Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik

Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak veMerkezin Faaliyetleri

Amaç ve Kapsam

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ninbulunduğu Çanakkale ilinin stratejik ve coğrafi konumu itibariyle daha fazlailgili olduğu, Türk-Yunan ilişkileri, Boğazların Statüsü, Ege Sorunları,Balkanlar, Karadeniz ülkeleri ve Kafkasya ile ilgili gelişmeler; AvrupaBirliğinin Türkiye ile ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel olarak yakınolan ülkelerle uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi konularda yoğunlaşan araştırmalar yapmak üzere,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulan"Stratejik Araştırmalar Merkezi"nin kuruluş, işleyiş ve teşkilatesasları ile ilgili konuları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 -Bu Yönetmelik2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarakhazırlanmıştır.

Merkezin Faaliyetleri

Madde 3 -Merkez buYönetmeliğin 1 inci maddesinde tespit edilmiş olan amacına ulaşmak için, ilgilimercilerden izin alınması gereken faaliyetlere yönelik olarak, gerekli izinleralınmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:


>a)Belirtilen konularda bilimsel araştırmalar yapmak; konferanslar, seminerler,forumlar ve paneller düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında aynı alanda faaliyetgösteren üniversiteler, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

b) GelişenUluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku prensipleri çerçevesinde, EgeDenizi sorunları ve Türk boğazlarının statüsü üzerine incelemeler vearaştırmalar yapmak.

c) TürkYunan ilişkilerinin tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi ve hukuksal yönlerineilişkin araştırmalar yapmak.

d) AvrupaBirliği'ne ilişkin gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri konusunda araştırmalaryapmak ve buna yönelik olarak Avrupa'daki resmi ve özel kuruluşlarla bilimselişbirliği ve ortak çalışmalar yürütmek.

e) Bufaaliyetlerle ilgili amaçlarını gerçekleştirmek üzere konferanslar, sergiler,her türlü bilimsel toplantılar, geziler, yarışmalar düzenlemek ve kitap, makale ve benzeri yayınlar hazırlamak.

f)Merkezin faaliyet alanına giren konularda resmi ve özel kuruluşlar iledayanışma ve araştırma işbirliğini sağlamak, faaliyetleriningerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan bilim adamlarından vebürokratlardan yararlanmak.

g) Uluslararasıticari ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde, özel kuruluşlarla her türlü bilimselişbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h)Amaçları ve faaliyetleri için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek.


>İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Organları

Madde 4 -Merkezinorganları; bu konularda görev alanların, asıl kadrosunun gerektirdiği özlükhakları dışında, merkez organlarında görevlendirilmiş olması sebebi ile ayrıcabir mali hak sağlamamak kaydı ile, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu'ndanoluşur.

Merkez Müdürü

Madde 5 -ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç)yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.Vekalet süresi 6 (altı) ayı geçemez, 6 (altı) ayı geçen vekalet durumunda yeniMüdür görevlendirilir.

Müdür Yardımcıları

Madde 6 -MerkezMüdürü, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıliçin en fazla 2 (iki) yardımcı seçer. Müdür, gerekli gördüğü durumlardayardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların dagörevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 -MerkezYönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürü tarafından gösterilen6 (altı) aday arasından, Rektör tarafından seçilen 4 (dört) öğretim elemanındanoluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri


>Madde 8 -StratejikAraştırmalar Merkezi'nin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma programı ileyıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiRektörüne sunar.

Toplantı

Madde 9 -StratejikAraştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere toplanır.

Kadrolar

Madde 10 -Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılıKanunun13 üncü maddesi uyarınca göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarlakarşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 11 -BuYönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 12 -Bu Yönetmelikyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 -Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesiRektörü yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)