Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Eylül 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30889
Resmi Gazete Görüntüsü
:


15 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30889

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –4/12/2013tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya ÜniversitesiÖnlisansve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında müfredatta yer alan, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler arasından seçebileceği dersi,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim; örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim olarak yapılır.”

“(3)Önlisansve lisans programlarında yer alacak zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler, derslerin saatleri, kredileri, AKTS kredileri, önkoşulları, seçmeli derslerin kontenjanları ve varsa diğer şartları ilgili kurulca belirlenir ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 –(1) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır. Özel öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her yarıyıl başında,” ibaresi “eğitim-öğretim yılı başında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) AGNO 2.00’den küçük ise öğrencinin ders yükü 30AKTS’denfazla olamaz. Bu öğrenciler öncelikle başarısız ve almamış oldukları alt yarıyıl derslerine yazılırlar.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 17ncimaddesinin ikinci fıkrasına “mezuniyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bütünleme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim yılı, on beş hafta süreli güz ve bahar yarıyılından oluşur. Dönem sonu sınavı bu süreyedahildeğildir. Her yarıyılın sekizinci haftası ara sınav haftası olarak belirlenir. Ara sınav haftasında ders yapılmaz.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 22ncimaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


>“(3) Azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Üniversite ortak derslerine Senato tarafından; eğitim birimleri ortak derslerine birim kurullarınca; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurullarınca gerekli görüldüğü hallerde koordinatör atanır.

(2) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavlar, yıl/dönem sonu sınavı, mezuniyet ders sınavı, bütünleme, muafiyet sınavlarından oluşur. Mevcut sayısı fazla olan ortak derslerin ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülen derslerin sınavları hariç, ara sınav ve dönem sonu sınavlarında çoktan seçmeli veya doğru-yanlış tipi seçenekli sorulara yer verilmez.

(3) Derslerde kullanılacak ölçme değerlendirme yöntemleri kayıt yenileme haftasından önce ilan edilir. Bir ders için biriarasınavbiri dönem sonu sınavı olmak üzere iki ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur.”


>“(10) Dersin sorumlu koordinatörünce veya öğretim elemanınca, dönem sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 puan üzerinden değerlendirilen ders notları ilan edilir. Öğretim elemanı itiraz süresi sonunda başarı notlarının listesini düzenleyerek bölüm başkanlığına sunar. İlgili yönetim kurulunca onaylanan sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

“(11) Derse devam koşulunu sağlayıp dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Öğrencinin bütünleme sınavına katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır. İlgili birim yönetim kurulunca onaylanan bütünleme sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Yarıyıl” ibaresi “Dönem” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yarıyıl içi notu tespitinde en az %20 ağırlığa sahip sınavarasınavhaftasında yapılır. Öğretim elemanı gerekli görürse diğer %20’lik değerlendirme için önceden ilan edilmiş takvim doğrultusunda ödev, proje, kısa sınav, seminer, sunum,labaratuaruygulaması, arazi çalışması, eskiz, rapor ve benzeri çalışmalar yaptırabilir. Bu değerlendirmeler ders saatinde yapılır. Bu tür çalışmalar yaptırılmadığında ara sınav %40 ağırlığa sahip olur.”


p>

      “   Başarı Notu         Harf Notu          Sayısal Not          AKTS

            Katsayıları            Karşılığı             Aralıkları            Notu               Sözel Anlamı

                  4.00                     AA                    85-100                  A                    Mükemmel

                  3.50                      BA                     80-84                   B                        Pekiyi

                  3.00                      BB                     70-79                   C                           İyi

                  2.50                      CB                     60-69                   D                         Orta

                  2.00                      CC                     50-59                   E                        Geçer

                  1.50                      DC                     45-49                   -                 Koşullu Başarılı

                  1.00                     DD                     40-44                   -                 Koşullu Başarılı

                  0.00                      FF                      0-39                  FX                     Başarısız

                  0.00                      FD                         0                       F              Devamsız Başarısız

                     -                          M                          -                       -                         Muaf

                     -                          T                          -                       -                       Transfer

                     -                          B                                                    -                        Başarılı

                     -                          K                                                    -                          Kalır

                                                  S                                                                         Süren Çalışma

                                                 Ç                                                                              Çekildi

                                               GM                                                                            Girmedi

                                                SD                                                                       Sorumlu Değil

                                                 İZ                                                                               İzinli


>”

“(7) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için dönem sonu/bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Dönem sonu/bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf notu FF olarak sonuçlanır.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 42ncimaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, talep edilmesi halinde öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 12 –Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 13 –Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2013

28841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

2/3/2017

29995SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)