Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/8/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/8/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Ağustos 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26608

TEBLİĞ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

TARİH : 8/82007

KARAR NO : 2007 /ÖİB - K - 11

KONU : TEKEL'e ait bazı taşınmazların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'ne, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 02.04.2007 tarih ve 2007/22 sayılı Kararı ve 4046 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden İdaremizin 18.05.2007 tarih ve 3685 sayılı yazısı ile verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen ve TEKEL'in 18.07.2007 tarih ve 7638 sayılı yazısı ile İdaremize intikal ettirilen ihalenin sonuçları dikkate alınarak, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı kararı ile verilen yetkiye istinaden;

Mülkiyeti TEKEL'e ait;

1- Afyon İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Köyü Yeni mahalle mevkiinde bulunan ve tapunun 13 pafta, 1873, 1874 parsel numarasında kayıtlı 300'er m²'den toplam 600,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'a 45.000.-YTL (kırkbeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2


- Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Karandere Köyünde bulunan ve tapunun 60 pafta, 726 parsel numarasında kayıtlı 21.856,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Kamil DURNA'ya 18.000.-YTL (onsekizbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Kamil DURNA'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3- Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kiremitli Mahallesinde bulunan ve tapunun 30.L.V.C pafta, 435 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 817,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Evren AKPINAR'a 700.000.-YTL (yediyüzbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Evren AKPINAR'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Mustafa TULUM'a 695.000.-YTL (altıyüzdoksanbeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Mustafa TULUM'un ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

4


- Ardahan İli, Merkez İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 30 LIIIC-4 pafta, 284 ada, 55 parsel numarasında kayıtlı 744,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan AR-TEK A.Ş.'ye 850.000.-YTL (sekizyüzellibinYTL) bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sinin Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ay içerisinde ödenmesine, toplam satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren aylık %3 (yüzdeüç), yıllık %36 (yüzdeotuzaltı) basit faiz (vade farkı) uygulanmasına ve faiz ödemelerinin anapara ödemesi ile aynı tarihte yapılmasına, vadesinde yapılmayan ödemeler ile nakde çevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için %4 (yüzdedört), yıllık %48 (yüzdekırksekiz) oranında gecikme faizi ile aylık %5 (yüzdebeş) oranında cezai şart uygulanmasına, AR-TEK A.Ş.'nin Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Sebahattin GÜNDOĞDU'ya 840.000.-YTL (SekizyüzkırkbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Sebahattin GÜNDOĞDU'nun ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

5


- Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan ve tapunun 27,30 r-c pafta, 25 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 281,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Süleyman AYAYDIN'a 352.000.-YTL (üçyüzelliikibinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Süleyman AYAYDIN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

6- Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan ve tapunun 27.30 P.a pafta, 206 ada, 98 parsel numarasında kayıtlı 1037,00 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Celal ÖZTÜRK'e 610.000.-YTL (altıyüzonbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Celal ÖZTÜRK'ün ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Okan SEZGİN'e 605.000.-YTL (altıyüzbeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Okan SEZGİN'in ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

7


- Burdur İli, Tefenni ,İlçesi, Kır Mahallesinde bulunan ve tapunun 30.30 Ta pafta, 30 ada, 4 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı 613,00 m² ve 831,00 m² taşınmazların ihale üzerinde kalan Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'a 102.000.-YTL (yüzikibinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

8- Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesinde bulunan ve tapunun 3 pafta, 12 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı 778.00 m² taşınmazın Serhat Elektrik İnş. Ltd. Şti'ne 560.000.-YTL (BeşyüzaltmışbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Serhat Elektrik İnş. Ltd Şti'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Günay GÜLPINAR'a 550.000.-YTL (beşyüzellibinYTL) bedelle peşin olarak satılmansa, Günay GÜLPINAR'ın Satış Sözleşmesine imza tarihinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

9


- Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Tuzla Mahallesinde bulunan ve tapunun 69 pafta, 280 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 1878,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Taner UYAR'a 66.000.-YTL (altmışaltıbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Taner UYAR'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

10- Isparta İli, Senirkent İlçesi, Kıbrıs Mahallesinde bulunan ve tapunun 29.29.K.c pafta, 250 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı 63,19 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'a 10.000.-YTL (onbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Muharrem KÜÇÜKBAŞKAN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Murat TOLA'ya 9.000.-YTL (dokuzbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Murat TOLA'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

11- İzmir İli, Çeşme İlçesi, 16 Eylül mahallesinde bulunan ve tapunun 22 H 11 pafta, 466 ada, 72 parsel numarasında kayıtlı 3.639,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Ali ÇAKIR'a 751.000.- YTL (yediyüzellibirbinYTL) bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sinin Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ay içerisinde ödenmesine, toplam satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren aylık %3 (yüzdeüç), yıllık %36 (yüzdeotuzaltı) basit faiz (vade farkı) uygulanmasına ve faiz ödemelerinin anapara ödemesi ile aynı tarihte yapılmasına, vadesinde yapılmayan ödemeler ile nakde çevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için %4 (yüzdedört), yıllık %48 (yüzdekırksekiz) oranında gecikme faizi ile aylık %5 (yüzdebeş) oranında cezai şart uygulanmasına, Ali ÇAKIR'ın Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Serhat Elekt. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne 740.000.-YTL (yediyüzkırkbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Serhat Elekt. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede üçüncü sırada bulunan A.Aziz ÖZKILIÇ'a 735.000.-YTL (yediyüzotuzbeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, A.Aziz ÖZKILIÇ'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

