Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
27 Ekim 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31287
Resmi Gazete Görüntüsü
:


27 Ekim 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31287

YÖNETMELİK

ÇanakkaleOnsekizMart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –25/12/2017tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÇanakkaleOnsekizMart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak ve yetenek seçimleri doğrultusunda uygun spor dalına yönlendirmek.”


>“ğ)Sedanterbireylere yönelik fiziksel uygunluğu geliştirmeye yönelik programlar hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda” ibaresi “Üniversitede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıdahiltoplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.


>“d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

MADDE 11/A –(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 11/B –(1) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.”


>MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğe 12ncimaddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Demirbaş alet veekipman

MADDE 13 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.”

MADDE 10 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 –Bu Yönetmelik hükümlerini ÇanakkaleOnsekizMart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2017

30281En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)