Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

5 Eylül 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26280

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

\n

BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ

\n

KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA

\n

AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ

\n

SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL

\n

VE ESASLAR HAKKINDA

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam ve Dayanak

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, bazı akademik kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla aranacak diğer şartları belirlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktanyada öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarının usul ve esaslarını ve aranacak diğer şartları kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik,2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim KurumlarıÖğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde KararnameninEk 8 inci maddesiile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

>

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavları

\n

Merkezi sınavlar

\n

MADDE 4 -(1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği ve Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunacak usul ve esaslar çerçevesinde yılda en az iki kez yapılacak merkezi sınavlara,lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışındalisans eğitimi görmüş olanlar müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda, alanındaki puantüründenyüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

\n

Giriş sınavları

\n

MADDE 5-(1) Merkezi sınavlarda başarılı olan lisans mezunları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlara haiz olmaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına müracaat edebilirler.

\n

(2) Doktora derecesine sahip olanlar, merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına müracaat edebilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, merkezi sınavve giriş sınavına katılma şartı aranmaz.

\n

(3) Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstüdüzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak, dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.

\n

>Sınavlarda başarılı olanların atanması

\n

MADDE 6 -(1) Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları, yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

\n

>

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Geçici ve Son Hükümler

\n

Muafiyet

\n

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) 2006 yılında geçerli olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ''Lisansüstü Eğitim Sınavı''ndanson iki yılda 50 puan almış bulunanlar bu Yönetmelikte sözü edilen merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

\n

Yürürlük

\n

MADDE7 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 8 -(1) Bu Yönetmelik hükümleri Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından yürütülür.

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)