Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 47)

Dokümanın Başlığı
:
- Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 47)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Ocak 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30646
Resmi Gazete Görüntüsü
:


5 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30646

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/18)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 47)

MADDE 1 –18/5/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilerin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamaktır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ; balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş gemileri ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.”


>MADDE 3 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) BAGİS cihazı: Balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere takılan, tüm donanım ve ekipmanları ile elektronik seyir defterini,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“d) Balıkçı gemisi yetkilisi: Bakanlıkça su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş geminin sevk ve idaresini yapan kişi veya bu geminin sahibi, donatanı gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 4 –Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BAGİS cihazının balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere takılması ve teslimi

MADDE 5 –(1) Boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerine BAGİS cihazının taktırılması zorunludur.

(2) Bakanlık, boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilir.


>(3) BAGİS cihazının takılması için Bakanlığa müracaat eden balıkçı gemisi yetkilisinin ve balıkçı gemisinin Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması zorunludur.

(4) BAGİS cihazının temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olup takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması zorunludur.

(5) Gemilere takılan BAGİS cihazı için Ek-1’deki BAGİS Cihazı Teslim/Tespit Tutanağı düzenlenir. Teslim/Tespit tutanağı, il müdürlüğü yetkilisi tarafından dört nüsha olarak doldurulur ve ilgililer tarafından imzalanır. Düzenlenen teslim tutanağının birer nüshası il müdürlüğüne, cihazın montajını yapan firma yetkilisine ve gemi yetkilisine teslim edilir ve bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Gemilere takılan BAGİS cihazlarına, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dâhil hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaz. Müdahale sebebiyle oluşan zarar ve ziyanla ilgili her türlü masraf balıkçı gemisi yetkilisine aittir.

(7) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı gemisi yetkilileri tarafından karşılanır.”

MADDE 5 –Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(3) Balıkçı gemisi yetkilisi, balıkçılık faaliyetinde bulunacak BAGİS cihazı takılı geminin kontağını açarak çalışmaya başladığı andan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte BAGİS cihazının çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip etmek zorundadır.”

MADDE 6 –Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun balıkçı filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurumlarca masrafları balıkçı gemisi yetkilisine ait olmak üzere BAGİS cihazının balıkçı gemisinden söktürülmesi sağlanır. 5 inci madde kapsamında düzenlenen teslim/tespit tutanağı ile birlikte cihazın çalışır halde il müdürlüğüne iade edilmesi zorunludur. Cihaz sahibinin, balıkçı gemisi yetkilisi olması durumunda, sadece cihazda bulunan Bakanlığa ait GSM ve uydu kartları Bakanlığa iade edilir.”

MADDE 7 –Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(1) 5 inci maddenin birinci ve altıncı, 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, 8 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 8 –Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2018” ibaresi “2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 –Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 –Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)