Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31609
Resmi Gazete Görüntüsü
:


25 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31609

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –13/1/2008tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için başvurular, başvuru sahibi tarafındanTTSM’yeyapılır. Başvuru dosyasının dijital kopyası başvuruya eklenir. Üretim izni talebi varsa başvuru dilekçesinde belirtilir. Başvuru sahibi tarafından resmi yazışmaların ve bildirimlerin tebliğ edileceği adres ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi başvuru esnasındaTTSM’yebildirilir. Başvuru dosyası, aşağıda belirtilen üç ana bölümden oluşur:

a) Başvuru dilekçesi ve formu.


>b) Çeşide ait teknik bilgiler ve belgeler.

c) Ücretdekontu.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çeşidin üretim izni talebini içeren başvuru dosyasının dijital kopyası, elektronik ortamda toplantı tarihlerinden en az bir hafta önce tescil veya STK komitesi üyelerine toplantı davet yazısı ile birlikte TTSM tarafından gönderilir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait belgelerin asılları ve dijital kopyaları tescil dosyasında bulunur.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuruluşlara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.


>MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç ana bölümdeki belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait belgelerin asılları ve dijital kopyaları STK dosyasında bulunur.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tescil başvurusu öncesinde, kurulu denemenin tescil denemesi olarak kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla, başvuru sahibi tarafındanTTSM’yebir dilekçe ve ekinde deneme yeri krokisi, dikim planı ve teknik soru anketinin dijital kopyası ile denemenin kontrol edilmesi amacıyla başvuru yapılır. Resmi yazışmaların ve bildirimlerin tebliğ edileceği adres ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aynı dilekçede bildirilir. TTSM denemeyi kontrol etmek ve rapor hazırlamak üzere bir konu uzmanını görevlendirir. Görev sonrasında hazırlanan rapor olumlu ise çeşit sahibi denemeyi TTSM ile işbirliği içinde yürütür.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuruluşlara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dijital olarak elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.


>MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru, kayıt başvuru dilekçesinde belirtilen üretim izni talebi ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin dijital kopyası ile yapılır. Çeşide ait belgelerin asılları ve dijital kopyaları tescil dosyasında bulunur.”

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dosyasının orijinali ve dört kopyası” ibaresi “dosyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 46ncımaddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “asıl dosya” ibaresi “başvuru dosyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvuru alma

EK MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan bilgi ve belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemine geçilmesi durumunda sistem üzerinden alınan başvuru belgeleri asılları ile eşdeğer kabul edilir. Başvuru sonrasında tespit edilen eksiklikler ile elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, yurt dışı kuruluşlardan alınması gereken asıl belgeler ile gerekli görülmesi halinde başvuru belgelerinin asılları veya yetkili otoritelerce onaylanmış suretlerinin ıslak imzalıları başvuruda bulunan kuruluştan veya başvuru sahibinden istenir.


>(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirimler ve davet yazıları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gönderilir.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 6 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 16 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2008

26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2008

26997

2-

17/12/2009

27435

3-

12/5/2012

28290SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)