Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

8 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26253

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

BeykentÜniversitesinden:

\n

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı;BeykentÜniversitesinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik;BeykentÜniversitesinin akademik ve idari birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen:

\n

a) Vakıf: Adem Çelik-BeykentEğitim Vakfını,

\n

b) Üniversite:BeykentÜniversitesini,

\n

c) MütevelliHeye:BeykentÜniversitesi Mütevelli Heyetini,

\n

ç) Mütevelli Heyet Başkanı:BeykentÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

\n

d) Rektör:BeykentÜniversitesi Rektörünü,

\n

e) Senato:BeykentÜniversitesi Senatosunu,

\n

f) Yönetim Kurulu:BeykentÜniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

\n

g) Dekan:BeykentÜniversitesindeki ilgili Fakültenin Dekanını,

\n

ğ) Müdür:BeykentÜniversitesindeki ilgili Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü ve Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürlerini,

\n

h) Genel Sekreter:BeykentÜniversitesi Genel Sekreterini

\n

>ifade eder.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Mütevelli Heyet ve Görevleri

\n

Mütevelli heyet

\n

MADDE 5 -(1)BeykentÜniversitesinin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

\n

Oluşumu

\n

MADDE 6 -(1) Mütevelli Heyet vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

\n

(2) Mütevelli Heyet kendi aralarında bir başkan seçer.

\n

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet başkanı seçilemez.

\n

(4) Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarından Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyigeçemez.

\n

(5) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

\n

(6) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

\n

>(7) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

\n

(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yıldaonikiyigeçmemeküzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6ncımaddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli heyet başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başka bir ödeme yapılamaz.

\n

(9) Mütevelli Heyet üyelerinde başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

\n

(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

\n

Mütevelli heyetin görev ve yetkileri

\n

MADDE 7 -(1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri saptamak, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

\n

b) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

\n

>c) Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun olarak atamasını yapmak,

\n

ç) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

\n

d) Öğrencilerden alınacak ücretlerin ödeme miktarlarını, şekil ve zamanlarını tespit etmek,

\n

e) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını saptayarak Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

\n

f) Yeni fakülte, bölüm, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu ve benzer yükseköğretim birimlerinin açılmasını Senatonun önerisi üzerine görüşüp karara bağlamak,

\n

g) Üniversitece yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

\n

ğ) Üniversitede eğitim kalite ve standardının saptanması ve uygulanması konusunda gerekli tedbirleri almak,

\n

h) Gerekli hallerde yetkilerini, uygun gördüğü ölçüde Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devretmeye karar vermek,

\n

ı) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle, Vakıfça hazırlanan Yönetmelik hükümlerine göre oluşan görevleri yürütmek,

\n

i) Üniversiteyi temsil ve ilzam etmek,

\n

j) İlgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yürütmek.

\n

Mütevelli heyet başkanı

\n

MADDE 8 -(1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan Başkan, yeniden seçilebilir. Rektör, Mütevelli Heyet başkanlığına seçilemez. Başkan, Mütevelli Heyetin aldığı kararları yürütür. Üniversitenin ita amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır.

\n
>Yetki devri

\n

MADDE 9 -(1) Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyet Başkanı, uygun gördüğü yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Üniversite Organları ve Yöneticiler

\n

Rektör

\n

MADDE 10 -(1) Üniversitenin en üst yöneticisi olan Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır. Başkan, Mütevelli Heyetin seçtiği Rektör adayını Yükseköğretim Kuruluna sunar. Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü müteakip yeni Rektörü atar.

\n

(2) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

\n

(3) Rektörün yaş haddi 67'dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

\n
>Rektörün görevleri

\n

MADDE 11 -(1) Rektörün görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

\n

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

\n

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin oluru ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

\n

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

\n

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

\n

e) 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili ek maddelerine göre, Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.

\n

Senato ve oluşumu

\n

MADDE 12 -(1) Senato, Üniversitenin akademik organıdır. Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakültenin, fakülte kurulunca üç yıl için seçtiği birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

\n

Senatonun görevleri

\n

MADDE 13 -(1) Senatonun görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

\n

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

\n

c) Mütevelli Heyet ve Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan, Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

\n

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

\n

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademikünvanlarıvermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

\n

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

\n

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

\n

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

\n

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

\n

(2) Üniversite Senatosunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

\n

Üniversite yönetim kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 14 -(1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organıdır. Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

\n

Yönetim kurulunun görevleri

\n

MADDE 15 -(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

\n

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

\n

b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak,

\n

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

\n

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

\n

d) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

\n

e) İlgili mevzuatla ve Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

\n

(2) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

\n

Genel sekreterlik

\n

MADDE 16 -(1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

\n

(2)Genel Sekreter, Mütevelli Heyetinin olumlu görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

\n

(3) Genel Sekreter, kendisine bağlı birimler aracılığı ile bu Yönetmeliğin 17ncimaddesindeki görevleri yerine getirir.

