Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Çukurova Üniversitesinden:

Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 -23/3/2004 tarihli ve 25411 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2ncimaddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

"k) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Çukurova Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir."

"l) Çukurova Üniversitesi lisans derece programlarına kayıtlı öğrenciler; lisansüstü programlardaki derslere mezuniyet yıllarında kayıt yaptırabilirler ve bu dersleri lisansüstü ders yüküne saydırabilirler. Bu öğrenciler lisansüstü derslerden en fazla üç ders alabilirler. Bu dersler hem lisans, hem de yüksek lisans programlarında zorunlu kredi hesabına katılamaz ve sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kayıt olurlar. Başvuru anında lisans programındaki genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler bu haktan yararlanabilirler. Kontenjanlar ve yabancı dil ile ilgili koşullar anabilim dalı/anasanatdalı kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin ders seçimleri ilgili anabilim/anasanatdalı başkanı tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Derse devam, sınavlar ve değerlendirmede, bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu programa katılan öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu bent hükmü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına uygulanmaz."


MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

"m) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin,"

Yürürlük

MADDE 3 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 -Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)