Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Nisan 2017
Resmi Gazete Sayısı
:
30037
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30037

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda hazırlık sınıfları dâhil önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Beykent Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile hazırlık sınıflarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ÇAP: Çift anadal programını,

ç) Dekanlık: Beykent Üniversitesinin ilgili fakültesinin dekanlığını,

d) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

e) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Normal eğitim-öğretim süresi: Önlisans programları için iki, diş hekimliği fakültesi için beş, tıp fakültesi için altı, diğer lisans programları için dört yılı,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,


>i) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

j) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

k) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

l) Yan dal: Yan dal programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul

MADDE 5 - (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, önlisans veya lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM'ce ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak özel yetenek gerektiren programlar ile yabancı öğrenci kayıt kabulünde aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Burslar

MADDE 6 - (1) Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar. Burslu öğrenci yatay geçiş koşullarını taşıdığı takdirde bir başka bölüme aynı burs oranı ile geçebilir.


>(2) Türkçe eğitim yapan bölüm/programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenci, öğrenim ücretini ödemek şartıyla isteğe bağlı olarak hazırlık programına kayıt olabilir.

(3) Burslu programlara yerleşen öğrenciler dışındaki öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından burs tahsis edilebilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Eğitim-öğretim ücreti hazırlık ve 1. sınıf hariç AKTS üzerinden ödenir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri AKTS'den bağımsız olarak yıllık eğitim-öğretim ücreti öderler. Yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler için ayrıca AKTS üzerinden ücret ödenir. AKTS birim ücreti (1 AKTS ücreti), yıllık eğitim-öğretim ücreti 60 AKTS'ye bölünerek hesaplanır. AKTS üzerinden ücret ödeme ile ilgili diğer hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim öğrenim ücreti, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Üniversite öğrenim ücretini ilan edilen süre içerisinde ödemeyen ve ders kaydını ilan edilen süre içerisinde tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.


>Üniversiteye kesin kayıt

MADDE 8 - (1) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday kesin kaydını yaptırır.

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kaydını yaptırması gerekir. Mazereti bulunan adayın kesin kayıt işlemi noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla da yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretime İlişkin Esaslar

Azami öğrenim süresi

MADDE 9 - (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami öğretim süresi önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz akademik yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğretim yılı

MADDE 10 - (1) Öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce biter. Öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı akademik yıla aittir.


>(2) Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve öğretim dönemi tamamlanmadan bir sonraki öğretim döneminin akademik takvimi Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploma programına, akademik yılın bahar yarıyılında kayıt olarak eğitim-öğretime başlayan veya kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir yarıyıl kayıt donduran öğrenci için normal öğrenim yılı, ilk defa kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının başlangıcı (güz yarıyılı) esas alınarak hesaplanır ve uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 11 - (1) Üniversitede öğretim; Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe; yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde ilgili yabancı dilde; karma öğretim yapılan bölümlerde ise en az %30 oranında ilgili yabancı dilde yapılır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 12 - (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYÇ'ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ'de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans düzeyi için toplam 300 AKTS kredisi, altı yıllık lisans düzeyi için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30'ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye, stüdyo çalışmaları, tez, proje, derslik dışı çalışmalar, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayabilir.

(3) Öğretim planları TYYÇ'de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzenlenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamlayabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür.

(4) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli ilerlemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(6) Staj ve iş yeri uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz. Bu derslerin başarı notu Geçer (G)/Kalır (K) olarak verilir.

Öğrenci danışmanı

MADDE 13 - (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Üniversite öğretim elemanlarından bir danışman atanır. Lisans programlarında birinci yıl, dördüncü yıl ve artı yıllar öğrencilerinin danışmanı program başkanıdır. Ara sınıf öğrencileri için bölümün kadrolu öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak bölüm başkanı tarafından danışman olarak atanır. Önlisans programlarında birinci yıl, ikinci yıl ve artı yıllar öğrencilerinin danışmanı program başkanıdır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 - (1) Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödeyip, derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dönemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik yazılır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, çift anadal, yandal ve DGS öğrencileri dahil olmak üzere, ikinci sınıftan itibaren, öğrencilerin derslere kayıt yaptırma esasları Senatoca belirlenir.

