri toplumsal politika uygulamalarını araştırmak, araştırma sonuçlarına dayanarak toplumsal politika önerileri geliştirmek ve talep edilmesi halinde bu önerileri kamu kurumlarıyla paylaşmak, yapılacak akademik çalışmaları yayınlamak, ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler vasıtasıyla akademik çevreler ve kamuoyuna aktarılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları


>MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve özellikle de Erzurum ili kapsamında toplumsal konular dahilinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde projeler yürütmek ve uygulamak.

b) Erzurum ili kapsamında sosyolojik veri tabanı oluşturmak.

c) Geleneksel ve sosyal medya yayınlarını takip etmek.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla Merkezin amacına uygun olarak işbirliğinde bulunmak.

d) İcra edilecek akademik toplantılara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde akademik ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

e) İstekte bulunan kamu kurumları ve özel kuruluşlara akademik danışmanlık hizmetinde bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanının kapsamına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum ve panel gibi akademik etkinliklerde bulunmak.

g) Üniversitenin eğitim, öğretim ve staj faaliyetlerine katkı sunmak ve sertifika programları düzenlemek.

ğ) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

h) Üniversite ve ilgili kurumlar aracılığı ile başta Erzurum ili olmak üzere Türkiye’deki coğrafi bölgelerde sosyal, bilimsel perspektifle kamu hizmetinde bulunmak, bilimsel yaklaşım ve bilimsel veri ile ulusal ve uluslararası topluma faydalı olmak.


>ı) Bu amaçlar doğrultusunda farklı üniversitelere bağlı ilgili merkezlerden rehberlik hizmeti almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, istifa ettiğinde ya da görevden alındığında müdür yardımcısının da görevi sona ermiş olur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:


>a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve Merkez için yeni hedefler belirlemek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezi temsil edip ilgili idari işleri yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, amaca uygun projelerin uygulama, sevk ve idaresini yapmak.

d) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve toplantı çağrısında bulunmak.

e) Yayınlanması ve Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş kişi olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu iki ayda bir salt çoğunluk ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.


>(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Müdürün önerisini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırmalar ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim-öğretime yardımcı olmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu, üniversitelerde görevli öğretim elemanlarından ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışan/faaliyet gösteren kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en çok dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 –(1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)