Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2005/1)

Dokümanın Başlığı
:
Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2005/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Çift Taraflı Kontrol Sistemi KapsamındaKota Uygulanan

Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkinTebliğ

(2005/1)

Madde 1 -31/12/2004 tarihli ve 25687 3. mükerrersayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Belirli Tekstil Ürünleri İthalatındaGözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca, belirliülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaseviyeleri (miktar kısıtlamaları) EK-I'degösterilmiştir.

Madde 2 -EK-I'degösterilen tekstil ürünleri için ithallisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için,EK-II'deörneği bulunan başvuru formunu eksiksizdoldurarak, ilgili menşe ülke yetkili makamlarınca düzenlenen ihraç lisansınınveya evsanayiive folklorik ürünlere ait belgeninaslı ile birlikte, Dış TicaretMüsteşarlığına(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruyaayrıca, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği, EK-III'deyer alan taahhütname ve şayet mevcut iseproformafatura ile taşıma belgesinin (konşimento veya yük senedi) birer sureti eklenir.

Madde 3 -Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithallisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.

Madde 4 -İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı teksevkiyattaithal etmeleri durumunda gümrükyükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip,birden fazlasevkiyattaithal etmeleri durumunda isehersevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde,ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkinistatistikibilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalatGenel Müdürlüğü) iletir.


>İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresininbitim tarihinden itibaren engeç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadeedilir.

İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerinegetirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithallisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeyealınmaz.

Madde 5 -BuTebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 -BuTebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK - I

2005 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları

(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin IA ve IBNo.lu

Eklerinde Gösterilmiştir)

Kota seviyesi

Ülke adı

Kategori

Birim

2005

Belarus(Beyaz Rusya)

GRUP IA

1

ton

38

2

ton

84

3


>ton

27

GRUP IB

4

1000 adet

168

5

1000 adet

68

6

1000 adet

76

7

1000 adet

54

8

1000 adet

71

GRUP IIA

9

ton

32

20

ton

45

22

ton

519

23

ton

35

39

ton

22

GRUP IIB

12

1000 çift

505


>13

1000 adet

419

15

1000 adet

39

16

1000 adet

17

21

1000 adet

71

24

1000 adet

105

26/27

1000 adet

115

29

1000 adet

18

73

1000 adet

25

83

ton

11

GRUP IIIA

33

ton

115

36

ton

50

37

ton

120

50

ton


>19

GRUP IIIB

67

ton

67

74

1 000 adet

46

90

ton

39

GRUP IV

115

ton

20

117

ton

323

118

ton

13

Vietnam

GRUP IB

4

1000 adet

172

5

1000 adet

121

6

1000 adet

38

7

1000 adet

114

8

1000 adet

91


>GRUP IIA

9

ton

19

20

ton

32

39

ton

42

GRUP IIB

12

1 000 çift

315

13

1 000 adet

285

14

1 000 adet

13

15

1 000 adet

166

18

ton

14

21

1 000 adet

145

26

1 000 adet

50

28

1 000 adet

141

29

1 000 adet

16

31

1 000 adet

238

68

ton

56

73

1 000 adet

22

76

ton

17

78

ton

72

83

ton

12

GRUP IIIA

35

ton

109

41

ton

219

GRUP IIIB

10

1 000 çift

386

97

ton

11

GRUP IV

118

ton

12

GRUP V

161

ton

21

EK - II

Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünleriİçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği

..../.../2005

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2005/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali çift taraflıkontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi aşağıda belirtilenürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereğimüsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyanedilmiştir.

(imza-kaşe)

I- İthalatçının:

1) Adı/Ünvanı:

2) Açıkadresi:

3) Telefon: FaksNo:

4) Vergi numarası:

II- Beyan sahibinin:

a) Adı/Ünvanı:

b) Açıkadresi:

III- İlgili tedarikçiülkedeki ihracatçının:

a) Adı:

b) Açık adresi:

IV- İthal edilecekürünlerin:

a)Menşe ülkesi:

b) Türkiye'ye ihracı amacıylasevkiyatının(yüklemenin) yapılacağı ülke:

V- İthal edilecekürünlerin :

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.'nagöre ürüntanımı :

3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not:12'li bazda G.T.İ.P.'larıve G.T.İ.P.'larınagöre ürün tanımı İstatistik Pozisyonlarına BölünmüşGümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.

VI- İthal edilecekürünlerin yer aldığı kategori :

VII- 2005/1 sayılıTebliğin INo.luEK'inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

VIII- İhraç lisansının 12nci hanesinde belirtilen ürün değeri (evsanayiivefolklorik ürünler söz konusu olduğunda, bunlar için düzenlenen belgenin 10 uncu hanesinde belirtilen ürün değeri):

IX-Şayet mevcut ise, ödeme ve teslim tarihi:

X- İhraç lisansının veya evsanayiive folklorik ürünler için düzenlenen belgenin tarih ve numarası:

Ekler:1- İhraç lisansının veya evsanayiive folklorik ürünler için düzenlenen belgenin aslı,

2- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

3- Taahhütname,

4- Şayet mevcut ise, taşımabelgesinin (konşimento veya yük senedi) veproformafaturanın birer sureti.

EK- III

Taahhütnameörneği

DışTicaret Müsteşarlığına

İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yeralan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansınıüçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerinithalatı ile ilgiliistatistikiverileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakipen geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa(İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerliliksüresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul vetaahhüt ederiz.

FirmaÜnvanı

Yetkili İmzalar

Damga PuluSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)