Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2005/3)

Dokümanın Başlığı
:
Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2005/3)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlemGördükten Sonra Geri İthal EdilenBelirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçteİşleme Rejimi Tebliği

(2005/3)

Madde 1 -03/01/1997tarihli ve 22866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Üçüncü Ülkelerdeİşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve GiyimEşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği (bundansonra Yönetmelik olarak anılacaktır) uyarınca, belirli üçüncü ülkeler vekategoriler bazında tespit edilen 2005 yılına ait hariçte işleme kotalarıEK-I'de gösterilmiştir. Anılan tekstil ürünlerinin ithaline, Yönetmeliktebelirtilen usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.

Madde 2 -a)Her bir geleneksel hak sahibi, ilgili kategori ve üçüncü ülkeye ait hariçteişleme kotalarından, kendi tercihine göre 2002 veya 2003 yıllarından birindesöz konusu ülke ve kategoriden işleme faaliyetleri çerçevesinde işlem görmüşürünler şeklinde Gümrük Birliği gümrükbölgesine geri ithalini gerçekleştirdiğitoplam miktarlara eşit miktarda pay alır.

Belirli bir üçüncü ülke ve kategori için bu bendinbirinci paragrafı kapsamında kendisine ayrılan miktarları kullanmamayı seçenbir geleneksel hak sahibi, başka bir kategori ve üçüncü ülkeden eşdeğer birmiktar için, (b) bendinin birinci paragrafında belirtilen ilk gelen ilk alır yöntemine göre, başvurudabulunabilir.


Hariçte işleme kotalarının dağıtımından yararlanmakisteyen geleneksel hak sahiplerinin, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 20(yirmi) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)başvuruda bulunmaları şarttır.

Anılan süre dışında başvuruda bulunan geleneksel haksahipleri, kullanılabilir kota miktarları uygun olduğu ölçüde, referans yıldaGümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalini gerçekleştirdikleri miktar kadarkotadan yararlanabilir.

b) (a) bendi kapsamı dışındaki başvurular, Dış TicaretMüsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından, kullanılabilir kotamiktarları dikkate alınarak, EK-I'de gösterilen azami miktarları aşmamak üzerebaşvuru sırasına göre (ilk gelen ilk alır yöntemi) dağıtılır. Başvurularındeğerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

Dağıtımlardan sadece, bir önceki yılda Türkiye'deüretimini sürdürdüğünü belgelendiren imalatçılar yararlanabilir. Buimalatçılar, üçüncü ülkede gerçekleştirilen işleme faaliyetinin toplam değeri,kendilerinin Yönetmelikte hesaplama yöntemi belirlenen Türkiye'deki üretimineait değerin % 50'sini aşmayan işlem görmüş ürünler için başvuruda bulunabilir.

c) Aynı kategori ve üçüncü ülke için aynı kota dönemindeyapılan yeni başvurular, önceden izinverilen işlem görmüş ürünlerin en az %50'sinin başvuru sahibi tarafından Gümrük Birliği gümrük bölgesinegeri ithal edilmiş olması veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerinmiktarının en az % 80'ine karşılık geleneşyanın fiilen ihraç edilmiş olması şartıyla, (b) bendi kapsamındadeğerlendirilir.


Madde 3 -a)EK-I'de gösterilen ürünler için izinbaşvurusu, Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki şartları haiz kişi tarafından,EK-II'de örneği yer alan dilekçe ile EK-III'deki başvuru formu ve EK-IV'dekisoru formunda belirtilen bilgiler eksiksiz doldurularak Dış TicaretMüsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)yapılır.

Başvuruya ayrıca, EK-V'de örneği yer alan taahhütnameile başvuru sahibine ait imza sirküleri (noter tasdikli) ve işlemefaaliyetlerinin gerçekleştirileceği üçüncü ülkede söz konusu faaliyetlerigerçekleştirmeyi taahhüt eden kişi ile yapılmış sözleşme veya Dış TicaretMüsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) eşdeğer olarak kabul edilebilecekherhangi bir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti eklenir.

Başvuru sahibi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalatGenel Müdürlüğü) talep edilen hususlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmayaihtiyaç duyması halinde, buna ait bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyebilir.

Başvurunun değerlendirilmesi için ihtiyaç olmasıhalinde, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek bilgi vebelgeler talep edilir.

b) Birden fazla ülke ve/veya kategori için izintalebinde bulunulması halinde, her bir ülke ve kategori için ayrı başvuruyapılması şarttır.

c) Başvuru sahibi, geçici olarak ihraç edilen eşyanın veGümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerinmiktarlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) kontroledilmesine imkan sağlayan stok kayıtlarını tutmakla mükelleftir.


d) İzin belgelerine ilişkin başvurular ve eki belgelerinbirer sureti ile izin belgelerinin bir sureti, başvuru sahibi tarafından, izinbelgelerinin düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yılsaklanacaktır.

Madde 4 -Eşyanın geçici ihracat işlemlerinin tamamlanması için Dış Ticaret Müsteşarlığınca(İthalat Genel Müdürlüğü) belirlenecek olan süre, izin belgelerinde belirtilir.Bu süre 6 (altı) ayı aşamaz. Bununla birlikte, izin sahibinin talebi üzerine busüre, 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.

İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesinegeri ithalinde gerekli olan süre, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) eşyanın işlenmesiiçin gerekli olan süre dikkate alınarak tespit edilir. Bu süre, geçici ihracatişlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanır. İzin belgesi sahibininmakul sebepler göstererek yapacağı başvuru üzerine bu süre uzatılabilir.

Madde 5 -İşlem görmüş ürünler Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edildiğinde,izin belgelerinin kapatılması amacıyla belge sahibi, işleme faaliyetinin izinbelgesinde belirtilen üçüncü ülkede yapılmış olduğunu kanıtlayan belge ilebirlikte izin belgesinin ve gümrük beyannamelerinin suretlerini işlem görmüşürünlerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış TicaretMüsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)iletir.


Madde 6 -BuTebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 -BuTebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-I.doc EK-II.rtf EK-III.DOC EK-IV.DOC EK-V.rtfSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)