12- İzmir İli, Kınık İlçesi, Aşağı Mahallesinde bulunan ve tapunun 30 K.3d pafta, 53 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı 1.084,00 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Asma Temizlik Mad. İnş. Tur. Mak. Otom. ve Ulaş San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne 155.000.-YTL (yüzellibeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Asma Temizlik Mad. İnş. Tur. Mak. Otom. ve Ulaş San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Mesut AYDIN'a 150.000.-YTL (yüzellibinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Mesut AYDIN'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

13- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Merkez Bucağı Yenimahalle mahallesinde bulunan ve tapunun 25 pafta, 147 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 1.400,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Atılım Eğitim Öğretim San. Tic. Ltd. Şti.'ne 226.000.-YTL (ikiyüzyirmialtıbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Atılım Eğitim Öğretim San. Tic. Ltd. Şti.'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

14- Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Candaroğulları Mahallesinde bulunan ve tapunun 853 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 11.000,00 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Onay Müşavirlik ve Denetim A.Ş 'ye 260.000.-YTL (ikiyüzaltmışbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Onay Müşavirlik ve Denetim A.Ş'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

15- Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan ve tapunun 20.L 1.B pafta, 21 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı 1.609,00 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Mehmet ÖZKAN'a 307.000.-YTL (üçyüzyedibinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Mehmet ÖZKAN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Cemal KAYA'ya 300.000-YTL (üçyüzbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Cemal KAYA'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

16- Konya İli, Seydişehir İlçesi, Alaylar iki Mahallesinde bulunan ve tapunun 147 pafta, 510 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 3.917,00 m² taşımazın ihale üzerinde kalan Kamil DURNA'ya 130.000.-YTL (yüzotuzbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Kamil DURNA'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartları belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Ömer ÇOBAN'a 125.000-YTL (yüzyirmibeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Ömer ÇOBAN'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazın ihalede üçüncü sırada bulunan Nurullah BAŞPINAR'a 119.000.-YTL (yüzondokuzbinYTL) bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sinin Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ay içerisinde ödenmesine, toplam satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren aylık %3 (yüzdeüç), yıllık %36 (yüzdeotuzaltı) basit faiz (vade farkı) uygulanmasına ve faiz ödemelerinin anapara ödemesi ile aynı tarihte yapılmasına, vadesinde yapılmayan ödemeler ile nakde çevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için %4 (yüzdedört), yıllık %48 (yüzdekırksekiz) oranında gecikme faizi ile aylık %5 (yüzdebeş) oranında cezai şart uygulanmasına, Nurullan BAŞPINAR'ın Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

17- Manisa İli, Demirci İlçesi, İmrenler köyünde bulunan ve tapunun 8 pafta, 347 parsel numarasında kayıtlı 19.720,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Mehmet Ali ÇETİNTAŞ'a 10.100.-YTL (onbinyüzYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Mehmet Ali ÇETİNTAŞ'ın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

18- Manisa İli, Kula İlçesi, Gökçeörenköyü 95 pafta, 8556 parsel numarada kayıtlı 10.000,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Naturel Bitkiler Tic. Ve San. Ltd. Şti'ne 15.050.-YTL (OnbeşbinelliYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Naturel Bitkiler Tic ve San. Ltd. Şti'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

19- Muğla İli, Merkez İlçesi, Orhaniye Mahallesinde bulunan ve tapunun 56 pafta, 748 ada, 364 parsel numarasında kayıtlı 828,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Besaş Toptan Gıda ve Tüketim Mad. San. Tic. A.Ş.'e 701.000-YTL (yediyüzbirbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Besaş Toptan Gıda ve Tüketim Mad. San. Tic. A.Ş.'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

20- Niğde İli, Bor İlçesi, Armutlu Mahallesinde bulunan ve tapunun 3 pafta, 360 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 3.676,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Veysel POLATKAN'a 117.000-YTL (yüzonyedibinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Veysel POLATKAN'nın ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

21- Ordu İli, Fatsa İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 27.30.Vb pafta, 29 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı 561,00 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Kayışoğlu Gıda Paz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti ile Karamustafa Kardeşler Ev Aletleri Paz. Ltd. Şti. ortak girişimi'ne 501.000.-YTL (beşyüzbirbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Kayışoğlu Gıda Paz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti ile Karamustafa Kardeşler Ev Aletleri Paz. Ltd. Şti. ortak girişiminin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememeleri ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmeleri ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde geçici teminatlarının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

22- Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapunun 107 pafta, 520 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı 4.513,41 m² taşınmazın ihale üzerinde kalan Abdullah GÜÇLÜ'ye 26.000-YTL (yirmialtıbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Abdullah GÜÇLÜ'nün ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan Sadık Gıda Ltd. Şti'ye 25.000-YTL (yirmibeşbinYTL) bedelle peşin olarak satılmasına, Sadık Gıda Ltd. Şti.'nin ihale bedelinin tamamını Satış Sözleşmesinin imza tarihinde ödememesi ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

23- Satış Sözleşmesi imzalanıncaya kadar işbu Kararda isimleri bulunan teklif sahiplerinin geçici teminat mektuplarının tutulmasına,

24- ALICI'ların teklif ettikleri ödeme şeklini satış sözleşmesi imza tarihinden önce bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebileceğine,

25- Vadeli ödeme yapacak olan ALICI'lardan bakiye borç, faizi ve cezai şartın da eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubu alınmasına,

26- Taşınmazların devir işlemlerinin, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb.) gerekli izinlerin alınmasını, bedellerin yatırılmasını ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılmasına,

27- Satış Sözleşmeleri ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve Satış Sözleşmelerinin imzalanması, tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında TEKEL'in yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)