Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Ağustos 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31556
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –1/3/2017tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7ncimaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“b) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 –(1) Özel öğrencilere ilişkin uygulamalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden üç iş günü içerisinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Tezli/TezsizYükseklisansProgramları için

Doktora veSanatta YeterlikProgramları için

Harf Notu

Kat sayısı

Başarı Notu

Harf Notu


>Kat sayısı

Başarı Notu

AA

4,00

90-100

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-74

FF

0,00

0-64

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “tekrarı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120AKTS’denaz olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci seminer dersi ile birlikte tez çalışmasına aynı dönemde kayıtlanabilir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre öğrenci tarafından sunumu yapılır ve G (Geçer) veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer hariç alması gereken dersleri başarıyla tamamladığı dönemi müteakip tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 –Aynı Yönetmenliğin 50ncimaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 12 –Aynı Yönetmenliğin 52ncimaddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılda ilk on iş günü içerisinde yapılır.”

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 –(1) Kayıt dondurma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) Kayıt silme işlemi; öğrencinin ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması ile gerçekleşir.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2017

29994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/6/2017

30083

2-

20/9/2018

                  30541 (Mükerrer)SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)