Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31682
Resmi Gazete Görüntüsü
:


7 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31682

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI,

ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık”, “Bakan”, “İl müdürlüğü” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Hükümet veteriner hekimi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye “Yüz kızartıcı suçlar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,”

“İl müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerini,”

“Resmi veteriner hekim: Tarım ve Orman Bakanlığınca 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,”


>MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından,” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden, birinci fıkrasının (f) bendi ile” olarak, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tabiata ve diğer türlere zararlı olan yaban hayvanların” ibaresi “Tabiata ve türlere zararlı olan yaban hayvanları ile bu madde kapsamında zararlı kabul edilen yaban hayvanlarının” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) İnsan yaralama ve ölümüne neden olanlar,”

“e) İnsan canına veya mala zarar verenler,”

“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır.”


>MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanunlara” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 56 –Av köpekleri, 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında kimliklendirilerek kayıt altına alınır. Av köpeklerinin ölmesi veya kaybolması durumunda sahibi, durumu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirir.

Aksine hareket edenler hakkında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre gerekli işlemler yapılır.”


>MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 70 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/A, Ek-2/D, Ek-2/E, Ek-2/F, Ek-3/B, Ek-4/D, Ek-4/E, Ek-4/F, Ek-5/E, Ek-5/F, Ek-5/G, Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)