Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Ekim 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31618
Resmi Gazete Görüntüsü
:


4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

YÖNETMELİK

Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesiBiyoteknolojiUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesiBiyoteknolojiUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


>MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesiBiyoteknolojiUygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)Biyoteknolojive ilgili diğerbiyo-tabanlı alanlarda ileri düzeyde lisans ve lisansüstü bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda gerçekleştirilecek bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanmasına ve proje çalışmalarının yürütülmesine destek vermek.

b) Üniversiteninbiyoteknolojive ilgili diğerbiyo-tabanlı alanlarda çalışan araştırmacılarını bir araya getirerek daha etkin ve disiplinler arası çalışmalarına uygun fiziki ortamı sağlamak.

c) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’ninbiyoteknolojialanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.


>Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Biyoteknolojialanında ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaları yürüten araştırmacılara destek vermek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve mesleki birliklere/kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, ortak projeler yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c)Biyoteknolojikonusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Üniversitedebiyoteknolojikonusunda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapacak nitelikli öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesine uygun ortam sağlamak.

d)Biyoteknolojialanında ulusal/uluslararası indeksli bilimsel dergilerde yayınlar yapmak ve/veya patent, faydalı model gibi bilimsel çıktılar oluşturmak.

e)Biyoteknolojikonusunda araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, kurs ve konferans gibi bilimsel etkinlikleri takip etmek, araştırmacılara duyurmak ve/veya Merkez bünyesinde düzenlemek.

f)Biyoteknolojialanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


>Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Rektör Müdürün önerisiyle, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürün yerine vekâlet eder. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir. Süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi aynı usulle görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.


>Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, çalışma programlarını hazırlamak, izlemek ve yürütmek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin protokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırmacıların Merkezde bulunanlaboratuvarve cihaz kullanımı ile ilgili izin taleplerini değerlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kereden az olmamak üzere Müdürün başkanlığında toplanır.


>(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Üst üste iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma ilkelerini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda toplantı yeter sayısı aranmaz ve toplantıdaki kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek görüşler bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 –(1)23/2/2015tarihli ve 29276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesiBiyoteknolojiUygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)