\n

Görevleri

\n

MADDE 17 -(1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

\n

b) Senato ile Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

\n

c) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

\n

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

\n

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

\n

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

\n

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

\n

g) Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak.

\n

Dekan

\n

MADDE 18 -(1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan, aynı usulle yeniden atanabilir.

\n

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine Dekan yardımcılarından biri vekalet eder.

\n

Dekanın görevleri

\n

MADDE 19 -(1) Dekanın görevleri şunlardır:

\n

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

\n

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

\n

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

\n

ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

\n

d) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Fakülte kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 20 -(1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa, fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

\n

(2) Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

\n

(3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

\n

Fakülte kurulunun görevleri

\n

MADDE 21 -(1) Fakülte kurulu, akademik bir organdır. Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

\n

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

\n

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

\n

c) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

\n

d) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Fakülte yönetim kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 22 -(1) Fakülte yönetim kurulu, Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

\n

(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

\n

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

\n

MADDE 23 -(1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

\n

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

\n

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

\n

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

\n

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

\n

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

\n

e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

\n

f) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Enstitü

\n

MADDE 24 -(1) Enstitü, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimdir.

\n

(2) Enstitünün organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulundan oluşur. Bunlardan;

\n

a) Enstitü Müdürü;

\n

1) Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

\n

2) Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

\n

3) Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

\n

4) Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

\n

5) Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

\n

b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

\n

c) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

\n

ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

\n

Yüksekokul

\n

MADDE 25 -(1) Yüksekokullar;önlisansveya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya programlardan oluşur.

\n

(2)Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Bunlardan;

\n

a)Yüksekokul müdürü;

\n

1) Üç yıl için Rektör tarafından önerilir, Mütevelli Heyet onayı ile atama tamamlanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

\n

2) Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

\n

3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

\n

4) Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,dekanlarda olduğu gibidir.

\n

5) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

\n

b) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veyaanasanatdalı başkanlarından oluşur.

\n

c) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

\n

ç) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

\n

Bölüm

\n

MADDE 26 -(1) Fakülte veya yüksek okullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı, 2547 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca bölümün öğretim üyeleri arasından Fakültelerde Dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar atanabilir. Bölüm Başkanının iki yardımcısı bulunur. Bölüm Başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

\n

Araştırma ve uygulama merkezleri

\n

MADDE 27 -(1) Üniversitede eğitim-öğretimin desteklenmesi ve özellik arz eden bilim alanlarında araştırma ve yayın yapmak üzere Yükseköğretim Kurulunun onayı ile araştırma ve uygulama merkezi kurulabilir.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

\n

Akademik Kurullar, Öğretim Elemanları, Öğrenciler

\n

Akademik kurullar

\n

MADDE 28 -(1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen eğitim - öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

\n

(2) Akademik kurullar şunlardır:

\n

a) Akademik Genel Kurul; İlgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşan kurullardır. Fakülte Dekanları, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Akademik Genel Kurulun Başkanıdır.

\n

b) Bölüm Akademik Kurulu; Bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm Başkanı, Bölüm Akademik Kurulu Başkanıdır.

\n

c) Anabilim Dalı Akademik Kurulu; Anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim Dalı Başkanı, Akademik Kurulun başkanıdır.

\n

(3) Akademik kurullar her ders yılı başında ve sonunda olmak üzere iki defa toplanır. Eğitim-öğretim değerlendirilir. Birim Başkanına önerilerde bulunur.

\n

(4) Akademik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

\n

Öğretim elemanları

\n

MADDE 29 -(1) Öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzereBeykentÜniversitesinde görev yapan akademik personelden oluşur.

\n

(2) Tam zamanlı olarak çalışan akademik personelden profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve diğer öğretim elemanları ile en az bir yıl süreli sözleşme yapılır.

\n

(3) Mütevelli Heyetten alınacak kadro ve pozisyonlara uygun olarak öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademikünvanlarlagörevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Üniversitenin yetkili akademik organlarının kararı ve teklifi üzerine Rektörlüğe sunulur.Atamalar, Rektörlük oluru ile yapılır ve Mütevelli Heyete bildirilir. Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Üniversitenin gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Üniversitenin yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanmasında çalışma deneyimine sahip olması gözetilir.