(5) Lisans programları ders planlarında yedinci yarıyıldaki program tasarım/araştırma proje dersine kayıt yapılabilmesi için, programın temel derslerinin tamamına ders kaydı yapılmış olması gerekir. Lisans programları ders planlarında sekizinci yarıyıldaki Bitirme Çalışması dersine kayıt yapılabilmesi için, yedinci yarıyıldaki program tasarım/araştırma proje dersine kayıt yapılmış ve devam koşulu sağlanmış olması gerekir ancak mezuniyet durumunda olan öğrenciler, tasarım/araştırma projesi dersi ile bitirme çalışması dersini aynı yarıyılda alabilirler.

(6) Öğrenci, öğretimin dördüncü haftası sonuna kadar isterse daha önce almış ve cari yılda yeniden yazılmış olduğu bir dersten çekilebilir. İlk iki yarıyılda çekilme işlemi yapılamaz.

(7) Öğrenci; ekle-sil işlemi kapsamında, en fazla 45 AKTS ders kayıt limiti içerisinde kalmak koşuluyla istediği sayıda dersi bırakabilir ve ekleyebilir. Ancak cari ders kayıt döneminde ilk defa kayıt olunan dersler bırakılamaz.

(8) Yıllık öğretim ücretini veya AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere çakışma kontrolü yapılarak, 12 nci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 15 - (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için lisans eğitiminde dört yarıyıl, önlisans eğitiminde iki yarıyılı aşamaz.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne/meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

(8) Anadalında kayıt donduran çift anadal ve yan dal öğrencileri, çift anadal ve yan dal yaptıkları programlarda da kayıtlarını dondurmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma İlkeleri,

Başarı Değerlendirme ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma ilkeleri

MADDE 16 - (1) Her ders için ders koordinatörü atanır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Herhangi bir ders için, dönem içinde en az biri ara sınav olmak üzere en az üç ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafından belirlenir. Diğer ölçme-değerlendirme yöntemlerinin tarihleri dersin koordinatörü ve öğretim elemanı tarafından belirlenerek akademik yarıyılın ilk haftası içinde internet ortamında öğrencilere duyurulur.

(3) Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. İnternet destekli olarak verilen örgün dersler ile uzaktan öğretim programlarına ait derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verilebilir.

(5) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(6) Bölüme/programa ait aynı kodlu ve eğitim-öğretim dili aynı olan derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak yapılır.

(7) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş takvim günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.

(8) Dönem sonu sınav programları, akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başlamadan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.

(9) Dönem sonu ölçme faaliyetleri uygulaması aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından o dersin dönem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla beş takvim günü içinde yapılır ve öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak çift anadal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.

(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak dekanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 17 - (1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı; örgün öğretimde % 40'tan az, % 70'ten fazla olamaz, uzaktan öğretimde ise dönem içi değerlendirmeleri %20, dönem sonu değerlendirmeleri %80 üzerinden hesaplanır. Mutlak başarı notları öğrencilerin sıralama notunu gösterir. Sınıfın başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harfli başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir. Harfli başarı notu ve katsayıları ve diğer işaretler aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi/İşaret

Harf Notu

Puan

Dört Üzerinden

(Başarı Notu) Başarı Katsayısı

Pekiyi

90-100

AA

4,00

İyi-Pekiyi

85-89

BA

3,50

İyi

80-84

BB

3,00

Orta-İyi

75-79

CB

2,50

Orta

70-74

CC

2,00

Zayıf-Orta

60-69

DC

1,50

Zayıf

50-59

DD

1,00

Çok Zayıf

40-49

FD

0,50

Başarısız

00-39

FF

0

Devamsız

00

DZ

0

Muaf

M

Geçer

G

Yeterli

Y

Kalır

K

Süren Çalışma

S

Çekilme

Ç

(2) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) DZ notu; dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

b) Muaf notu (M); muafiyet sınavları sonucunda kazanılmış kredilere verilir. Muaf notu; mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

c) Geçer notu (G); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması durumunda verilir.

