Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
19 Şubat 2024
Resmi Gazete Sayısı
:
32465
Resmi Gazete Görüntüsü
:


19 Şubat 2024 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32465

YÖNETMELİK

Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BİTEM): Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve   Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,


ç) Senato: Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında fitoterapi alanında bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına alanla ilgili eğitimlerin verildiği, kurs, seminer ve konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik, ilaç sanayii için yeni ve nitelikli hammaddeler, ürünler geliştirilmesi ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak.

c) Fitoterapi alanında kullanılan ürünlerin kalite kontrollerinin yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir Merkez olarak danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fitoterapi alanında kullanılan bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler ) bulunduğu bir koleksiyon oluşturmak.

b) Fitoterapi ile ilgili kitap, görsel, video ve benzeri şeyleri içeren geniş bilgi ve belgelerin yer aldığı   kütüphane oluşturmak.


c) Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar ve içerdikleri bileşiklerin farmakolojik etki ve etki mekanizması ile ilgili   eğitim dokümanlarını hazırlamak.

ç) Tıbbi bitkiler ve bitkisel droglardan hammaddelerin elde edilmesi, standardizasyonu ve bitkisel ilaçları   geliştirmek .

d) Merkezin faaliyetleri alanları ile fitoterapi konusunda Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla   iş birliğini geliştirerek iletişim ağı oluşturmak.

e) Fitoterapi alanında kullanılan bitkisel hammaddelerin, ürünlerin kalite kontrollerini yapmak.

f) İlgili mevzuat kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre ruhsatlandırılacak bitkisel ürünlerle ilgili sektörleri bilgilendirmek ve uzman desteği vermek.

g) Fitoterapi alanında halkı bilgilendirmeye yönelik seminerler ve eğitimler düzenlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında fitoterapi alanında sağlık çalışanları ve gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerine yönelik sertifika eğitimi, çalıştay ve konferans düzenlemek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.


(2) Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek, uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden, görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.


(3) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez üyelerin salt çoğunluğu ile olağan toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim ve araştırma programlarının planlanması ve hazırlanması, eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

c) Faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 5/5/2015 tarihli ve 29346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm -i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)