\n

(4) Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

\n

Araştırma görevlileri

\n

MADDE 30 -(1) Üniversitenin gelişme planı ve programları uyarınca yüksek lisans veya doktora yapan veya yapmakta olan kişilerden Üniversitenin koyduğu şartları sağlayanlar araştırma görevlisi olarak seçilir ve usulüne göre atanırlar. Bunlardan ihtiyaç duyulan alanlarda genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışında doktora eğitimi de yaptırılabilir.

\n

Öğrenci alınması

\n

MADDE 31 -(1) Üniversiteye kaydedilecek öğrenci kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet oluru ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

\n

(2) Üniversitenin lisans veönlisansprogramlarına öğrenciler, merkezi yerleştirme sistemiyle alınır. Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre, Öğrenci Seçme Sınavından (ÖSS) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen puanların üzerinde puan alan belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyeti olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla, yine bu esaslar içerisinde Üniversitenin yapacağı özel yetenek sınavı ile yabancı uyruklu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre alınabilir.

\n

(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

\n

(4) Vakıf meslek yüksekokuluna kaydedilecek öğrencilerin kontenjanlarının üst sınırları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

\n

(5) Ayrıca; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılmış bulunan yönetmelikler çerçevesinde kurum içi-kurum dışı yatay ve dikeygeçişyoluyla öğrenci alınabilir.

\n

Öğrenci hak ve yükümlülükleri ile disiplin işleri

\n

MADDE 32 -(1) Kayıt kabul, sınav, sınıfgeçme, mezuniyet ve benzeri konular Senato tarafından belirlenir.

\n

(2) Yatay ve dikeygeçişler, öğrenci konseyleri seçimi gibi hususlarda Yükseköğretim Kurulunca çıkarılmış yönetmelikler uygulanır.

\n

(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

\n

\n

BEŞİNCİ BÖLÜM

\n

İdari Teşkilat

\n

Üniversite idari teşkilatı

\n

MADDE 33 -(1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur ve bu birimler Üniversitede ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirir:

\n

a) Genel Sekreterlik,

\n

b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

\n

c) Personel Daire Başkanlığı,

\n

ç) Bütçe Daire Başkanlığı,

\n

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

\n

e) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

\n

f) Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı,

\n

g) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

\n

ğ) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

\n

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

\n

ı) Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı,

\n

i) Hukuk Müşavirliği,

\n

j) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.

\n

\n

ALTINCI BÖLÜM

\n

Mali Hükümler

\n

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

\n

MADDE 34 -(1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçiciyada dolaylı olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

\n

Mali kolaylıklar

\n

MADDE 35 -(1) Üniversitedeki tüm yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Kanunun 56ncımaddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftırlar.

\n

Araştırma - geliştirme proje ve danışmanlık hizmetleri

\n

MADDE 36 -(1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerle Üniversitede ve Üniversiteye bağlı kurumlarda hasta muayene, tedavi, tahlil ve araştırmalar Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

\n

(2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı; eğitim ve araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar dagözönünealınır.

\n

(3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

\n

(4) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

\n

İta amirliği

\n

MADDE 37 -(1) İta amiri Mütevelli Heyet başkanıdır. Başkan bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

\n

Gelir kaynakları

\n

MADDE 38 -(1) Üniversitenin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

\n

a) Kurucu vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

\n

b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler,

\n

c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

\n

ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim bedelleri,

\n

d)Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar,

\n

e) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılabilecek vasiyete bağlı bağışlar ile diğer bağış ve yardımlar,

\n

f) Yayınlar ve satış gelirleri,

\n

g) Diğer gelirlerdir.

\n

Gözetim-denetim ve değerlendirme

\n

MADDE 39 -(1) Üniversite, Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır.

\n

(2) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan, 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında iç değerlendirme, dış değerlendirme,periodikgözden geçirme ve kamu oyunu aydınlatmak için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar,BeykentÜniversitesi Akademik Geliştirme ve Değerlendirme Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ve onun denetim ve gözetiminde sürdürülür.

\n

(3) Üniversite, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporu sunar ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın onay ve programı çerçevesinde Yükseköğretim Denetleme Kurulunun denetleme ve değerlendirmelerine açar.

\n

(4) Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçenin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları, Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Mali yıl sonunda yapılan harcamalar yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip, tasdik edilir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.

\n

(5) Üniversiteye ait taşınmaz mallar yükseköğretim kurumu tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir.

\n

\n

YEDİNCİ BÖLÜM

\n

Çeşitli ve Son Hükümler

\n

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

\n

MADDE 40 -(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

\n

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

\n

MADDE 41 -(1) 28/10/1997 tarihli ve 23154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlananBeykentÜniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 42 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 43 -(1) Bu Yönetmelik hükümleriniBeykentÜniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)