ç) Kalır notu (K); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı durumunda verilir.

d) Süren çalışma işareti (S); dönem sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan proje, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S işareti, harfli başarı notuna dönüştürülür.

e) Yeterli notu (Y); 25 inci maddeye uygun olarak kazanılmış krediler için verilir. Y notu verilen dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

f) Ç işareti; öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 14 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

(3) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Bir dersten başarı notu olarak DZ, FD, FF ve K notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; mezuniyet anında AGNO'sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO'su 2,00'dan küçük ise öğrenci DC ve DD olan derslerinden yeteri kadarını alarak AGNO'sunu 2,00'a yükseltir. Bu şart sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 18 - (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür.

b) AGNO'nun hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 19 - (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden, program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu öğrenci otomasyon sisteminden karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı en geç iki iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

(2) Birinci fıkradaki sürelerin geçmesi durumunda düzeltme ve değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Öğrenimi bitirme ve derecesi

MADDE 20 - (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olmuş, dört yıllık lisans düzeyinde 240 AKTS, beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, altı yıllık lisans düzeyinde 360 AKTS, önlisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlayarak AGNO'sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 21 inci maddede belirtilen diploma verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, önlisans ve lisans programlarını normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet transkriptinde AGNO'su 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğrencisi; en az 3,00 en çok 3,49 olan öğrenci ise onur öğrencisi sayılır. Önlisans/lisans eğitiminin sonunda ağırlıklı genel not ortalaması ile onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencinin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla beraber belgesi de verilir.

Diploma

MADDE 21 - (1) Fakülte, yüksekokul ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara; fakülte/yüksekokul ve bölüm/program adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Meslek yüksekokullarında bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitimde Süreklilik ve Çeşitliliğe İlişkin Esaslar

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 22 - (1) Üniversitenin lisans ve önlisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından dikey geçiş ile yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 23 - (1) Çift anadal ve yan dal programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları

MADDE 24 - (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere gönderilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm kurulları tarafından yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve intibak

MADDE 25 - (1) Senato tarafından uygun bulunan derslere önceki öğrenmelerin tanınması için yeterlik/muafiyet sınavları açılabilir.

(2) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim planı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(3) Önceki öğrenmelerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her türlü kredi transferi ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

Etkinliklere katılım

MADDE 26 - (1) Milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde girerler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 27 - (1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 28 - (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir.

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma

MADDE 29 - (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur. İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yükümlü oldukları eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Kalite süreçleri

MADDE 30 - (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamlılığına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 - (1) 13/11/2016 tarihli ve 29887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

AKTS kredisine geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans veya lisans programlarına kayıt olarak ders alan öğrencilerden, 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan, önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS, lisans düzeyi için toplam 240 AKTS olarak uygulanan ders planlarını, lisans programlarında 240 AKTS, önlisans programlarında 120 AKTS başararak tamamlama koşulu aranmaz.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, öğretim planlarında yer alacak kategorilerden önceden tanımlanmış miktarda AKTS kredilerini başarma uygulaması, ders almaya 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde başlamış öğrencilere uygulanmaz.

Öğrenimi bitirme

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans/lisans programlarına kayıt olarak ders alan öğrencilerden, kayıtlı oldukları programın 2012-2013 akademik yılında uygulanan ders planı ile intibakı yapılan bütün çalışmalardan başarılı olmuş ve 2012-2013 akademik yılında uygulanan ders planındaki toplam AKTS miktarını tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir. Bu öğrenciler, ders planındaki bütün dersleri alıp başarmış olmak kaydıyla toplam krediden daha düşük kredi ile de mezun edilir.

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)