Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

Dokümanın Başlığı
:
- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Ağustos 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında

Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/1)

Başvuru

Madde 1 -70.05 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "floatcam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde)absorplayıcı(emici) veya yansıtıcıyada yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş"in (düz cam) yerli üreticisi Trakya CamSanayiiA.Ş. tarafından, anılan maddenin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında artış olduğu, ithalat artışının ve ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açtığı ve pazar bozulmasına yol açma tehdidi oluşturduğu iddiasıyla ÇHC Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, bu ülke menşelisözkonusumadde ithalatına karşı korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü'ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2 -Sözkonusumalın toplam ithalatı 2001 yılında 79.594 ton iken, 2002-2004 yılları için sırasıyla 113.457 ton, 122.053 ton ve 139.767 ton olmuştur. 2004 yılı Ocak-Mayıs döneminde 63.234 ton olan ithalat 2005 yılının aynı döneminde 98.219 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sözkonusumalın ÇHC menşeli olanlarının ithalatı ise 2001 yılında 5.353 ton iken, 2002-2004 yılları için sırasıyla 8.628 ton, 1.738 ton ve 9.300 ton olmuştur. 2004 yılı Ocak-Mayıs döneminde 362 ton olan ÇHC menşeli ithalat 2005 yılının aynı döneminde 31.068 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.


Başvuru konusu malın genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatları 2001-2004 döneminde 261,22; 251,29; 323,38 ve 380,20 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı Ocak-Mayıs döneminde genel ithalat için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatı 361 ABD Doları/ton iken, 2005 yılının aynı döneminde 355,87 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusumalın ÇHC menşeli olanlarının ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatları 2001-2004 döneminde 179,23; 193,35; 871,47 ve 302,72 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı Ocak-Mayıs döneminde ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatı 495,59 ABD Doları/ton iken, 2005 yılının aynı döneminde 294,50 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3 -Başvuru sahibi yerli üretici tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin kapasite kullanım oranı, stoklar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4 -İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.05GTP'ludüz camın ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete ile 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.


Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5 -Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 05 veya 204 77 17

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternetsitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6 -Soruşturma kapsamındasözkonusumaddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada "ilgili taraf" olarak kabul edilir.

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7 -Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığıninternetsitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6 da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6 da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.


İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8 -İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6 da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusutoplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9 -Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 7ncimaddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10 -Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesiyada soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğutesbitedildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11 -Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.


Yürürlük

Madde 12 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 -Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)